9 พฤติกรรม ก้าวสู่ความสำเร็จ

รหัสหลักสูตร: 63870

จำนวนคนดู 1750 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
หลักการและเหตุผล :

                 เนื่องด้วยสภาวะธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบทำลายล้าง Disruption อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทำให้นายจ้างต้องควบคุมต้นทุน ปรับลดกำลังคนตามความจำเป็น และเริ่มให้ความสนใจเรื่องคุณภาพบุคคลากร ต้องมีทักษะความสามารถ ประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถทำงานได้หลายหน้าที่ สามารถปรับตัวได้กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดสามารถแข่งขันได้ พนักงานจึงต้องทราบความต้องการของผู้ว่าจ้างว่าต้องการคุณสมบัติและความสามารถอย่างไร? มีความตระหนักรู้ เข้าใจว่าตนเองมีส่วนสำคัญในการพัฒนาองค์กร และสำหรับหัวหน้างานนั้น จำเป็นต้องรู้จักค้นหาปัญหา สิ่งสำคัญที่ต้องพํฒนาในหน่วยงานของตน

                โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรต้องมีการปรับความคิด ทัศนคติ Mindset เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีความคิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถปรับการทำงานเป็นทีม ปรับการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบงานอย่างเต็มที่ได้

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจรวมไปถึงเทคโนโลยี่ภายนอก และมีความเข้าใจว่า ตนเองมีส่วนในการพัฒนาองค์กรให้ทันกับเทคโนโลยี่ที่เปลี่ยนไป

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานที่นายจ้างต้องการ

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ปรับความคิดและทัศนคติของตนเองในการเรียนรู้สิ่งใหม่ (Reframe) และมีความคิดในแนวสร้างสรรค์


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

1.ทำใมเราต้องเปลี่ยนแปลง

 • สภาพธุรกิจปัจจุบัน
 • ความต้องการของนายจ้าง
 • ความต้องการของตนเอง

2.  9 Soft Skill ทักษะเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม    

 1. การบริหารเวลา Time Management
 2. การเรียนรู้ตลอดชีวิต Life long learning
 3. ความฉลาดทางอารมณ์ Emotional Quotients
 4. ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)
 5. การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration)
 6. การสื่อสาร (Communication)
 7. การแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน (Complex Problem Solving)
 8. การคิดเชิงวิเคราะห์และเลือกตัดสินใจ (Critical Thinking and Decision-making
 9. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
 10. กิจกรรมปฏิบัติ
 11. ถามและตอบ

วิธีการฝึกอบรม : บรรยาย, กรณีศึกษา  ถามและตอบข้อซักถาม

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การสื่อสาร, ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity), การปรับตัว, พฤติกรรมสู่ความสำเร็จ, สำเร็จ, การบริหารเวลา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 2021

การขายในยุคนี้เน้นความต่างมาเป็นอันดับแรก เพราะปัจจุบันนักขายมีความคล้ายเหมือนกันมากจนเกินไป กล่าวคือ พนักงานขายไม่ได้แสดงบทบาททางการขายที่สมบูรณ์ จึงมีให้เห็นบ่อยว่า พนักงานขายส่วนใหญ่จะเน้นแต่การนำเสนอขายเพียงอย่างเดียว
อาจารย์ประเสริฐ