หลักสูตร การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร: 64007

จำนวนคนดู 447 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 20 เมษายน 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 1 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล

     การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม หลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความ สำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้ และถือเป็นเคล็ดลับองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบในด้านการบริหารและจัดการสินค้าคงคลังจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรอย่างแท้จริงการบริหารงานคลังสินค้า และความสำคัญของงานคลังสินค้า


วัตถุประสงค์

     1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการงานสินค้าคงคลังและคลังสินค้าไปประยุกต์ใช้งานในการพัฒนาได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ

     2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ และเทคนิคต่างๆ มาปรับปรุงการทำงานให้เกิดความสอดคล้องกับหน่วยงานหลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวของได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบที่ถูกต้อง

     3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคการโต้ตอบ และตอบสนองต่อคำสั่งซื้อที่ไม่แน่นอน ด้วยแนวคิดการออกแบบการจัดซื้อ ที่เล็กลงและมีระยะเวลาส่งมอบที่สั้นลง และระบบการเบิกจ่ายสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

     4.เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดี และมองเห็นประโยชน์ในการนำมาบริหารและจัดการคลังสินค้าที่เป็นสากล

 

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยายและ Workshop

1.การจัด LAY OUT การบริหารพื้นที่คลังสินค้า

2.การบริหารพัสดุคงคลัง / สินค้าคงเหลือ

3.การรับ / จ่ายสินค้า และการตรวจสอบ

4.การสั่งซื้อ และการกระจาย / จัดส่ง

5.ระบบความปลอดภัยของคลังสินค้า

6.บทบาทและความสำคัญของการจัดการคลังสินค้าในโลกแห่งการแข่งขัน (INDUSTRY 4.0 )

7.ทำไมต้องมีสินค้าคงคลัง ? และความสำคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง

8.บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลังสินค้าสมัยใหม่

9.ดัชนีชี้การวัดประสิทธิภาพ (KPIS) ในการจัดการสินค้าคงคลัง

10.ปัญหาและต้นทุนประเภทต่างๆ ที่พบในการปฏิบัติงานคลังสินค้า

11.แนวคิดความสูญเปล่าจากการเก็บสินค้าคงคลัง (UNNECESSARY STOCK) ที่มากเกินไปใน

          กระบวนการผลิต

•การค้นหาปัญหาและสาเหตุ

•การวิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุ

•แนวทางและการปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

12.การวัดผลปฏิบัติงานของฝ่ายคลังสินค้า และปัญหา/อุปสรรคในการบริหารคลังสินค้า

13.การจัดเก็บแบบ FIFO/FEFO/LIFO

14.การแยกประเภทสินค้าในการจัดเก็บ

15.WORKSHOP การค้นหาความสูญเปล่าในกระบวนการทำงานในคลังสินค้า

16.กลยุทธ์การวิเคราะห์และจัดการสินค้าคงคลังด้วยหลัก ABC ANALYSIS

17.หลักการของการออกรูปแบบการวางและระบบการขนย้ายสินค้าคงคลัง (MATERIALS HANDLING 

          SYSTEM) ในคลังสินค้า

18.การป้องกันความผิดพลาดจากการหยิบสินค้า (ERROR PICKING) และการเติมสินค้า

          (REPLENISHMENT) ในคลังสินค้า

19.บทบาทหน้าที่ความสำคัญของ WAREHOUSE และศูนย์กระจายสินค้า (DISTRIBUTION 

          CENTERS; DC)

20.เทคนิคการตรวจนับเช็คสินค้าคงเหลือ (STOCK) โดยไม่ต้องหยุดทำการเบิก-จ่ายสินค้า

21.การตรวจนับและการตรวจสอบเพื่อป้องกันการรั่วไหล

22.การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์

23.ระบบอัตโนมัติและและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการคลังสินค้า

24.ปฏิสัมพันธ์งานคลังสินค้ากับฝ่ายต่าง ๆ (ฝ่ายบัญชี จัดซื้อ และฝ่ายขาย)

25.WORKSHOP การเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงการจัดการคลังสินค้า

26.สรุป ถาม – ตอบข้อซักถาม และทดสอบ/ประเมินผล


 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด


วิทยากร

ณรงค์ ตู้ทอง

สำหรับองค์กร (โลจิสติกส์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทั้งระบบ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,500.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:มีนา
เบอร์โทรศัพท์ :0863183152

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, หลักสูตร, พนักงาน, ความคิดและทักษะอื่นๆ, ฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด