สัมมนา Online : ISO 9001:2015 : จากข้อกำหนด สู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เห็นผล

จำนวนคนดู 128 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
ISO 9001 เป็นระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยข้อกำหนดตามระบบการบริหารคุณภาพ Quality Management System Requirements

ทั้งนี้องค์กรระหว่างประเทศได้มีการปรับปรุงพัฒนามาตรฐานทุกๆ 5 ปี เพื่อให้เกิดข้อกำหนดที่ทันสมัย และเป็นเชิงรุกมากยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้เกิดความจำเป็นที่ต้องทำความเข้าใจ และนำไปประยุกต์ให้เป็นไปตาม

เวอร์ชั่นใหม่

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวคิด หลักการและข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 

2. เพื่อให้สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 

3. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการตามระบบการบริหารคุณภาพ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้สามารถต่อเนื่อง ไปยัง เวอร์ชั่น ใหม่ในอนาคต 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1. ผู้จัดการฝ่าย, ผู้จัดการแผนก, ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก 

2. หัวหน้างานฝ่าย, ซุปเปอร์ไวเซอร์, โฟร์แมน, ลีดเดอร์ 

3. เจ้าหน้าที่อาวุโส, พนักงานประจำแผนก 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 - 16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1: หลักปรัชญาของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 

· ความเป็นมาของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 

· หลักปรัชญาของระบบบริหารงานคุณภาพ Quality Management Principle 

· วงจร PDCA กับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 

บทที่ 2: คำศัพท์และคำจำกัดความในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 

· คำนิยาม และคำศัพท์ของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 

· คำจำกัดความของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 

บทที่ 3: ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 Requirement 

· บริบทขององค์กร Context of the Organization 

· ความเป็นผู้นำ Leadership 

· การวางแผน Planning 

· การสนับสนุน Support 

· การปฏิบัติการ Operation 

· การประเมินสมรรถนะ Performance Evaluation 

· การปรับปรุง Improvement 

บทที่ 4: แนวคิดระบบการบริหารคุณภาพ Quality Management Principle 

· การกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กร Business Strategy 

· การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคาม SWOT 

· การวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน 

· การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง Risk Management 

· การเข้าถึงกระบวนการ Process Oriented 

· หลักการ Plan – Do – Check – Action 

บทที่ 5: แนวทางปฏิบัติในการนำระบบการบริหารคุณภาพให้ได้ผล 

· การจัดตั้ง Core Team & Working Party 

· การแสดงวิสัยทัศน์ และพันธะกิจ Vision & Mission 

· การประกาศนโยบายคุณภาพ Quality Policy 

· ตัวแทนฝ่ายบริหาร Quality Management Representative 

· การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย Objective & Target 

· การจัดทำแผนงานระบบการบริหารคุณภาพ Quality Management Plan 

บทที่ 6: การจัดทำระบบเอกสาร Documentation System 

· ความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องมีการจัดทำระบบเอกสาร 

· ประเภทของเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพ Kinds of Documentation 

· การจัดทำคู่มือคุณภาพ Quality Manual 

· การวางระบบเอกสารให้ควบคุมง่ายและทันสมัยอยู่เสมอ 

· การกำจัดจุดอ่อนในระบบเอกสาร และสร้างประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

บทที่ 7: เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพ DCC 

· ความสำคัญ และบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดูแลเอกสารในระบบ DCC 

· ใครควรเป็น DCC? 

· การเป็น DCC ที่เก่งและมีคุณภาพ 

· การเพิ่มคุณค่าให้กับ DCC ในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

บทที่ 8: ตัวแทนฝ่ายบริหาร Quality Management Representative 

· บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของ QMR 

· คุณสมบัติที่สำคัญของ QMR 

· ทำอย่างไรหากผู้บริหารสูงสุดเป็นชาวต่างชาติ 

· วิธีจัดการกับข้อขัดแย้งในการตรวจสอบภายใน 

· เคล็ดลับการขับเคลื่อนระบบการบริหารคุณภาพ หน้าที่หลักของ QMR 

บทที่ 9: การตรวจติดตามภายใน Internal Audit 

· การกำหนดแผนการตรวจติดตามภายใน Internal Audit Plan 

· การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ตรวจติดตามภายใน Lists of Internal Auditors 

· การจัดทำ Audit Check Lists 

· การดำเนินการตรวจติดตามภายใน 

· การจัดทำรายงานการตรวจติดตามภายใน 

· การออกเอกสาร CAR/PAR 

· การแก้ไขป้องกันและการปิด CAR/PAR 

บทที่ 10: การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review Meeting 

· สิ่งที่ต้องจัดเตรียมเพื่อนำเข้าในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Input 

· วิธีการดำเนินการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารให้เกิดประสิทธิภาพ 

· สิ่งที่ต้องพิจารณาและได้รับจากการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Output 

· การสรุปและเขียนรายงานการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร 

· การแก้ไขปรับปรุง โดยใช้กลวิธีการสถิติ การวิเคราะห์ 

· การเตรียมพร้อมสำหรับการต่อเนื่อง version ใหม่ในอนาคต 

บทที่ 11: การเตรียมพร้อมรองรับการตรวจสอบจากภายนอก 

· สิ่งที่จะต้องเตรียมพร้อม เพื่อการรองรับการตรวจสอบจากภายนอก 

· เทคนิคการสร้างความมั่นใจในการรับการตรวจสอบจากภายนอก 

· การแบ่งหน้าที่และการประสานงานเพื่อรองรับการตรวจสอบจากภายนอก 

· เทคนิคการจัดการกับผลลัพธ์และข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบจากภายนอก 

บทที่ 12: การสร้างความแข็งแกร่งและความได้เปรียบเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ 

· การปลูกฝังแนวคิดระบบการบริหารคุณภาพให้แก่พนักงานเข้าใหม่ 

· การฝึกอบรมและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่หัวหน้างานที่เข้าใหม่ 

· กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบบการบริหารคุณภาพสู่ความเข้มแข็ง

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, ISO 9001:2015, ข้อกำหนด ISO 9001:2015, ISO, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด