เทคนิคการจัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015

จำนวนคนดู 171 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 มีข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อ 9.3 ว่าต้องมีการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review เพื่อให้มั่นใจถึงความเหมาะสม ความพอเพียง ความมีประสิทธิผลและความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร

หลักสูตร “เทคนิคการจัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015” จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้จัดการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารอย่างถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การวางแผนระบบการบริหารคุณภาพ การกำหนดเนื้อหาสาระที่ต้องนำมาทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review Input การกำหนดวาระการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Agenda of Management Review การจัดเตรียมข้อมูลและการจัดทำ Presentation อย่างครบถ้วนตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 รวมถึงเทคนิคการดำเนินการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารให้ประสบความสำเร็จ, วิธีสรุปสิ่งที่ได้รับจากการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review Output และการจัดทำรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารที่ดี Management Review Report

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจเทคนิคการจัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015 และสามารถนำความรู้และเทคนิคไปจัดเตรียมการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้สามารถจัดเตรียมข้อมูลและจัดทำ Presentation เพื่อนำเข้าสู่การทบทวนฝ่ายบริหารได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกประเด็นตามข้อกำหนด

3. เพื่อให้สามารถดำเนินการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review และสรุปสิ่งที่ได้รับจากการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารเพื่อการปรับปรุงต่อไป

4. เพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1. QMR ตัวแทนฝ่ายบริหาร, DCC เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

2. ผู้จัดการฝ่ายขาย, ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ, ผู้จัดการฝ่ายผลิต. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

3. ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง ผู้จัดการฝ่ายสโตร์

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1: หลักการบริหารคุณภาพของระบบ ISO 9001:2015

· Timeline ของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

· หลักพื้นฐานของระบบการบริหารคุณภาพ Quality Management Principle

· วงจร PDCA กับระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

บทที่ 2: ข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015

· บริบทขององค์กร Context of the Organization

· ความเป็นผู้นำ Leadership

· การวางแผน Planning

· การสนับสนุน Support

· การปฏิบัติการ Operation

· การประเมินสมรรถนะ Performance Evaluation

· การปรับปรุง Improvement

บทที่ 3: การดำเนินการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review

· การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review คืออะไร

· ข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015 เกี่ยวกับ Management Review

· การวางแผนระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

· กิจกรรมที่ต้องจัดเตรียมและดำเนินการก่อนการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

· การกำหนดแผนการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review

· ผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

· ผู้ที่ต้องเข้าร่วมในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

บทที่ 4: การจัดทำข้อมูลเพื่อประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review

· การจัดทำหนังสือเชิญประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

· การกำหนดวาระการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Agenda

· การจัดเตรียมข้อมูลและการทำ Presentation ของ QMR

· การจัดเตรียมข้อมูลและการทำ Presentation ของ DCC

· การจัดเตรียมข้อมูลและการทำ Presentation ของฝ่ายขาย

· การจัดเตรียมข้อมูลและการทำ Presentation ของฝ่ายจัดซื้อ

· การจัดเตรียมข้อมูลและการทำ Presentation ของฝ่ายผลิต

· การจัดเตรียมข้อมูลและการทำ Presentation ของฝ่ายควบคุมคุณภาพ

· การจัดเตรียมข้อมูลและการทำ Presentation ของฝ่ายสโตร์

· การจัดเตรียมข้อมูลและการทำ Presentation ของฝ่ายซ่อมบำรุง

· การจัดเตรียมข้อมูลและการทำ Presentation ของฝ่ายบุคคล

บทที่ 5: การสรุปรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review

· เทคนิคการดำเนินการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

· เทคนิคการสรุปผลและสิ่งที่ได้รับจากการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

· เทคนิคการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

· วิธีการนำผลการประชุมส่งต่อไปยังการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งต่อไป

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, เทคนิคการจัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร, Management Review, ISO 9001:2015, ISO

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด