เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลัง ด้วยภาระงานและการบริหารกำลังคน

จำนวนคนดู 174 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลัง ด้วยภาระงานและการบริหารกำลังคน
ทำอย่างไรจะรู้ว่างานหนึ่งใดต้องใช้คนกี่คน จะใช้วิธีใดดี วิธีการคำนวณอัตรากำลัง (Headcount) แบบใดที่รับกันได้ทั้งฝั่งสำนักงานและโรงงานคือวิธีใด  ไปอบรมมาหลายคอร์ส ไม่มีแบบฟอร์มเอกสารวิเคราะห์        และคำนวณที่นำไปใช้ได้จริงแจกให้ และไม่ละเอียดพอ  ไปเรียนวิธีรวบรวมข้อมูลภาระงานมา แต่เอาเข้าจริงรวบรวมไม่ถูก วิเคราะห์ยังไม่ได้  บริหารกำลังคนไม่ค่อยถูก เมื่อรู้แล้วว่าคนขาดหรือคนเกิน ต้องทำอย่างไรดี  
หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการเรียนรู้ 2 วัน :

วันที่ 1 : วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 (เวลา 09.00-16.00 น.) 

แชร์ปัญหาการบริหารกำลังคนในองค์กรของท่าน

         - ทำไมเราต้องรู้ให้ได้ว่างานต้องการกำลังคน (Headcount)เท่าไร

         - เราจะรู้ได้อย่างไรว่างานนั้นต้องใช้กำลังคนเท่าใด

         - วิธีระบุจำนวนคนที่ต้องใช้ในแต่ละหน่วยงาน

 ลงลึกเรื่องการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis)

  - การวิเคราะห์อัตรากำลังคืออะไร 

  - ความจำเป็นของการวิเคราะห์อัตรากำลัง และบริหารกำลังคนขององค์กร

  - รูปแบบที่หลากหลายของการวิเคราะห์อัตรากำลัง

   > การวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ

   > การวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยวิธีการเชิงปริมาณ

   >Workshop :เราจะระบุกำลังคนด้วยวิธีการใดได้บ้าง

เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน (Workload)

  -ภาระงาน (Workload)และการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงานคืออะไร

  - ส่วนประกอบของภาระงาน

  - แหล่งข้อมูลสำหรับการรวบรวมภาระงาน

  - ขั้นตอนการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงานเป็นอย่างไร

  - สูตรการคำนวณอัตรากำลังตามภาระงาน

  - ฝึกปฏิบัติ : จัดทำสูตรการคำนวณอัตรากำลังขององค์กรและเลือกใช้สูตรตามแนวที่เหมาะสม

  - เหตุที่การวิเคราะห์ภาระงานได้รับความนิยม

 

 จัดทำสูตรการคำนวณอัตรากำลังขององค์กรของท่าน

     - คำนวณระยะเวลาทำงานของพนักงานต่อคนต่อปี

     - สูตรคำนวณอัตรากำลังขององค์กร

     - ฝึกปฏิบัติ : กำหนดParameterของสูตรคำนวณอัตรากำลัง พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร

วันที่ 2 : วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 (เวลา 09.00-16.00 น.) 

ข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน

  - ข้อมูลงานที่แต่ละหน่วยงาน (แผนก/ฝ่าย) ต้องทำ

  - ฝึกปฏิบัติ : ระบุงานที่หน่วยงานต้องดำเนินการตามแบบฟอร์ม พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร

  - ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน

        >Work Instructionขององค์กร

         >Chartต่างๆ ที่หน่วยงานจัดทำไว้

 - ข้อมูลระยะเวลาการทำงานในแต่ละขั้นตอน

 - ข้อมูลปริมาณงาน

 - ปัญหาที่มักพบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อไปวิเคราะห์ภาระงานพร้อมวิทยากรให้คำแนะนำ

แนวทางการจัดทำข้อมูลภาระงาน (Workload Data Sheet)ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

 - การใช้สัญลักษณ์ในการจัดทำข้อมูลภาระงาน

  - แนวทางการระบุระยะเวลาการทำงานในแต่ละขั้นตอน

   - แนวทางการระบุข้อมูลปริมาณงาน

  - ฝึกปฏิบัติ : จัดทำข้อมูลภาระงาน (Workload Data Sheet)ของแต่ละหน่วยงานพร้อมคำแนะนำจากวิทยากร

  - ปัญหาที่มักพบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อไปวิเคราะห์ภาระงานพร้อมวิทยากรให้คำแนะนำ

  - ฝึกปฏิบัติการ : จัดทำข้อมูลในแบบวิเคราะห์ภาระงาน และวิทยากรให้คำแนะนำ

 

ปัญหาที่มักพบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ภาระงานและแนวทางการแก้ไขจากประสบการณ์ของวิทยากร

 

ความจำเป็นในการกำหนดนโยบายการบริหารกำลังคน (Workforce Management Policy)

  - กรณีศึกษานโยบายบริหารกำลังคน และฝึกปฏิบัติการ

 

การกำหนดนโยบายการบริหารกำลังคนและแนวปฏิบัติของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการบริหารกำลังคน (Workforce Management Solution)กรณี..

  - จำนวนคนน้อยกว่าที่คาดการณ์ (Workforce Shortage) 

  -จำนวนคนเกินกว่าคาดการณ์ (Workforce Surplus)

  - Workshop :มาตรการขององค์กรกรณี

        > Workforce Shortage

         > Workforce Surplus

ถาม-ตอบประเด็น ปัญหา

 

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และบริหารกำลังคนและการนำไปใช้ในองค์กร

----------------

วิธีการเรียนรู้ :

- บรรยายอย่างย่อและซักถาม

- อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

- กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม

- ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ

กลุ่มเป้าหมาย :

เจ้าของธุรกิจขนาดSME      

ผู้จัดการและหัวหน้างานฝ่ายHR 

ผู้จัดการและหัวหน้างานทุกสายงาน 

Workforce Plannerขององค์กร 

 

วิทยากร : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำ

ค่าบริการอบรม : 7,800.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 8,346.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 8,112.-บาท)

Special Promotion.!!! มา 2 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 7,600.-บาท!!!

วิธีการชำระเงิน :

1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม "บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด"

**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**

หมายเหตุ :

- ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน ตลอดระยะเวลาทั้ง 2วัน

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่านวิทยากร

ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร ระบบบริหารงานบุคคลประสบการณ์ในงานประจำ   ผู้อำนวยการอาวุโส-พัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์การ           บริษัท ซิมโฟนี่คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล           สายงานพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรบุคคล          บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) บริษัทในเครือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ           บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด      ...

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าของธุรกิจขนาดSME

ผู้จัดการและหัวหน้างานฝ่ายHR

ผู้จัดการและหัวหน้างานทุกสายงาน

Workforce Plannerขององค์กร

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 7,800.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:คุณสุธาสินี (อ้น)
เบอร์โทรศัพท์ :089-677-6047,092-431-6631
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลัง ด้วยภาระงานและการบริหารกำลังคน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: Workload, workforce, วิเคราะห์อัตรากำลัง, หลักสูตรวิเคราะห์อัตรากำลัง, อบรมวิเคราะห์อัตรากำลัง, หลักสูตรด้านhr

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด