เทคนิคการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 สำหรับหัวหน้างาน

จำนวนคนดู 106 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
บทนำ

ISO 14001:2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการลดการใช้ทรัพยากรทั้งด้านวัสดุและพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อม ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบุคลากรในองค์กรและชุมชนรอบข้าง รวมถึงการดูแลรักษาให้เกิดสภาพและบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ดี ทำให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เป็นการยกระดับและเพิ่มคุณค่าต่อสังคมโดยรวม 

ในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 หัวหน้างานเป็นบุคคลที่สำคัญยิ่งที่เป็นตัวจักรหรือฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนแต่ละกระบวนการให้หมุนไปอย่างเป็นระบบ เพราะหัวหน้างานย่อมเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ศักยภาพและความรับผิดชอบในการนำพาสมาชิกในหน่วยงานนั้นๆ ให้มีส่วนร่วมและเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นหัวหน้างานจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจให้ลึกซึ้งในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 รวมทั้งยังต้องสามารถเป็นผู้ติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ให้ประสบผลสำเร็จอีกด้วย

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพหัวหน้างานให้มีความเข้าใจหลักการข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 ได้อย่างแม่นยำ สามารถทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนสมาชิกในหน่วยงาน และประสานงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถนำวิธีการจัดการและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ Significant Environmental Aspect การวิเคราะห์ประเด็นสิ่งแวดล้อมในมุมด้านวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ Life Cycle Aspect การพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม Environmental Impact การจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 

3. เพื่อให้หัวหน้างานเกิดความเข้าใจ และสามารถดำเนินการตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงสามารถทำการตรวจติดตามภายใน Internal Audit การจัดทำรายงานสรุปผลการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร Management Review และการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินของผู้ตรวจสอบจากภายนอก Certified Body ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015. 

วิธีการฝึกอบรม 

1. บรรยายเนื้อหา ข้อกำหนด 

2. ตัวอย่างเอกสารประกอบ 

3. Workshop 

4. Pre-test, Post-test

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1: หลักปรัชญาของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 

· มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 คืออะไร 

· หลักปรัชญาของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 

· ISO 14001:2015 Model ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

· ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 

บทที่ 2: ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 Requirement 

· บริบทขององค์กร Context of the Organization 

· ความเป็นผู้นำ Leadership 

· การวางแผน Planning 

· การสนับสนุน Support 

· การปฏิบัติการ Operation 

· การประเมินสมรรถนะ Performance Evaluation 

· การปรับปรุง Improvement 

บทที่ 3: หัวหน้างานกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 

· หัวใจหลักในการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 

· บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

· ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของหัวหน้างานในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

บทที่ 4: องค์กรแห่งการจัดการสิ่งแวดล้อม 

· การประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม Environmental Policy 

· การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม Objective & Target 

· การกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

· การแต่งตั้ง EMR - Environmental Management Representative 

· การจัดตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Team 

· การจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management Plan 

บทที่ 5: การประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ Significant Environmental Aspect 

· การกำหนดขอบเขตของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

· การพิจารณาประเด็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม Environmental Aspect 

· การพิจารณามุมด้านวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ Life Cycle Aspect 

· การประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ Significant Environmental Aspect 

บทที่ 6: วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม Objective & Target 

· วิธีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 

· การจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Plan 

· การติดตามประเมินผลการจัดการสิ่งแวดล้อม Monitoring & Measurement 

บทที่ 7: การฝึกอบรมและสร้างความตระหนักด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

· การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

· การจัดการฝึกอบรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้สารเคมี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

· เทคนิคการสร้างความตระหนักด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน 

· การฝึกซ้อมแผนตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน อัคคีภัยหรือสารเคมีหกรั่วไหล 

บทที่ 8: แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

· แนวทางการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม 

· ระเบียบการปฏิบัติงานการจัดการสิ่งแวดล้อม Procedure 

· วิธีการปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม Work Instruction 

· แบบฟอร์ม บันทึกและรายงานการจัดการสิ่งแวดล้อม 

· ระบบการควบคุมเอกสารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

บทที่ 9: การตรวจวัด วิเคราะห์และประเมินผลการจัดการสิ่งแวดล้อม 

· การกำหนดเกณฑ์การวัด KPI ของกระบวนการ EMP 

· การตรวจวัดค่าสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนด ความร้อน, แสงสว่าง, เสียง, น้ำ, อากาศ 

· การตรวจประเมิน ความสอดคล้องตามกฎหมาย ข้อตกลงและพันธสัญญา 

บทที่ 10: การตรวจติดตามภายใน Internal Environmental Audit 

· เหตุผลและประโยชน์ในการตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015 

· การจัดทำแผนการตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015 

· คุณสมบัติและการขึ้นทะเบียนของผู้ตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015 

· วิธีการจัดทำ Audit Check Lists ที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของระบบ 

· เทคนิคการดำเนินการตรวจติดตามภายใน 

· การออกเอกสาร CAR/PAR และการแก้ไขป้องกัน การปิด CAR/PAR 

บทที่ 11: การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review Meeting 

· การจัดทำรายงานการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเข้าประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Input 

· วิธีการดำเนินการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารให้เกิดประสิทธิภาพ 

· สิ่งที่ต้องพิจารณาและได้รับจากการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Output 

บทที่ 12: การเตรียมพร้อมรองรับการตรวจสอบจากภายนอก 

· สิ่งที่จะต้องเตรียมพร้อม เพื่อการรองรับการตรวจสอบจากภายนอก 

· การแบ่งหน้าที่และการประสานงานเพื่อรองรับการตรวจสอบจากภายนอก 

· เทคนิคการจัดการกับผลลัพธ์และข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบจากภายนอก

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, เทคนิคการจัดการสิ่งแวดล้อม สำหรับหัวหน้างาน, การจัดการสิ่งแวดล้อม, ISO 14001:2015, หัวหน้างาน, ISO

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

หัวหน้างานเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญและใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หัวหน้างานจึงเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือ แนะนำการปฎิบัติงานให้เป็นไปอยางถูกต้องและปลอดภัย คอยควบคุมป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นในขณะปฎิบัติงาน ถ้าหัวหน้างานมีความรู้ ความเข้าใจในหลักก
ชัยมงคล(อาจารย์ดล)
Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี