หลักสูตร การตัดสินใจด้วยหลักคิดเชิงกลยุทธ์ (Decision Making with Strategic Thinking)

รหัสหลักสูตร: 66718

จำนวนคนดู 1082 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การตัดสินใจด้วยหลักคิดเชิงกลยุทธ์  (Decision Making with Strategic Thinking)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

         ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจประเด็นสำคัญๆ การบริหารการตัดสินใจด้วยหลักคิดเชิงกลยุทธ์ (Decision Making with Strategic Thinking) ผู้นำ ตลอดจนถึงผู้บริหารต้องเข้าใจการวิเคราะห์ การวางแผน การนำเชิงกลยุทธ์ไปปฏิบัติ พื้นฐานการวิเคราะห์กลยุทธ์ (PEST Analysis) สภาวะแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ปัญหาที่เกิดจากภาวะความไม่แน่นอนในปัจจัยต่างๆ โดยการอาศัยหลักคิดอย่างเป็นระบบในการนำไปใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารการตัดสินใจด้วยหลักคิด เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล


วัตถุประสงค์

1. เพื่อความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ สำหรับการบริหารการตัดสินใจด้วยหลักคิดเชิงกลยุทธ์

2. เพื่อความเข้าใจในการนำเครื่องมือเพื่อการบริหารการตัดสินใจด้วยหลักคิดเชิงกลยุทธ์

3. เพื่อสามารถวิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนการนำการบริหารการตัดสินใจด้วยหลักคิดเชิงกลยุทธ์ ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


หัวข้ออบรมสัมมนา
Session 1 การบริหารงานเชิงกลยุทธ์

Chapter 1: ต้องเข้าใจ...การบริหารเชิงกลยุทธ์และความจำเป็น...ก่อนการตัดสินใจด้วยหลักคิดเชิงกลยุทธ์การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic analysis) กับกระบวนการเริ่มแรก

Chapter 2: การการบริหารงานเชิงกลยุทธ์

Chapter 3: การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic planning)การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร : (PEST Analysis)

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร การสรุป โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อน : (SWOT) การกำหนดกลยุทธ์ การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และเป้าหมาย

Chapter 4: การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic implementation)ความสำคัญของการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติงานสำคัญในการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติงาน

Chapter 5: การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ (Strategic control and evaluation)การควบคุมกลยุทธ์ การประเมินผลกลยุทธ์


Session 2 การตัดสินใจด้วยหลักคิด

Chapter 6: ความสำคัญของการคิดและการตัดสินใจ การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)

Chapter 7: ต้องเริ่มคิดอย่างไรถึงจะแก้ไขปัญหาอย่างได้ผลมุมมองต่อปัญหาการแก้ปัญหามีขั้นตอนอย่างไร?

Chapter 8: แนวทาง เทคนิค และเครื่องมือการวิเคราะห์ปัญหาข้อมูลกับการตัดสินใจการเชื่อมโยงเหตุและผล (causal linking) เครื่องมือการคิดเพื่อวิเคราะห์ปัญหา

Chapter 9: บทสรุปการตัดสินใจทีมีประสิทธิผล ปัจจัยแวดล้อมมีผลต่อการตัดสินใจของเราอย่างไร? เทคนิคต่าง ๆ ทีช่วยในการตัดสินใจ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • เจ้าของกิจการ,ผู้บริหาร,ผู้จัดการ,หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจทั่วไประดับบุคคลหรือระดับองค์การ 
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การตัดสินใจด้วยหลักคิดเชิงกลยุทธ์ (Decision Making with Strategic Thinking)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักคิดเชิงกลยุทธ์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด