สัมมนา Online : เกิดผลกระทบจากโควิด-19 เลิกจ้างอย่างไรไม่ให้ถูกฟ้อง

จำนวนคนดู 52 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
สัมมนา Online : เกิดผลกระทบจากโควิด-19 เลิกจ้างอย่างไรไม่ให้ถูกฟ้อง
วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นแนวทางให้นายจ้างหรือผู้บริหารงานในองค์กรบริษัทเอกชนได้ทราบเทคนิคการแก้ปัญหากรณีองค์กรประสบปัญหาในทางเศรษฐกิจและมีความจำเป็นที่จะต้องลดค่าจ้างหรือลดค่าสวัสดิการพนักงานลงอย่างไรถึงจะประคององค์กรให้อยู่ต่อไปได้โดยให้ลูกจ้างมีความเข้าใจในปัญหาที่เกิด 

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงต่อการออกหนังสือเลิกจ้างพนักงานต้องให้เหตุผลอย่างไร...ต้องแจ้งต้องจ่ายให้พนักงานอย่างไร..ถึงจะไม่ให้เกิดปัญหาลูกจ้างฟ้องเพื่อเรียกร้องสิทธิทางศาลแรงงานภายหลัง 

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเป็นกรณีศึกษา หรือเป็นแนวทางในการพิจารณาความผิดทางวินัยและวิเคราะห์การตัดสินคดีของคำพิพากษาศาลฎีกาเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการบริหารงานในองค์กร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อในการอบรม

หมวด 1: การแก้ปัญหาให้องค์กรพ้นวิกฤตและการออกหนังสือเลิกจ้าง 

1. กรณีนายจ้างประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจด้วยเหตุโควิด-19 ระบาดทำให้มีผลกระทบในการประกอบธุรกิจ และทำให้บริษัทฯมียอดขาดทุนสะสมต่อเนื่องหลายเดือนจึงมี นโยบายลดค่าจ้างพนักงานลงท่านละร้อยละ20 ของค่าจ้าง เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจตามนโยบายดังกล่าว นายจ้างจะใช้เทคนิคอย่างไร.? 

· มีตัวอย่าง การออกหนังสือเป็นนโยบายของบริษัทฯ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

2. กรณีนายจ้างประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจด้วยเหตุโควิด-19 ระบาดทำให้มีผลกระทบในการประกอบธุรกิจ และทำให้บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมต่อเนื่องหลายเดือนจึงมีนโยบายลดค่าสวัสดิการที่นายจ้างจ่ายให้พนักงานลงเพื่อเป็นการชั่วคราวนายจ้างจะใช้เทคนิคอย่างไร..? 

· มีตัวอย่าง การออกหนังสือเป็นนโยบายของบริษัทฯ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

3. กรณีนายจ้างประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจด้วยเหตุโควิด-19 ระบาดทำให้มีผลกระทบในการประกอบธุรกิจ และทำให้บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมต่อเนื่องหลายเดือนจึงมีนโยบายให้พนักงานหยุดงานเป็นบางแผนก เป็นการชั่วคราวโดยจ่าย ค่าจ้างให้พนักงานร้อยละ 75 ของค่าจ้างต้องทำหนังสือและนำรายชื่อพนักงานแจ้งต่อภาครัฐอย่างไร..? 

· มีตัวอย่าง การออกหนังสือแจ้งต่อหน่วยงานภาครัฐ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

4. กรณีนายจ้างประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจด้วยเหตุโควิด-19 ระบาดทำให้มีผลกระทบในการประกอบธุรกิจ และทำให้บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมต่อเนื่องหลายเดือนจึงมีนโยบายยุบหน่วยงานและไม่สามารถย้ายพนักงานไปปฏิบัติงานในตำแหน่งงานอื่นได้ เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง ต้องออกหนังสือเลิกจ้างต้องแจ้ง ต้องจ่ายอย่างไร..? 

· มีตัวอย่าง การออกหนังสือเลิกจ้างพนักงาน แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

5. กรณีนายจ้างประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจด้วยเหตุโควิด-19 ระบาดทำให้มีผลกระทบในการประกอบธุรกิจ และทำให้บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมต่อเนื่องหลายเดือนจึงมีนโยบายเลิกจ้างพนักงานเพื่อเป็นการป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง นายจ้างต้องออกหนังสือเลิกจ้างและให้เหตุผลในการเลิกจ้าง ต้องแจ้ง ต้องจ่าย อย่างไร..? 

· มีตัวอย่าง การออกหนังสือเลิกจ้างกรณีนี้ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

6. กรณีนายจ้างประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจด้วยเหตุโควิด-19 ระบาดทำให้มีผลกระทบในการประกอบธุรกิจและทำให้บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมต่อเนื่องหลายเดือนจึงมีนโยบายให้พนักงานเกษียณอายุในการทำงานก่อนกำหนด นายจ้างต้องกำหนดเป็นนโยบายให้พนักงานเกษียณงานตามโครงการและสงวนสิทธิในการอนุมัติอย่างไร..? 

· มีตัวอย่าง การออกหนังสือเกษียณตามนโยบาย-ใบสมัคร-สิทธิในการอนุมัติตามโครงการ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

7. ในกรณีลูกจ้าง ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตน มีความผิดทางวินัยเป็นกรณีร้ายแรง ตามข้อบังคับในการทำงานตามระเบียบปฏิบัติ ตามประกาศ หรือตามคำสั่งต่างๆ เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องเรียกร้องค่าใดๆ ภายหลัง ต้องสอบสวนความผิด ต้องออกหนังสือเลิกจ้างและให้เหตุผลตามความผิดอย่างไร..? 

· มีตัวอย่าง การออกหนังสือเลิกจ้างกรณีทำผิดวินัยร้ายแรง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

8. ในกรณีลูกจ้างปฏิบัติงาน ปฏิบัติตน มีความผิดทางวินัยเป็นกรณีร้ายแรงตามข้อบังคับในการทำงานตามระเบียบปฏิบัติ ตามประกาศ หรือตามคำสั่งต่างๆ กรณีไกล่เกลี่ยปัญหาในองค์กรและตกลงกับลูกจ้างได้เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลเรียกร้องค่าใดๆ ภายหลัง ต้องทำบันทึกข้อตกลงประกอบการสิ้นสภาพของลูกจ้างอย่างไร..? 

· มีตัวอย่าง การทำบันทึกข้อตกลงเป็นสัญญาต่างตอบแทน แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

9. นายจ้างไม่ได้กำหนดการเกษียณอายุในการทำงานไว้ในข้อบังคับในการทำงานในกรณีมีลูกจ้างอายุครบ 63 ปี แจ้งความประสงค์ขอเกษียณอายุในการทำงาน มีสิทธิแจ้งเมื่อใด..มีผลบังคับใช้เมื่อใด..นายจ้างต้องจ่าย อย่างไร..? 

· ยกตัวอย่าง การบอกเลิกนิติสัมพันธ์ของลูกจ้างและการได้รับสิทธิของลูกจ้าง พร้อมคำอธิบาย 

10. นายจ้างกำหนดให้ลูกจ้างเกษียณอายุในการทำงานไว้ในข้อบังคับในการทำงาน 55 ปีบริบูรณ์ ถ้าเกษียณในปีใดให้ลูกจ้างทำงานไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่พนักงานเกษียณงาน กรณีนายจ้างให้เกษียณตามวัน-เดือนที่เกิด ไม่ให้ทำงานไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปี ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับในการทำงาน นายจ้างทำได้ไหม..เพราะอะไร..? 

· ยกตัวอย่าง การได้รับสิทธิของลูกจ้าง พร้อมคำอธิบาย 

11. ในกรณีมีลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานเพื่อเรียกร้องสิทธิต่างๆ นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างต้องเตรียมความพร้อมและต้องเปิดช่องให้ศาลไกล่เกลี่ยคดีความ เพื่อให้คดีความตกลงกันได้และจากกันด้วยดี นายจ้าง ต้องใช้เทคนิคอย่างไร..? 

· ยกตัวอย่าง การเตรียมข้อมูลที่ดี 10 กรณี พร้อมคำอธิบาย 

12. กรณีนายจ้างเลิกจ้าง ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานเพื่อนเรียกร้องค่าเสียหายจากการถูกเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าเสียหายเป็นความผิดที่เกิดขึ้นลักษณะใด..? 

· ยกตัวอย่าง ความผิดที่ถูกเลิกจ้างและลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าเสียหาย 10 กรณี 

13. ความผิดที่นายจ้างพิจารณาลงโทษทางวินัยเป็นกรณีร้ายแรงและเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าบอกล่าวล่วงหน้า –ไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ เป็นความผิด ลักษณะใดๆ 

· ยกตัวอย่าง การทำผิดทางวินัยเป็นกรณีร้ายแรง 10 กรณี พร้อมคำอธิบาย 

14. ความผิดที่นายจ้างมีสิทธิที่จะลงโทษทางวินัยเป็นหนังสือเตือนหรือสั่งพักการทำงาน เป็นความผิดลักษณะใด..? 

· ยกตัวอย่าง การทำผิดทางวินัย 10 กรณี พร้อมคำอธิบาย 

15. กรณีนายจ้างทำสัญญาจ้างแรงงานที่ไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย - สัญญาจ้างหรือข้อตกลงนั้น เป็นโมฆะเป็นสัญญาที่กำหนดเงื่อนไขการจ้างอย่างไร..? 

· ยกตัวอย่าง การทำสัญญาจ้างที่ไม่มีผลบังคับใช้ 8 กรณี พร้อมคำอธิบาย 

หมวด 2: กรณีศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกาที่ตัดสินคดีแรงงาน 

16. เงินที่นายจ้างจ่ายให้เป็นค่าตอบแทนจากการทำงาน กรณีที่มีคำวินิจฉัยว่าเป็นค่าจ้าง มีเงินอะไรบ้าง..? 

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินว่าเป็นค่าจ้าง 7 กรณี พร้อมคำอธิบาย 

17. เงินที่นายจ้างจ่ายให้เป็นค่าตอบแทนจากการทำงาน กรณีมีคำวินิจฉัยว่าไม่เป็นค่าจ้าง มีเงินอะไรบ้าง..? 

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินว่าไม่เป็นค่าจ้าง 15 กรณี พร้อมคำอธิบาย 

18. กรณีลูกจ้างมีค่าตำแหน่งงานเมื่อลูกจ้างไม่ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งงานนั้นมีสิทธิได้รับค่าตำแหน่งตามตกลงกันหรือไม่..? 

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย 

19. สภาพการจ้างที่นายจ้างจัดให้ที่ไม่ใช่เกิดจากข้อเรียกร้องจากลูกจ้าง กรณีนายจ้างมีความจำเป็นมีสิทธิเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นหรือยกเลิกการจ่ายให้ทำได้ไหม...เพราะอะไร..? 

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย 

20. ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหมายถึง เฉพาะข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดขึ้นจากการยื่นข้อเรียกร้องของลูกจ้าง กรณีนายจ้าง-ลูกจ้าง ตกลงกันให้มีการเปลี่ยนแปลงภายในทำได้ไหม..เพราะอะไร.? 

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย 

21. กรณีทำสัญญาจ้างงานปีต่อปี เมื่อครบ 1 ปี แล้วมีการต่อสัญญากันใหม่เมื่อสิ้นสุดสัญญาฉบับสุดท้ายแล้วไม่มีการจ้างกันต่อไป ลูกจ้างมีสิทธิได้รับสิทธิค่าชดเชย-ค่าเสียหายหรือไม่ เพราะอะไร? 

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย 

22. ทำสัญญาจ้างพนักงานรายเดือนกำหนดจ่ายค่าจ้างทุกๆ สัปดาห์ เมื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำแล้วจะทำสัญญาจ้างและกำหนดจ่ายค่าจ้างให้เป็นรายเดือน ทำได้ไหม..เพราะอะไร...? 

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย 

23. กรณีทำข้อตกลงกับนายจ้าง ต่อหน้าพยานคือผู้ตรวจแรงงานว่า เมื่อได้รับเงินค่าชดเชยกับนายจ้างแล้วลูกจ้างไม่ติดใจ และสละสิทธิจะไม่เรียกร้องค่าใดๆ จากนายจ้างอีก ต่อมาลูกจ้างฟ้องศาลแรงงาน เรียกร้องค่าบอกกล่าว - ค่าเสียหายทำได้ไหม..? 

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย 

24. ในสัญญาจ้างระบุไว้ว่าในระหว่างเป็นลูกจ้างหรือลูกจ้างออกจากงานไปแล้วภายใน 2 ปี จะไม่นำความลับทางการค้าของนายจ้างไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกทราบหรือไปทำงานกับคู่แข่งทางการค้าของนายจ้างไปเปิดบริษัทฯ แข่งกับนายจ้างหรือไปถือหุ้นกับคู่แข่งทางการค้าของนายจ้าง สัญญาดังนี้มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมายหรือไม่...เพราะอะไร...? 

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย 

25. กรณีลูกจ้างถูกตำรวจจับกุมเพราะเล่นการพนันและถูกควบคุมตัวไว้หลายวัน ถือว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่อย่างไร..ถ้านายจ้างเลิกจ้างต้องจ่ายอะไร..หรือไม่..เพราะไร..? 

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย 

26. ลูกจ้างทำผิดวินัยและมีหลักฐานชัดแจ้ง จะลงโทษตามความผิดทางวินัยตามข้อบังคับในการทำงาน เตือนด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เตือนเป็นหนังสือได้หรือไม่ การเตือนชอบด้วยกฎหมายหรือไม่.เพราะอะไร.? 

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย 

27. เลิกจ้างเพราะเหตุลูกจ้างไม่มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน – ต่อลูกค้า - ชอบใช้อารมณ์ในการทำงานปฏิบัติงานเข้ากับเพื่อนร่วมงานอื่นไม่ได้ เลิกจ้างเพราะเหตุนี้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากการถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหรือไม่..เพราะอะไร...? 

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย 

28. เลิกจ้างเพราะเหตุวิพากษ์ วิจารณ์ ให้ผู้บังคับบัญชาได้รับความเสียหาย เลิกจ้างเพราะเหตุนี้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากการถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหรือไม่.. เพราะอะไร..? 

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย 

29. นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุประสบกับปัญหาและขาดทุนสะสมหลายเดือนจึงมีนโยบาย เลิกจ้างพนักงานและจ่ายค่าชดเชยตามค่าจ้าง – ตามกฎหมาย - กรณีลูกจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมมีสิทธิจะได้รับหรือไม่..? 

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย 

30. ลูกจ้างมาทำงานสายบ่อยๆ นายจ้างออกหนังสือเตือนโดยไม่ได้ทำผิดซ้ำคำเตือนที่เป็นลายลักษณ์อักษร ตาม พ.ร.บ. 2541 มาตรา 119 (4) เมื่อเลิกจ้างโดยอ้างเหตุว่าผิดซ้ำคำเตือนหลายใบลูกจ้างมีสิทธิ ได้รับค่าอะไรบ้าง..? 

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย 

31. กรณีลูกจ้างเรียกหรือรับเอาทรัพย์สินกับผู้มาติดต่องานกับนายจ้าง ไม่ว่าจะรับเป็นบางครั้งหรือรับเอาในกรณีใดๆ เมื่อนายจ้างตรวจสอบพบ จะมีความผิดอย่างไร..นายจ้างเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย ทำได้ไหม..เพราะอะไร..? 

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย 

32. เมื่อนายจ้างนำหน่วยงานภาครัฐเข้าตรวจพบสารเสพติดในร่างกายของพนักงานพิสูจน์ได้ว่าเป็นการเสพติดประเภทที่ 1 จะมีความผิดอย่างไร..นายจ้างเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย ทำได้ไหม..เพราะอะไร..? 

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย 

33. นายจ้างทำสัญญาจ้างเพื่อรับลูกจ้างเข้าทำงานเมื่อถึงวันทำงานแล้วบอกว่าไม่รับเข้าทำงานนายจ้างจะชดใช้ค่าเสียหายกรณีผิดสัญญาหรือผิดข้อตกลงอย่างไร..? 

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย 

34. ข้อบังคับในการทำงานของนายจ้างกำหนดให้มีการจ่ายเงินโบนัส ให้กับพนักงานอย่างน้อยปีละ 30 วัน กรณีลูกจ้างมีเหตุที่จะต้องออกจากงานก่อนวันที่มีการจ่ายเงินโบบัสเพียง 1 วัน ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินโบนัสหรือไม่...เพราะอะไร..? 

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย 

35. กรณีลูกจ้างทำบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ว่าไม่ติดใจที่จะเรียกร้องสภาพการจ้างหรือเงินใดๆ จากนายจ้างต่อไปอีก การบันทึกสละสิทธิการเรียกร้องเงินหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวจะมีผลผูกพันต่อลูกจ้างหรือไม่..เพราะอะไร..? 

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย 

36. กรณีเลิกจ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานในราชอาณาจักร เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมหรือไม่..เพราะอะไร..? 

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย 

37. กรณีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม - ทำผิดวินัย นายจ้างแจ้งให้พิจารณาตัวเองลูกจ้างขอลาออก โดยนายจ้างจ่ายค่าชดเชยเพื่อช่วยเหลือตามสมควรถือว่าเป็นการลาออกหรือเป็นการเลิกจ้าง..เพราะอะไร..? 

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย 

38. กรณีลูกจ้างถูกนายจ้างขู่ - บังคับให้ลูกจ้างเขียนหนังสือลาออกจากการเป็นพนักงาน กรณีนี้ถือว่าเป็นการลาออก หรือถือว่าเป็นการเลิกจ้าง เพราะจะมีผลต่อการจ่ายค่าชดเชยตามสิทธิที่ลูกจ้างจะได้รับ 

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย 

39. กรณีลูกจ้างลาออกเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียว เมื่อนายจ้างทราบแล้วมีผลเมื่อใด..หรือถ้าลูกจ้างขอยกเลิกการลาออกทำได้หรือไม่..เพราะอะไร..? 

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย 

40. ศาลแรงงานพิจารณาคดี - พิพากษาคดีให้ผู้ฟ้องได้มากกว่าคำฟ้องทำได้หรือไม่..เพราะอะไร..? 

· ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย 


ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 – 16.00 น. 


รูปแบบการอบรม (Methodology) 

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

วิทยากร

อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า

สำหรับองค์กร (กฎหมายแรงงาน การจ้างงาน, กฎหมาย)

เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง 8 ปี และผู้ประนอมคดีในชั้นศาลแรงงานกลาง

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 1,500.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021579083
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร สัมมนา Online : เกิดผลกระทบจากโควิด-19 เลิกจ้างอย่างไรไม่ให้ถูกฟ้อง
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, เกิดผลกระทบจากโควิด-19เลิกจ้างอย่างไรไม่ให้ถูกฟ้อง, เลิกจ้างอย่างไรไม่ให้ถูกฟ้อง, เลิกจ้าง, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด