สัมมนา Online : ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม (Thinking Skill for Innovation)

รหัสหลักสูตร: 64523

จำนวนคนดู 231 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
ที่มาของหลักสูตร

         การพัฒนาองค์กรเพื่อให้มีความยั่งยืนมั่นคงในการเติบโตอย่างต่อเนื่องได้นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องมีการมุ่งเน้นการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เปรียบเสมือนเป็นการเสริมสร้างทางการพัฒนาให้องค์กรมีบุคลากรที่มีทักษะทางการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ ดังนั้น การฝึกคนในองค์กรให้มีความคิดเชิงสร้างสรรค์และสรรหานวัตกรรมใหม่ ถือได้ว่าเป็นกุญแจไขไปสู่การปรับปรุงและพัฒนางานอย่างเป็นระบบถือเป็นกระบวนการที่สำคัญรองรับการพัฒนาองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ เหล่านั้น โดยเน้นการฝึกคิดออกจากกรอบประสบการณ์เดิมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ก่อให้เกิดผลงานและกระบวนการทำงานแนวใหม่ให้สามารถจัดการกับความคิดได้อย่างมีระบบ มีแบบแผนทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพในทุกๆ ด้านในที่สุด

 สิ่งที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

1. สามารถคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ได้อย่างเป็นระบบ 

2. สามารถนำเทคนิคการคิดเชิงนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. สามารถสร้างทัศนคติที่ดีและปลูกจิตสำนึกในการคิดเชิงนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพต่อตนเองและองค์กรได้อย่างยั่งยืน 

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

Module 1 : Model & Thinking Skill Concept   

- ความหมายและแนวคิดที่สำคัญของการคิดเชิงนวัตกรรม 

- กระบวนทัศน์ในเชิงนวัตกรรมของแต่ละยุคธุรกิจ 

- โมเดลทักษะการค้นพบเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม (5 ทักษะ) 

  (ตั้งคำถาม, สำรวจ, เปิดมุมมอง, เชื่อมโยงความคิด และทดลอง) 

- พื้นฐานมิติความคิดที่จะต่อยอดไปสู่กรอบแนวคิดเชิงนวัตกรรม 

  *Creative Thinking (ความคิดสร้างสรรค์) 

  *Paradigm Concept & Shift (กรอบแนวความคิดและการเลื่อนกรอบ) 

Module 2 : Learning in Action - Part 1 

- เจาะลึกทักษะการค้นพบเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้ง 5 ทักษะ 

- ทักษะที่ 1 : ตั้งคำถาม --> การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 

  *แนวคิดและเทคนิคสำคัญในการคิดเชิงวิเคราะห์ 

  *เคล็ดลับการพัฒนาทักษะการตั้งคำถาม 

- ทักษะที่ 2 : สำรวจ --> การคิดรอบมุม (Inductive Thinking) 

  *แนวคิดและเทคนิคสำคัญในการคิดรอบมุม (Spider Web) 

  *เคล็ดลับการพัฒนาทักษะการสำรวจ 

Module 3 : Learning in Action - Part 2 

- ทักษะที่ 3 : เปิดมุมมอง --> การคิดเชิงบวก (Positive Thinking) 

*คุณลักษณะและพฤติกรรมการตอบสนองแบบ Proactive 

*เคล็ดลับการพัฒนาทักษะการเปิดมุมมอง 

- ทักษะที่ 4 : เชื่อมโยงความคิด --> การคิดเชิงสังเคราะห์ (Synthetic Thinking) 

  *แนวคิดและเทคนิคสำคัญในการคิดเชิงสังเคราะห์ 

  *เคล็ดลับการพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงความคิด 

Module 4 : Learning in Action – Part 3 

- ทักษะที่ 5 : ทดลอง --> การคิดเชิงวิพากย์ (Critical Thinking)   

 *แนวคิดและเทคนิคสำคัญในการคิดเชิงวิพากย์ 

*เคล็ดลับการพัฒนาทักษะการทดลอง 

- สรุปทบทวนกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงกลยุทธ์ 

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

          ผู้มีหน้าที่และเกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ในหลายๆ หน่วยงานในองค์กร และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 – 16.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

Sponsored
เปิดการขาย / ปิดการขาย แบบเซียน ด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา

  รับรู้ถึงพลังการขายที่เพิ่มขึ้น และพลังดึงดูดทีเพิ่มขึ้นของนักขาย นับตั้งแต่ ก้าวแรก...

ดูรายละเอียด
การสร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า

    ผู้เข้าอบรมเข้าใจการทำแบรนดิ้งในฐานะของส่วนประกอบสำคัญของกลยุทธ์หลักของธุรกิจองค์ก...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม, การคิดสร้างสรรค์, Thinking Skill for Innovation, Online, ออนไลน์