สัมมนา Online : การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ

จำนวนคนดู 63 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
หลักการและเหตุผล (Introduction)

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันพนักงานถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อผลักดันเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ อีกทั้งยังเป็นตัวกลางค่อยเชื่อมระหว่างองค์กรกับลูกค้า ดังนั้นผลความสำเร็จขององค์กรส่วนใหญ่จึงเกิดขึ้นจากพนักงานภายใน องค์กรจึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรภายในให้มีศักยภาพใน 

ทุกด้าน

การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ เน้นการพัฒนาบุคลากร ด้านการบริหารตนเอง ด้านการบริหารงาน การบริหารคน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดี และสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร


วัตถุประสงค์ (Objective) 

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการบริหารตนเอง บริหารงาน และบริหารคน 

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ปรับใช้ในการทำงานภายในองค์กร 

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการทำงานร่วมกัน เช่น การสื่อสาร การฟัง การเข้าใจผู้อื่น 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

Ø ผู้จัดการ, หัวหน้างาน 

Ø ผู้ที่เตรียมเลื่อนตำแหน่งระดับหัวหน้างาน 

Ø พนักงานทั่วไป

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

คุณสมบัติพนักงานมืออาชีพ 

· แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานอย่างมืออาชีพ 

· องค์ประกอบที่สำคัญของการทำงานอย่างมืออาชีพ 

· เทคนิคการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ 

· เรียนรู้ความต้องการของคน 

Workshop พนักงานมืออาชีพในอุดมคติ 

· ปรับทัศนคติตนเองและเพื่อนร่วมงาน 

· เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ 

· เทคนิคในการทำงานและการแก้ปัญหา 

· ถาม-ตอบ 

· สร้างความตระหนัก (Commitment) 

Workshop การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 – 12.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ, การพัฒนาบุคลากร, พัฒนาบุคลากร, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด