เตรียมความพร้อมรับ PDPA พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( Ready for Implementing PDPA) * แนวคิดยุคดิจิทัล *เข้าใจง่าย *มีตัวช่วย *ทำได้ไว

รหัสหลักสูตร: 64549

จำนวนคนดู 1179 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล :

            พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 แต่ได้กำหนดให้หมวดที่สำคัญซึ่งเกี่ยวกับเนื้อหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการกำหนดโทษกรณีที่มีการละเมิดกฎหมายให้มีผลบังคับใช้ กล่าวคือ กฎหมายทั้งฉบับจะมีผลใช้บังคับอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยการกำหนดให้ใช้บังคับช้าออกไปก็เพื่อให้องค์กรทั้งรัฐและเอกชนที่จัดเก็บ ใช้ รวบรวมข้อมูลเป็นจำนวนมาก

  ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกา เป็นการกำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 โดยกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐและองค์กรธุรกิจรวม 22 กิจการไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

2.เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางสำหรับกระบวนการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมาย

3.เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางสำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมิน กระบวนการเตรียมพร้อมเพื่อการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย เช่น การร่างนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

4.เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางสำหรับการจัดทำมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลโดยใช้แนวคิดยุคดิจิทัล ทำความเข้าใจง่าย มีตัวช่วยในการนำไปปฏิบัติ และทำได้ไว ไม่เสียเวลามาก


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อหลักสูตร :


1. ที่มาและภาพรวมของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

    - กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

    - กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

    - ภาพรวมความสัมพันธ์ในระบบกฎหมายดิจิทัล

2. นิยามและขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคล

    - ผู้ที่เกี่ยวข้องและบทบาท

    - ผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจภาคส่วนต่าง ๆ

    - ความเสี่ยงจากบทลงโทษทางอาญา ปกครองและแพ่ง

3 .ตั้งทีมงานรับผิดชอบ พรบ. โดยตรง

    - หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ลูกจ้าง และผู้รับจ้าง

    - หน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO : Data Protection Officer)

4.ภาพรวมแนวทางของกระบวนการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไข

    - กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายจากข้อมูลส่วนบุคคล

5. แนวทางของกระบวนการเพื่อเตรียมตัวให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการให้ความยินยอม

    ทั้งในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

6. กระบวนการเพื่อรองรับการใช้สิทธิอื่น ๆ ของเจ้าของข้อมูล เช่น การถอนความยินยอม การลบ การแก้ไข การทำลาย

    -RIGHT-TO-ERASURE-REQUEST-FORM

7.สรุป และ ถาม-ตอบปัญหา


Sponsored
นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)หัวข้อใหม่นี้ พัฒนาขึ้นมา เพื่อเป็นการต่อยอ...

ดูรายละเอียด
การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning & Control : PPC)

การดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ จำเป็นต้องมีการวางแผน เริ่มจากในภาพรวมคือการวางแผนกลยุท...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: PDPA, พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, กฎหมาย, HR, การบริหาร, การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล