เตรียมความพร้อมรับ PDPA พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( Ready for Implementing PDPA) * แนวคิดยุคดิจิทัล *เข้าใจง่าย *มีตัวช่วย *ทำได้ไว

รหัสหลักสูตร: 64549

จำนวนคนดู 695 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
เตรียมความพร้อมรับ PDPA พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ( Ready for Implementing PDPA) * แนวคิดยุคดิจิทัล *เข้าใจง่าย *มีตัวช่วย *ทำได้ไว
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 27 เมษายน 2564

เวลา 10:00 - 15:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 8 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 8 พฤษภาคม 2564

เวลา 10:00 - 15:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 19 วัน


รอบที่

3

วันที่จัดงาน 19 พฤษภาคม 2564

เวลา 10:00 - 15:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 30 วัน


รอบที่

4

วันที่จัดงาน 29 พฤษภาคม 2564

เวลา 10:00 - 15:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 40 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล :

            พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 แต่ได้กำหนดให้หมวดที่สำคัญซึ่งเกี่ยวกับเนื้อหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการกำหนดโทษกรณีที่มีการละเมิดกฎหมายให้มีผลบังคับใช้ กล่าวคือ กฎหมายทั้งฉบับจะมีผลใช้บังคับอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยการกำหนดให้ใช้บังคับช้าออกไปก็เพื่อให้องค์กรทั้งรัฐและเอกชนที่จัดเก็บ ใช้ รวบรวมข้อมูลเป็นจำนวนมาก

  ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกา เป็นการกำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 โดยกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐและองค์กรธุรกิจรวม 22 กิจการไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

2.เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางสำหรับกระบวนการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมาย

3.เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางสำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมิน กระบวนการเตรียมพร้อมเพื่อการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย เช่น การร่างนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

4.เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางสำหรับการจัดทำมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลโดยใช้แนวคิดยุคดิจิทัล ทำความเข้าใจง่าย มีตัวช่วยในการนำไปปฏิบัติ และทำได้ไว ไม่เสียเวลามาก


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อหลักสูตร :


1. ที่มาและภาพรวมของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

    - กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

    - กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

    - ภาพรวมความสัมพันธ์ในระบบกฎหมายดิจิทัล

2. นิยามและขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคล

    - ผู้ที่เกี่ยวข้องและบทบาท

    - ผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจภาคส่วนต่าง ๆ

    - ความเสี่ยงจากบทลงโทษทางอาญา ปกครองและแพ่ง

3 .ตั้งทีมงานรับผิดชอบ พรบ. โดยตรง

    - หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ลูกจ้าง และผู้รับจ้าง

    - หน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO : Data Protection Officer)

4.ภาพรวมแนวทางของกระบวนการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไข

    - กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายจากข้อมูลส่วนบุคคล

5. แนวทางของกระบวนการเพื่อเตรียมตัวให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการให้ความยินยอม

    ทั้งในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

6. กระบวนการเพื่อรองรับการใช้สิทธิอื่น ๆ ของเจ้าของข้อมูล เช่น การถอนความยินยอม การลบ การแก้ไข การทำลาย

    -RIGHT-TO-ERASURE-REQUEST-FORM

7.สรุป และ ถาม-ตอบปัญหา


วิทยากร

นายประยุทธ พันธุลาภ (อ.ยุทธ)

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การบริหาร, เทคโนโลยี)

อ.ประยุทธ พันธุลาภ เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหารคุณภาพและระบบสารสนเทศ มีผลงานพัฒนาระบบISO และ IT ให้คำปรึกษา PDPA ให้องค์กรด้านโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมหลายแห่ง

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานทุกฝาย  ฝ่ายบุคคล และพนักงานที่เกี่ยวข้อง
โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 1,900.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บจก.เจอาร์ซินเนอร์จี้
ชื่อผู้ประสานงาน:พรรณนิภา ทรัพย์อนุกูล
เบอร์โทรศัพท์ :086-322-5948
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เตรียมความพร้อมรับ PDPA พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( Ready for Implementing PDPA) * แนวคิดยุคดิจิทัล *เข้าใจง่าย *มีตัวช่วย *ทำได้ไว
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: PDPA, พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, กฎหมาย, HR, การบริหาร, การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด