สัมมนา Online : เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015

รหัสหลักสูตร: 64590

จำนวนคนดู 236 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
บทนำ

การตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นต้องดำเนินตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เนื่องจากเป็นการตรวจประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพของระบบการบริหารคุณภาพของแต่ละกระบวนการในองค์กร เพื่อจะทำให้เกิดโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย นโยบายคุณภาพ และทิศทางองค์กร รวมถึงสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 

การตรวจติดตามภายในตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จะต้องดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบ และข้อกำหนดขององค์กร ผู้ที่จะทำหน้าที่ในการตรวจติดตามภายในตามระบบการบริหารคุณภาพ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ Requirement และหลักสูตรการตรวจติดตามภายในตามระบบการบริหารคุณภาพ Internal Audit ซึ่งจะครอบคลุมถึงการจัดทำ Audit Check List เทคนิคในการตรวจติดตามภายในตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 หลักในการพิจารณาออก CAR/PAR เพื่อให้เกิดโอกาสในการปรับปรุงแก้ไขประเด็นต่างๆ ที่บกพร่องในแต่ละกระบวนการ

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการตรวจติดตามภายในของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในการกำหนดนโยบายคุณภาพ ทิศทาง วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย การควบคุมกระบวนการ การเฝ้าระวัง การตรวจวัด การตรวจประเมินสมรรถนะ และการปรับปรุงโดยมุ่งเน้นที่ลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยกระบวนการต่างๆ ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 

2. เพื่อให้สามารถนำเทคนิคในการตรวจติดตามภายในของระบบการบริหารคุณภาพ ไปดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015 ตั้งแต่การวางแผนการตรวจติดตามภายใน การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ตรวจติดตามภายใน การจัดทำ Audit Check Lists เทคนิคในการตรวจติดตามภายในซึ่งรวมถึงการสอบถามและการดูหลักฐาน สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการตรวจติดตามภายใน เทคนิคและหลักในการพิจารณาออก CAR หรือ PAR เมื่อพบข้อบกพร่องใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด รวมถึงเทคนิคในการจัดทำรายงานการตรวจติดตามภายในของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ที่ถูกต้องเหมาะสม 

3. เพื่อให้สามารถทำการสรุปรายงานการตรวจติดตามภายในของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และการนำสรุปรายงานนี้เข้าสู่การทบทวนของฝ่ายบริหาร Management Review เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนากระบวนการต่างๆ ให้บรรลุผลตามความต้องการของลูกค้าและ วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร:

บทที่ 1: หลักการบริหารคุณภาพของระบบ ISO 9001:2015 

· Timeline ของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 

· หลักพื้นฐานของระบบการบริหารคุณภาพ Quality Management Principle 

· วงจร PDCA กับระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 

บทที่ 2: ข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015   

· บริบทขององค์กร Context of the Organization 

· ความเป็นผู้นำ Leadership 

· การวางแผน Planning 

· การสนับสนุน Support 

· การปฏิบัติการ Operation 

· การประเมินสมรรถนะ Performance Evaluation 

· การปรับปรุง Improvement 

บทที่ 3: การวางแผนการตรวจติดตามภายในตามระบบการบริหารคุณภาพ 

· การจัดทำแผนการตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO 9001:2015 

· การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ 

· เทคนิคการจัดทำ Audit Check Lists 

· องค์ประกอบสำคัญที่ต้องมีในแบบฟอร์ม Audit Check Lists 

· การเตรียม Audit Check lists ที่มีประสิทธิภาพ 

บทที่ 4: เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ 

· สิ่งสำคัญในการกล่าวเปิดการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ 

· หลัก 3P ในการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ 

· เทคนิคในการสอบถาม และการขอดูหลักฐานในระหว่างการตรวจติดตามภายใน 

· สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในระหว่างการตรวจติดตามภายใน 

· เทคนิคในการจัดการข้อขัดแย้งหากมีขึ้นระหว่างการตรวจติดตามภายใน 

· เทคนิคในการกล่าวปิดการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015 

บทที่ 5: เทคนิคการจัดทำรายงานการตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 

· เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจติดตามภายในตามระบบการบริหารคุณภาพ 

· หลักในการพิจารณาตัดสินใจออก CAR หรือ PAR เมื่อพบข้อบกพร่อง 

· เทคนิคในการเขียนใบ CAR และ PAR 

บทที่ 6: เทคนิคในการติดตามผลและการปิด CAR หรือ PAR 

· แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เมื่อมีการออกใบ CAR หรือ PAR 

· เทคนิคในการติดตามผลหลังการออกใบ CAR หรือ PAR 

· หลักการพิจารณาปิด CAR หรือ PAR ที่ถูกต้อง 

บทที่ 7: เทคนิคในการสรุปผลการตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO 9001:2015 

· เทคนิคในการจัดทำรายงานสรุปผลของการตรวจติดตามภายใน 

· หัวใจสำคัญของสรุปผลการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ 

· เทคนิคการนำเสนอในการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร 

· เทคนิคการต่อยอด พัฒนาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

· เคล็ดลับการนำองค์กรสู่ความสำเร็จ ด้วยระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 


ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 – 12.00 น. 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015, เทคนิคการตรวจติดตามภายใน, Internal Audit, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด