สัมมนา Online : การเขียนสัญญาจ้าง ออกระเบียบปฏิบัติ ลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ้าง เขียนให้ดีให้มีผลทางกฎหมายต้องเขียนอย่างไร..

จำนวนคนดู 87 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจแนวทางการเขียนสัญญาจ้าง-การออกระเบียบปฏิบัติ-การออกหนังสือเป็นประกาศ หรือออกคำสั่งต่างๆ หรือออกหนังสือลงโทษทางวินัย ที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายแรงงาน 

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงต่อการตั้งข้อกำหนดเพื่อให้พนักงานในองค์กรได้ปฏิบัติตาม 

3. เพื่อให้นายจ้าง-ผู้บริหารได้ทราบถึงการทำบันทึกข้อตกลง-การออกหนังสือเลิกจ้างหรือให้สิ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างต่างๆ เขียนให้ดีให้มีเนื้อหาหรือให้มีข้อความที่คอบคุมความผิดให้มีผลทางกฎหมายแรงงานต้องเขียนอย่างไร..?

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

1. การเขียนสัญญาจ้างพนักงานทดลองงานต้องกำหนดค่าจ้าง-สวัสดิการและขยายเวลาทดลองงานอย่างไร..? 

2. การออกหนังสือเลิกจ้างพนักงานกรณีไม่ผ่านการทดลองงาน-ต้องให้เหตุผลอย่างไร..? 

3. การทำสัญญาจ้างพนักงานที่ผ่านการทดลองงานแล้วเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำ-กำหนดเงื่อนไขการจ้างอย่างไร..? 

4. การทำสัญญาจ้างที่เกษียณงานแล้วจ้างให้ทำงานอีกเพื่อไม่ให้ผูกพันกับสัญญาจ้างแรงงานต้องกำหนดเงื่อนไขอย่างไร..? 

5. การทำสัญญาจ้างตำแหน่งที่ปรึกษาด้านแรงงานเพื่อไม่ให้ผูกพันกับสัญญาจ้างแรงงาน-ต้องกำหนดเงื่อนไขอย่างไร..? 

6. การออกระเบียบปฏิบัติการมาปฏิบัติงานสาย-ต้องแจ้ง-ต้องลาในเวลาสายอย่างไร..? 

7. การออกระเบียบปฏิบัติการเข้า-ออก บริษัทฯ ในเวลาทำงานหรือในเวลาพัก-ต้องมีข้อกำหนดอย่างไร.? 

8. การออกระเบียบปฏิบัติ การลากิจ-ลาพักผ่อน-ต้องมีข้อกำหนดอย่างไร..? 

9. การออกระเบียบปฏิบัติ การลาป่วย-ต้องแจ้ง-ต้องลาและให้สิทธินายจ้างเข้าตรวจสอบวันลาอย่างไร.? 

10. การออกระเบียบปฏิบัติการจ่ายค่าสวัสดิการ-ต้องกำหนดเงื่อนไขการจ่าย เพื่อไม่ให้เป็นค่าจ้างอย่างไร 

11. การออกระเบียบปฏิบัติการจัดงานเลี้ยงในกรณีต่างๆ เพื่อป้องกันมิให้พนักงานสร้างความแตกแยก-ต้องเขียนอย่างไร..? 

12. การออกระเบียบปฏิบัติการจ่ายเงินโบนัสประจำปีเพื่อกำหนดให้ตัดได้-เพิ่มได้-ต้องเขียนอย่างไร..? 

13. การออกประกาศขณะปฏิบัติตนในวันและเวลาทำงานให้กับนายจ้าง-ต้องกำหนดให้อยู่ในหน่วยงานอย่างไร..? 

14. การออกประกาศห้ามมิให้พนักงานใช้โทรศัพท์-คอมพิวเตอร์-โน๊ตบุ๊ค ในเวลาทำงานอันมิใช่การทำงานให้กับนายจ้าง..? 

15. การออกประกาศห้ามมิให้พนักงานใช้สถานที่ทำงานแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตน-ต้องกำหนดเป็นความผิดอย่างไร..? 

16. การออกประกาศห้ามมิให้พนักงานปฏิบัติผิดระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน-ต้องกำหนดเป็นความผิดอย่างไร..? 

17. การออกประกาศห้ามมิให้พนักงานทำผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้าง-ต้องกำหนดความผิดอย่างไร.? 

18. การออกหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย-ต้องกำหนดตำแหน่งงานใดบ้าง.? 

19. การออกหนังสือบันทึกผลสรุปการสอบสวนความผิดทางวินัย-ต้องกำหนดผลสรุปความเห็นอย่างไร.? 

20. การออกหนังสือลงโทษทางวินัย-ตักเตือนด้วยวาจา-เป็นหนังสือ-เป็นลายลักษณ์อักษร-ต้องระบุความผิดอย่างไร..? 

21. การออกหนังสือลงโทษทางวินัยพักงาน 1-7 วัน-ต้องระบุความผิดอย่างไร..? 

22. การออกหนังสือลงโทษทางวินัยพักงานกรณีไม่มีกำหนดระยะเวลา-ต้องกำหนดการจ่ายค่าจ้างอย่างไร 

23. ออกหนังสือเลิกจ้างตามโครงการเกษียณงานก่อนกำหนดตามข้อบังคับฯ-ต้องกำหนดการอนุมัติอย่างไร 

24. การออกหนังสือเลิกจ้างกรณีปิดกิจการที่อยู่ตามสาขา (เพื่อย้ายไปยังที่แห่งใหม่) ต้องแจ้ง-ต้องจ่ายอย่างไร..? 

25. การออกหนังสือเลิกจ้างกรณีพนักงานลา-หยุดงานมากหรือมีปัญหาด้านสุขภาพเพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง-ต้องให้เหตุผลการเลิกจ้างอย่างไร..? 

26. การออกหนังสือเลิกจ้างกรณีนายจ้างได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจเพราะโควิด-19 เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง-ต้องให้เหตุผลการเลิกจ้างอย่างไร..? 

27. การออกหนังสือเลิกจ้าง กรณีลูกจ้างทำผิดวินัยร้ายแรง (เลิกจ้างไม่จ่ายค่าใดๆ) เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง-ต้องระบุ อ้างผิดวินัยไรบ้าง..? 

28. ลูกจ้างขอลาออกและนายจ้างจ่ายเงินช่วยเหลือ 60 วัน จู่ๆ ก็มาฟ้องศาลแรงงานเพื่อเรียกค่าชดเชยและเงินอื่นๆ เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลเหมือนกรณีนี้นายจ้าง-ต้องกำหนดข้อความในหนังสือลาออกอย่างไร..? 

29. การออกหนังสือมอบอำนาจเพื่อกระทำการแทนนายจ้างในกรณีต่าง..? 

30. การเขียนบันทึกข้อตกลง กรณีส่งพนักงานไปศึกษาดูงาน -ไปอบรมสัมมนาเพื่อกำหนดให้ทำงานกับองค์อร 

31. การออกระเบียบ ห้ามโพสต์ข้อความด่าทอ-เสียดสีบริษัทฯหรือเพื่อนร่วมงานลงในสื่อโซเชียล Facebook, Line, และ Email 

32. การออกระเบียบปฏิบัติ นโยบายเกี่ยวกับการห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในวันและเวลาทำงานให้กับนายจ้าง 

33. การออกระเบียบปฏิบัติ นโยบายเกี่ยวกับห้ามเสพหรือจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในสถานประกอบกิจการของนายจ้าง 

34. การออกระเบียบปฏิบัติ นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองพนักงานที่ไม่สูบบุหรี่ในบริษัทฯ 

35. การแก้ไข-เปลี่ยนแปลงข้อบังคับในการทำงาน-นายจ้าง-ผู้บริหาร-HR.ต้องดำเนินการอย่างไร..? 

· ถาม - ตอบ - แนะนำ 


 ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13:00 - 16:00 น.

 รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน      

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การเขียนสัญญาจ้าง, ออกระเบียบปฏิบัติ, ลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ้าง, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด