แนวทางการขับเคลื่อน “คุณค่าของเวลา” อย่างมีประสิทธิผล (Effective Time Management)

รหัสหลักสูตร: 64637

จำนวนคนดู 175 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
คำนำ :

แนวทางในการบริหารเวลาเป็นพื้นฐานสำหรับบุคลากรในองค์กร ที่จำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจ เพื่อที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายในเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งนอกจากจะเห็น “คุณค่าของเวลา” แล้ว ยังจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ของแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารเวลา เพื่อช่วยให้เกิดการร่วมกันปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 

วัตถุประสงค์ในการอบรม

1. เพื่อให้สามารถเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อน “คุณค่าของเวลา” อย่างมืออาชีพ 

2. เพื่อเพิ่มทักษะในการบริหารเวลาได้อย่างมีหลักเกณฑ์ และเกิดประสิทธิผล 

3. เพื่อเป็นการเน้นให้เห็นความสำคัญของ “วินัย” ด้านเวลา 

4. สามารถนำความรู้และเทคนิคไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและในงานอย่างยั่งยืน 

คุณสมบัติผู้อบรม : ผู้บริหาร หัวหน้างาน และ เจ้าหน้าที่ผู้สนใจทั่วไป

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อหลักสูตร

หลักบริหารเวลา : การบริหารงาน 

1. การบริหารเวลาคืออะไร 

2. การวิเคราะห์เวลาการทำงาน 

3. เทคนิคการวางแผน และ วิธีจัดแบ่งเวลาในการทำงาน 

4. แนวความคิดของการรู้จักใช้เวลาอย่างมีประสิทธิผล 

5. แนวทางการขับเคลื่อน “การวางแผนและการบริหารเวลา” 

หลักการบริหารเวลา : การประชุม

1. องค์ประกอบการประชุมที่เกิดประสิทธิผล 

2. เทคนิคการจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพ 

3. บทบาทหน้าที่ของกลุ่มบุคคลผู้เข้าร่วมประชุม 

4. แนวทางการขับเคลื่อน – การแก้ปัญหาและพัฒนาการประชุมได้ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

5. การวิเคราะห์และติดตามผล 

6. แบบทดสอบ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, คุณค่าของเวลา, Effective Time Management, Time Management, บริหารเวลา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด