สัมมนา Online : Horenso เพื่อการสื่อสารในการทำงาน

รหัสหลักสูตร: 64783

จำนวนคนดู 81 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
หลักการและเหตุผล

การทำงานในปัจจุบัน เป็นการทำงานที่ต้องอาศัยทีมงาน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการประสานงานที่ดียิ่งขึ้น ทุกหน่วยงานต้องอาศัยระบบการทำงานที่มี การรับคำสั่งจากหัวหน้างาน มีขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ในการทำงาน แต่สิ่งสำคัญที่พนักงานทุกคนควรจะต้องใช้ตลอดการทำงานคือ หลักการทำงานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตนเอง และทีมงาน


เทคนิคการทำงานที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุน ให้สามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้น เราเรียกว่า HORENSO (HOUKOKU = REPORT + RENRAKU = INFORMATION + SOUDAN = CONSULTATION) ดังนั้น การเรียนรู้เรื่อง เทคนิค HORENSO จะช่วยสร้างความตระหนักในการสื่อสารที่มีผลต่อการประสานงานที่ดีในองค์กร ใช้ได้ทุกระดับ ทำให้การประสานงานระหว่างหัวหน้างาน กับผู้ใต้บังคับบัญชาดีขึ้น ช่วยลดปัญหาในการทำงานได้เป็นอย่างดี และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น


วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. เพื่อสร้างความเข้าใจให้ความรู้เบื้องต้นในการทำงานโดยใช้เทคนิค HORENSO

2. เพื่อปรับ Mind set ของตนเอง ให้มีความเหมาะสมกับการนำหลักการ HORENSO ไปประยุกต์ใช้จริง

3. เพื่อนำเทคนิค HORENSO มาใช้ได้ อย่างเป็นขั้นตอน

4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิค HORENSO (ความหมาย, ประโยชน์)

2. Mind set ในการทำงานโดยใช้เทคนิค HORENSO

3. เทคนิคและขั้นตอนการทำ HORENSO

· เทคนิคการรายงาน และการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ

· เทคนิคการติดต่อ และประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

· เทคนิคการปรึกษาหารือ และการปรับปรุง พัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ

4. Management Games for HORENSO

· กิจกรรม HO – HOUKOKU = REPORT = การรายงาน

· กิจกรรม REN – RENRAKU = INFORMATION = การติดต่อประสานงาน

· กิจกรรม SO – SOUDAN = CONSULTATION = การปรึกษาหารือ

5. ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานแบบ HORENSO และแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้จริง


ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09 : 00-12:00 น.


รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, Horenso เพื่อการสื่อสารในการทำงาน, Horenso, การสื่อสาร, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด