สัมมนา Online : เทคนิคขายประกันสุขภาพ แบบ Face to Face

รหัสหลักสูตร: 64807

จำนวนคนดู 102 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
ในปัจจุบันโลกของการแข่งขันทางธุรกิจในด้านประกันสุขภาพนับจากวิกฤติ ไวรัสโคโรน่า หรือ Covid – 19 เข้ามาตั้งแต่ปลายปี 2562 ที่ผ่านมานั้น ส่งผลทำให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีประกันสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากในยุคก่อนๆ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพในปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าที่มากขึ้น และมีบริษัทที่ออกผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพมากมาย ดังนั้น นักขายประกันสุขภาพจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทั้งผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพใหม่ๆ และพัฒนาวิธีการขายของตนเองให้ทันยุคทันสมัยตลอดเวลา จึงเป็นสาเหตุให้มีหลักสูตรนี้ เพื่อพัฒนาข้อมูลความรู้ของพนักงานขายประกันสุขภาพ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเทรนด์ตลาดประกันสุขภาพในปัจจุบัน

2. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจประเภทของประกันสุขภาพที่ขายในปัจจุบัน

3. ผู้เข้าอบรมจะได้ความรู้ความเข้าใจวิธีการแก้ “ห่วง” ของลูกค้าเพื่อวางแผนสร้างบทการขาย

4. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการขายประกันสุขภาพ (ทำให้ลูกค้าสนใจ, เข้าใจ, ตัดสินใจ)

5. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจ เทคนิคการรับมือกับข้อโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้น

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

1. เทรนด์ของตลาดประกันสุขภาพในปัจจุบัน

2. ประเภทของประกันสุขภาพที่ขายในปัจจุบัน

3. กลยุทธ์การแก้ “ห่วง” ของลูกค้าเพื่อวางแผนสร้างบทการขาย

4. ขั้นตอนการขายประกันสุขภาพ (การทำให้ลูกค้าสนใจ, เข้าใจ, ตัดสินใจ)

5. เทคนิคการรับมือกับข้อโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้น


หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ? ตัวแทน, นายหน้าประกันชีวิต ที่ขายประกันสุขภาพ และตัวแทน, นายหน้าประกันวินาศภัย ที่ขายประกันสุขภาพ (Non-Motor) พนักงานสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่แนะนำประกันสุขภาพ


ลักษณะการจัดอบรม ใช้ระบบประชุมออนไลน์ Zoom


วิธีการอบรม การบรรยาย การถามตอบแบบสื่อสาร 2 ทาง ใช้กระดาษกิจกรรมโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้อบรมเป็นตัวตั้ง เพื่อร่วมกันคิดกับวิทยากรว่าจะขายผลิตภัณฑ์ของผู้เข้าอบรมกับลูกค้ารายใหญ่นักธุรกิจอย่างไร ร่วมกันดีไซน์บทการขาย และบทปิดการขาย


ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 – 12.00 น.


รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, เทคนิคขายประกันสุขภาพ แบบ Face to Face, เทคนิคขายประกันสุขภาพ, เทคนิคขายแบบ Face to Face, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด