การจัดการงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน (Daily Operation Management-DOM)

รหัสหลักสูตร: 64857

จำนวนคนดู 72 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล

      หัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ และเติบโตในสายอาชีพ ต้องมีความรู้ มีทักษะ และมีประสบการณ์ ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ดังนั้น ความสามารถในด้านการจัดการงานประจำวัน เพื่อให้งานลุล่วง และบรรลุเป้าหมายได้ต้องหัวหน้างานควรมีทักษะหลัก เช่น การวางแผน การสื่อสาร การมอบหมาย การควบคุม การติดตามงาน การแก้ปัญหา การรายงาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่น

      ด้วยเหตุนี้ หัวหน้างานจึงต้องเรียนรู้ทักษะการบริหารงานเหล่านี้ เพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถจัดการ งานต่างๆ ให้บรรลุผลสำเร็จตามที่องค์กร และหน่วยงานได้ตั้งเป้าหมายไว้


วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. เพื่อให้ผู้เรียน ได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมาย

2. เพื่อให้ผู้เรียน สามารถจัดการงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นหัวหน้างานที่ประสบผลสำเร็จในการทำงาน

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

· หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน (Role and Responsibility)

· การจัดการงานประจำวัน (Daily Operation Management)

· การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)

· ภาระงานของหัวหน้างานที่รับผิดชอบประจำวัน (Daily Accountability Process)

· งานประจำวันของหัวหน้างาน (Leader Standard Work)

· การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา (Problems Solving)

· การสร้างวินัยให้ตนเอง (Discipline)

· จิตวิทยาในการทำงานร่วมกับผู้อื่น (รู้เขา รู้เรา)


ระยะเวลา : หลักสูตร 1 วัน (6 ชั่วโมง)


เทคนิคการฝึกอบรม เน้นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าอมรม ได้ร่วมคิดร่วมทำ ที่ตรงตามการนำไปใช้กับการทำงานจริง

- บรรยาย 40 %

- การฝึกปฏิบัติ ทำกิจกรรมกลุ่ม และการนำเสนอ 60 %

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การจัดการงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน, Daily Operation Management, DOM, การจัดการงานประจำวัน, หัวหน้างาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด