สัมมนา Online : การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) : ต้นทุนลดกำไรเพิ่ม

รหัสหลักสูตร: 64876

จำนวนคนดู 117 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
บทนำ

       การจัดการสต๊อก (Stock) หรือ สินค้าคงคลัง (Inventory) ไม่เพียงแต่จะบริหารจัดการ การรับเข้า จัดเก็บ จ่ายออกเท่านั้น แต่ต้องคำนึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมด ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป้าหมายคือ บริหารจัดการสินค้าคงคลังให้เกิดต้นทุนที่ต่ำที่สุด ให้เหมาะสมกับองค์กร ซึ่งส่งผลให้กำไรเพิ่มขึ้นตามมา

       ปกติวิชา การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) เป็นวิชาที่ส่วนใหญ่ว่าด้วยการคำนวณ ซึ่งปัญหาของผู้เคยเรียนมา หรือผู้ที่ทำงานในสายนี้ อาจไม่เข้าใจสูตร สมการต่างๆ มากนัก หรือ เข้าใจภาคทฤษฎี แต่ไม่รู้ว่าจะเอามาใช้ทำงานจริงอย่างไร แต่หลักสูตรนี้ เน้นแปลงทฤษฎี สูตรคำนวณต่างๆ ที่ค่อนข้างเข้าใจยาก ให้เป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจง่าย และสามารถนำไปใช้ได้จริง


วัตถุประสงค์

       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการบริหารสินค้าคงคลัง เทคนิค วิธีการ จัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการบริหารจัดการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรได้

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อฝึกอบรม

· กิจกรรมเพื่อให้เข้าใจความหมายและความแตกต่าง ของการจัดการโซ่อุปทาน การจัดการโลจิสติกส์ และการจัดการสินค้าคงคลัง

· ความสำคัญของสินค้าคงคลัง และความจำเป็นที่ต้องบริหารสินค้าคงคลัง

· ระบบการบริหารคลังสินค้า กับ บริหารสินค้าคงคลัง ที่ต้องผสมผสานกัน

· การวิเคราะห์ต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลัง

· การบริหารสินค้าคงคลังด้วย ABC Analysis

· เทคนิคการพยากรณ์ และวางแผนความต้องการใช้สินค้า

· การคำนวณคำสั่งซื้อ จุดสั่งซื้อ การเติมเต็มสินค้า ในรูปแบบต่างๆ และการนำไปใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร

· ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) ที่ควรนำมาใช้ กับไม่ควรนำมาใช้

· ค่าเผื่อเพื่อความปลอดภัย (Safety Stock) เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสม

· กลยุทธ์การลดสต๊อก ฉบับเข้าใจง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้ศาสตร์การคำนวณขั้นสูง

· ดัชนีชี้วัด (KPIs) ในการบริหารสินค้าคงคลัง และการเลือกไปใช้อย่างเหมาะสม

· เทคโนโลยีในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และการจัดการสินค้าคงคลัง

· เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลัง เช่น 5S, Kaizen, Visual Control, Poka-Yoke การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและให้ทุกคนมีส่วนร่วม

· Work Shop


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน ในหน่วยงานด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้า จัดซื้อ หรือผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ด้านการจัดการสินค้าคงคลัง


ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13:00-16:00 น.


รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การจัดการสินค้าคงคลัง, การจัดการสินค้าคงคลัง ต้นทุนลดกำไรเพิ่ม, Inventory Management, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด