สัมมนา Online : กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ (Thai Labor Law for Management)

รหัสหลักสูตร: 64878

จำนวนคนดู 106 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันนี้ กฎหมายแรงงาน เป็นกฎหมายคุ้มครองสิทธิเบื้องต้นของพนักงานทุกระดับ ตั้งแต่พนักงานธรรมดา ถึงผู้บริหาร ปัญหาความขัดแย้งส่วนใหญ่ในองค์กร เกิดจากการไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดในการบังคับใช้ กฎหมายแรงงาน แม้กระทั่งนักกฎหมายหลายคนยังตีความผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง


หัวหน้างาน ซึ่งต้องบริหารจัดการ บังคับบัญชาพนักงานในหน่วยงานของตนเอง ย่อมต้องเข้าใจสิทธิและสวัสดิการพื้นฐานที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น การทำงานล่วงเวลา ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนหรือไม่ และอย่างไรเป็นการเลิกจ้าง เลิกจ้างเป็นธรรมและเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ต่างกันอย่างไร เป็นต้น


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสถานประกอบการ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจสิทธิหน้าที่ของลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

4. เพื่อลดข้อขัดแย้งที่เกิดจากการตีความกฎหมาย ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

5. เพื่อช่วยให้การบริหารคน และการบังคับบัญชาลูกจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อเนื้อหาอบรม

1. กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน มีอะไรบ้าง

2. ความหมายของการจ้างงาน สัญญาจ้างต้อง ทำเป็นเอกสารหรือไม่

3. สัญญาจ้างแรงงานและสัญญาจ้างทำของ ต่างกันอย่างไร

4. ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน มีผลบังคับใช้เสมอไป หรือไม่

5. สวัสดิการแรงงาน ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน คืออะไร

6. ความหมายของคำว่าค่าจ้าง และสวัสดิการ ต่างกันอย่างไร

7. นายจ้างมีสิทธิเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างของลูกจ้าง ได้หรือไม่

8. วันหยุดและวันลา ต่างกันอย่างไร

9. จัดวันหยุด นักขัตฤกษ์อย่างไร ไม่ให้มีปัญหา

10. พนักงานระดับใด ไม่มีสิทธิได้ค่าทำงานล่วงเวลา ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน

11. ลูกจ้างต้องให้ความยินยอมก่อนทำงานล่วงเวลา ทุกครั้งเสมอไปหรือไม่

12. องค์ประกอบของหนังสือเตือนที่ถูกต้องตามกฎหมาย

13. ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกา

14. ถาม-ตอบ


ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13:00-16:00 น.


รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ, กฎหมายแรงงาน, Thai Labor Law for Management, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด