เทคนิคการทำสมรรถนะ และ ตารางทักษะการทำงานอย่าง “ที่ปรึกษา”(Competency & Skills Matrix Hacking)

จำนวนคนดู 13 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการทำสมรรถนะ และ ตารางทักษะการทำงานอย่าง “ที่ปรึกษา”(Competency & Skills Matrix Hacking)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 31 มีนาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 33 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หมดทุกปัญหากับทุกโจทย์เรื่อง.....ทำหรือไม่เคยทำ Competency หรือ Skills Matrix มาก่อน จึงทำไม่ถูก เริ่มต้นไม่ชัดเจน !!!  ไปอบรมกับวิทยากรมาแล้ว ไปลงมือทำจริงไม่ได้ เพราะพอไปทำแล้ว ไม่มีใครบอกว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ !!!  องค์กรมีงบจำกัด จะว่าจ้างที่ปรึกษาก็ไม่ไหว แต่ก็ต้องทำCompetency หรือ Skills Matrix เอาไปใช้กับงาน HR !!!อยากทำ Competency หรือ Skills Matrix เอง เพราะจะได้ประสบการณ์และน่าจะได้รับอนุมัติมากกว่าจ้างที่ปรึกษา โปรแกรมการพัฒนา 3 วันนี้ จะช่วยท่านได้เรียนรู้ในทางลึก ฝึกปฏิบัติ พร้อมมีที่ปรึกษาส่วนตัว คือ คำตอบ !!!
หัวข้ออบรมสัมมนา
 หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline)  :  

ครั้งที่ 1 :   วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564    เวลา 09.00-16.00 น.

เจาะลึกสมรรถนะ (Competency)                                                         

+ ความสำคัญและคุณค่าของ Competency 

+ ระบบมาตรฐาน ISO พูดถึง Competency ไว้อย่างไร ??

+ พื้นฐานของสมรรถนะ (Competency)

 - ความรู้ ทักษะและพฤติกรรมการทำงาน 

 - ความแตกต่างของความรู้ ทักษะและพฤติกรรมการทำงาน     

 - ส่วนประกอบของ Competency 

+ การปรับใช้สมรรถนะในการสรรหาและสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน 

 - การใช้สมรรถนะเพื่อกำหนดคุณสมบัติของคนทำงานใน Job Description 

 - ฝึกปฏิบัติ : วิเคราะห์งานเพื่อกำหนด Competency  พร้อมคำแนะนำ

 - การใช้สมรรถนะในการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน พร้อมฝึกปฏิบัติและคำแนะนำ  

+ การปรับใช้สมรรถนะในงานพัฒนาบุคลากร 

 - การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมพัฒนา  

 - การจัดทำเส้นทางการพัฒนาพนักงาน (Development Roadmap)  

 - การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan-IDP)  

+ การปรับใช้สมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 - องค์ประกอบที่เหมาะสมของการประเมินผลงาน KPI 

+ Competency    

 - กรณีตัวอย่าง :  การใช้สมรรถนะเพื่อการประเมินผลงาน 

+ แนวทางการกำหนดระดับของสมรรถนะ (Competency Skills & Attributes Level)  

+ แนวทางการจัดทำตัวชี้วัดหลัก (Competency Skills & Attributes Key Actions)  

+ ฝึกปฏิบัติ : ออกแบบ- กรอบระดับสมรรถนะ (Competency Proficiency Level) ของสมรรถนะที่เป็นความรู้ ทักษะ (Knowledge/Skills)

- กรอบระดับสมรรถนะ (Competency Proficiency Level) ของสมรรถนะที่เป็นพฤติกรรมการทำงาน (Attributes)

+ ปัญหาของปรับใช้สมรรถนะในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   


เจาะลึกตารางทักษะการทำงาน (Skills Matrix)

+ พื้นฐานของตารางทักษะ

 - ทบทวนความหมายและลักษณะของทักษะ 

 - ตารางทักษะคืออะไร  

- รูปแบบของทักษะสำหรับจัดทำตารางทักษะ (Skills Type) 

 - ทักษะ 2 แบบของการจัดทำตารางทักษะ 

 - ทักษะผู้ปฏิบัติงานและทักษะเชิงการจัดทำ อีกสองแบบของทักษะที่ต้องทำ พร้อมทดสอบความเข้าใจ    

 - ระดับทักษะ และตัวชี้วัดทักษะของ Skills Matrix 

 - แนวทางการประเมินทักษะตามระดับทักษะ พร้อมฝึกปฏิบัติ  

 - ขั้นตอนของการจัดทำตารางทักษะการทำงานในองค์กร   

+ ฝึกปฏิบัติ : ออกแบบกรอบพฤติกรรมหรือการปฏิบัติตามระดับของ Skills Matrix 

+ ปัญหาของการปรับใช้ตารางทักษะในการบริหารและพัฒนาบุคลากร 


ทดสอบความเข้าใจเนื้อหาจากที่ได้เรียนรู้วันที่ 1 

มอบหมายงานของวันที่ 1 (สำหรับใช้ในการเรียนรู้วันที่ 2) 

ชี้แจงข้อมูลและเอกสารที่ต้องเตรียมมาใช้สำหรับการเรียนรู้ครั้งต่อไป  ครั้งที่ 2 :   วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน  2564    เวลา 09.00-16.00 น.


การจัดทำตัวแบบสมรรถนะ (Competency Model)                                                       

+ ทบทวนส่วนประกอบของสมรรถนะ (Competency Components)          

+  ทบทวนแนวทางการกำหนดระดับของสมรรถนะ (Competency Skills & Attributes Level)  

+ ทดสอบความเข้าใจก่อนฝึกปฏิบัติ 

+ ฝึกปฏิบัติ (1) : ออกแบบ

 - กรอบระดับสมรรถนะ (Competency Proficiency Level) ของความรู้/ทักษะ (Knowledge/Skills)

 - กรอบระดับสมรรถนะ (Competency Proficiency Level) ของพฤติกรรมการทำงาน (Attributes)

 - Peer Feedback (แลกเปลี่ยน Feedback งานที่จัดทำระหว่างกัน) 

 - Feedback ในชั้นเรียน และวิทยากรแนะนำ 

+ ฝึกปฏิบัติ (2) : ออกแบบ

 - ตัวชี้วัดของสมรรถนะที่เป็นความรู้/ทักษะ (Knowledge/Skills)

 - ตัวชี้วัดของสมรรถนะที่เป็นพฤติกรรมการทำงาน (Attributes)

 - Peer Feedback (แลกเปลี่ยน Feedback งานที่จัดทำระหว่างกัน) 

 - Feedback ในชั้นเรียน และวิทยากรแนะนำ  


การจัดทำทักษะในตารางทักษะการทำงาน (Skills Matrix)                                                       

+ ทบทวนส่วนประกอบของ Skills ในตารางทักษะการทำงาน (Skills Matrix)          

+  ทบทวนแนวทางการกำหนดระดับ 4 ระดับ (Skills Level) 

 - ทักษะที่ใช้กำลังกายเป็นหลักหรือทักษะเชิงเทคนิค (Hard Skills / Technical Skills) 

 - ทักษะที่ใช้ความคิดเป็นหลัก หรือทักษะการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น (Soft Skills / People Skills) 

 - ทักษะเชิงปฏิบัติ (Operational Skills) - ทักษะเชิงการจัดการ (Management Skills) 

+ ทดสอบความเข้าใจก่อนฝึกปฏิบัติ 

+ ฝึกปฏิบัติ (3) : ออกแบบ

 - ตัวชี้วัดทักษะที่ใช้กำลังกายเป็นหลักหรือทักษะเชิงเทคนิค (Hard Skills / Technical Skills) 

 - ตัวชี้วัดทักษะที่ใช้ความคิดเป็นหลัก หรือทักษะการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น (Soft Skills / People Skills) 

 - Peer Feedback (แลกเปลี่ยน Feedback งานที่จัดทำระหว่างกัน) 

 - Feedback ในชั้นเรียน และวิทยากรแนะนำ 

 + ฝึกปฏิบัติ (4) : ออกแบบ

 - ตัวชี้วัดทักษะเชิงปฏิบัติ (Operational Skills) 

 - ตัวชี้วัดทักษะเชิงการจัดการ (Management Skills) 

 - Peer Feedback (แลกเปลี่ยน Feedback งานที่จัดทำระหว่างกัน) 

 - Feedback ในชั้นเรียน และวิทยากรแนะนำ    


ทดสอบความเข้าใจเนื้อหาจากที่ได้เรียนรู้วันที่ 2 

มอบหมายงานของวันที่ 2 (สำหรับใช้ในการเรียนรู้วันที่ 3) 

ชี้แจงข้อมูลและเอกสารที่ต้องเตรียมมาใช้สำหรับการเรียนรู้ครั้งต่อไป  


ครั้งที่ 3 :   วันศุกร์ที่ 30 เมษายน  2564    เวลา 09.00-16.00 น.


การประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment)                                                       

+ รูปแบบของการประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment) พร้อมตัวอย่าง           

+  เครื่องมือและแนวทางการประเมินสมรรถนะ พร้อมตัวอย่าง     

+ ฝึกปฏิบัติ (1) : ออกแบบ

 - วิธีการประเมินสมรรถนะ เน้นการทดสอบและการสัมภาษณ์ 

 - เกณฑ์การประเมินสมรรถนะ (Assessment Criteria) 

 - Peer Feedback (แลกเปลี่ยน Feedback งานที่จัดทำระหว่างกัน) 

 - Feedback ในชั้นเรียน และวิทยากรแนะนำ 

+ การกำหนดข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ส่วนสมรรถนะ (Competency)   


การประเมินทักษะ (Skills Assessment) ของตารางทักษะการทำงาน (Skills Matrix)                                                             

+  เครื่องมือและแนวทางการประเมินสมรรถนะ พร้อมตัวอย่าง     

+ ฝึกปฏิบัติ (2) : ออกแบบ

 - วิธีการประเมินทักษะ เน้นการทดสอบและการสัมภาษณ์ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 - เกณฑ์การประเมินทักษะ (Skills Assessment Criteria) 

 - Peer Feedback (แลกเปลี่ยน Feedback งานที่จัดทำระหว่างกัน) 

 - Feedback ในชั้นเรียน และวิทยากรแนะนำ - 

 + การเชื่อมโยงผลการประเมิน Skills Matrix ไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี  


ทดสอบความเข้าใจเนื้อหาจากที่ได้เรียนรู้วันที่ 3 และแจ้งผลคะแนนการทดสอบ  


วิธีการเรียนรู้  :        

          - บรรยายแบบกระชับ (Mini-lecture) พร้อมถาม-ตอบข้อสงสัย

          - เรียนรู้จากกรณีศึกษา พร้อมคาแนะนาในการนาไปปรับใช้

          - ฝึกปฏิบัติการเขียนเอกสารในระบบ ISO พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร

          - อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการเรียนรู้และวิทยากร


วิทยากร  :  อาจารย์ ดร.ชัชวาล  อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากร  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำ Skills Matrix และระบบ Competency ที่มีประสบการณ์ให้ กับองค์กรมในธุรกิจบริการ โรงงานอุตสาหกรรม และองค์กรรัฐ รัฐวิสาหกิจ 


วิทยากร

ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร ระบบบริหารงานบุคคลประสบการณ์ในงานประจำ   ผู้อำนวยการอาวุโส-พัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์การ           บริษัท ซิมโฟนี่คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล           สายงานพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรบุคคล          บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) บริษัทในเครือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ           บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด      ...

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 เจ้าของธุรกิจขนาด SME

 ผู้จัดการและหัวหน้างานฝ่าย HR

 ผู้จัดการและหัวหน้างานทุกสายงาน

 Internal Consultant (ที่ปรึกษาภายในองค์กร) 

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 12,900.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:คุณสุธาสินี (อ้น)
เบอร์โทรศัพท์ :089-677-6047,092-431-6631
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการทำสมรรถนะ และ ตารางทักษะการทำงานอย่าง “ที่ปรึกษา”(Competency & Skills Matrix Hacking)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: Skillsmatrix, competency, ที่ปรึกษาcompetency, หลักสูตรskillsmatrix, หลักสูตรcomp, หลักสูตรcompetency

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด