พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)

รหัสหลักสูตร: 65102

จำนวนคนดู 98 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ตัวอย่าง ความรับผิดของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ที่ไม่ปฏิบัติตำมมีบทลงโทษทางอาญา ดังนี้

➢มาตรา 79 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืน ม.27 ว.1 หรือ ว.2 หรือไม่ปฏิบัติตาม ม,28 อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา,26 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน-1 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 -1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

➢มาตรา 82 ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ม.19, ม.23, ม.30, ม.39, ม.41, ม.42 ค่าปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท

➢มาตรา 83 ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ม.21, ม.22, ม.25, ม.27, ม.28, ม.32 ค่าปรับไม่เกิน 3,000,000 บาท

➢มาตรา 84 ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ม.26, ม.27, ม.28, ม.29 ค่าปรับไม่เกิน 5,000,000 บาท เป็นต้น


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline):

เวลา      กิจกรรมการเรียนรู้

08.30 – 09.30 น.+ ลงทะเบียน

➢หลักการเหตุผลของการตรา PDPA Law และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตินี้

 ➢ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร และใครคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 ➢ในองค์กรคธุรกิจ หน่วยงานใดเกี่ยวข้องกับ PDPA บ้าง

 ➢ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลมีใครบ้าง มีหน้ำที่และความรับผิดชอบอย่างไร

 ➢สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีอะไรบ้าง

 ➢โอกาสความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขงองค์กรภาคธุรกิจที่ควรระมัดระวัง

 ➢การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ Stoke Holder ควรทำอย่างไร

 ➢การให้ความยินยอมและการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 ➢ความรับผิดชอบตามกฎหมายกรณีเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

 ➢การดำเนินการสำหรับข้อมูลที่มีการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยก่อนกฎหมายบังคับ

 ➢สิ่งที่ องค์กร จะต้องดำเนินการเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้


หมายเหตุ : เวลาพักกลางวัน ระหว่าง 12.00-13.00 น.

        เบรกเช้า ระหว่าง 10.30-10.45 น.

      เบรกบ่ายระหว่าง 14.30-14.45 น.


กิจกรรมเชิงปฏิบัติการระหว่างอบรม

1)นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2)การปรับเปลี่ยน ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน / แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ

3)แบบให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร


สำหรับการอบรม

➢มีแบบฟอร์ม ให้นำไปใช้ได้เลย

➢มี workshop ให้ผู้เข้าอบรมหัดวิเคราะห์ความเสี่ยงของกิจกรรมภายในองค์กรของตนเอง


สิ่งที่จะได้รับภายหลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ

➢ผู้เข้าอบรม "ได้ความรู้ - เกิดความข้าใจ -สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจขององค์กรได้ทันที"

➢องค์กรสามารถจัดทำนโยบายเรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจได้ทั้งหมด

➢ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการของบริษัทที่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย


กลุ่มเป้าหมาย :

➢เจ้าของกิจการ

➢ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงาน

➢ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เกี่ยวข้อง

เช่น ลูกค้า ลูกจ้าง ซัพลายเออร์ ผู้มาติตต่อ


Sponsored
เปิดการขาย / ปิดการขาย แบบเซียน ด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา

  รับรู้ถึงพลังการขายที่เพิ่มขึ้น และพลังดึงดูดทีเพิ่มขึ้นของนักขาย นับตั้งแต่ ก้าวแรก...

ดูรายละเอียด
The Professional Trainer – การเป็นวิทยากรมืออาชีพ

1. ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอน (trainer) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. สามาร...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: pdpa, หลักสูตรpdpa, อบรมpdpa