การเพิ่มทักษะการออกแบบและการวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน

รหัสหลักสูตร: 65138

จำนวนคนดู 98 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ลูกค้า/ผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกองค์กรต่างคาดหวังว่า ทุกครั้งที่ต้องติดต่อสัมพันธ์ หรือมีการทำงานร่วมกัน พวกเขาจะได้รับบริการที่อยู่ในระดับมาตรฐานอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าเดิม หลายคนต่างเชื่อว่า การจะคงมาตรฐานไว้สามารถทำได้ด้วยวิธีการพัฒนาบุคลากรให้ตระหนักและให้ความสำคัญกับคุณภาพงาน และคุณภาพการบริการอย่างสม่ำเสมอ มีระบบการติดตามงานอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตามเป็นที่รู้กันว่า ความแปรปรวนของอารมณ์และความรู้สึกของพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจทำให้วิธีการทำงานที่กำหนดไว้ไม่สามารถยืนหยัดในรูปแบบเดิมได้ตลอดเวลา


ดังนั้นหลายๆ องค์กร จึงไม่ฝากความหวังไว้ที่พนักงาน หากแต่ใช้วิธีการพัฒนาระบบการจัดการที่ช่วยให้มาตรฐานคุณภาพยังคงที่ เช่น การนำระบบ ISO เข้ามากำกับการปฏิบัติงาน รวมถึงใช้การถอดบทเรียน และจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual/Work Instruction)


หลักสูตรการอบรมนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ เนื้อหาการเรียนรู้เน้นเทคนิค และเครื่องมือต่าง ๆ ในการวิเคราะห์งาน ออกแบบงาน ปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อจะช่วยให้ผลงานมีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง


วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด เกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Work flow)

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการทำงาน และแนวทางในการยกระดับคุณภาพของงานให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบกระบวนการทำงาน และสามารถทบทวนได้เองเมื่อเกิดภาวะที่จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข อีกทั้งสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกระบวนการทำงานใหม่และกระบวนการทำงานเดิมในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้เอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการทำงานได้เหมาะสมกับองค์กรในภาวะการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการอบรม

▪ ความหมายของงานในมิติต่าง ๆ

▪ การสร้างจิตสำนึกของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)

▪ องค์ประกอบของการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

▪ การวิเคราะห์งานของตำแหน่งต่าง ๆ

▪ การออกแบบกระบวนการทำงานด้วยหลัก PDCA

▪ อธิบายกระบวนการปฏิบัติงานง่าย ๆ ด้วย Chart

▪ เหตุผลความจำเป็น และวิธีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน

▪ ฝึกปฏิบัติ: การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน

▪ รู้ได้อย่างไรว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานแล้ว

▪ วิธีตรวจสอบกระบวนการทำงานว่าล้าสมัยแล้วหรือยังด้วย Workload Analysis

▪ การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกระบวนการทำงานเดิมกับกระบวนการทำงานใหม่ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อการตัดสินใจยกระดับให้มีคุณภาพดีขึ้น

▪ ฝึกปฏิบัติ: วิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis)

▪ ถาม-ตอบ และให้ข้อเสนอแนะ


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เข้าอบรมจะสามารถวิเคราะห์ และออกแบบกระบวนการทำงาน (Workflow) รวมทั้งมีหลักเกณฑ์ในการปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้


กลุ่มเป้าหมาย ผู้ควรได้รับการอบรมในเรื่องนี้ คือ บุคลากรทุกระดับ


วิธีการฝึกอบรม

    - การบรรยาย และการยกตัวอย่าง 40%

    - การลงมือปฏิบัติในชั้นเรียน (Workshop) 50%

    - การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของผู้อบรมท่านอื่นๆ 10%

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การเพิ่มทักษะการออกแบบ กระบวนการปฏิบัติงาน, การวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน, การปฏิบัติงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด