การจัดการความรู้ในองค์การเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

รหัสหลักสูตร: 65140

จำนวนคนดู 102 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การจัดการความรู้ในองค์การเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 19 พฤษภาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 3 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล (Introduction)

โลกแห่งการแข่งขันทางธุรกิจปัจจุบัน อยู่ที่การมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ ความสามารถ และสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้ องค์การนั้นจึงถือว่ามีความได้เปรียบทางธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่ องค์การ ณ ปัจจุบันคือ มีผู้เชี่ยวชาญ นักปฏิบัติงาน ที่มีองค์ความรู้มากมาย แต่ไม่ได้มีระบบการจัดการ การส่งต่อ แลกเปลี่ยน หรือจัดเก็บความรู้ที่ถูกต้อง อันส่งผลให้ องค์ความรู้ ทักษะที่อยู่ในตัวบุคคลสูญหายไป จากการลาออก เกษียณอายุ หรือการย้ายสถานที่ทำงาน เป็นต้น ดังนั้น เพื่อสร้างการเจริญเติบโตขององค์การที่แข็งแกร่ง องค์การควรมีระบบการจัดการความรู้ในองค์การ ( Knowledge Management ) เพื่อให้องค์การสามารถรักษาองค์ความรู้ที่สำคัญๆ มีการส่งต่อ แลกเปลี่ยน เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ นำไปสู่การสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทำให้เกิดผลสำเร็จต่อองค์การต่อไป ยิ่งไปกว่านั้น จะเกิดการสร้างระบบการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างสม่ำเสมอ นำไปสู่องค์การที่มีการเรียนรู้และเกิดความยั่งยืนต่อไป


วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ความสำคัญของการจัดการความรู้ในองค์การที่เชื่อมโยงกับความสำเร็จของธุรกิจ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการ เทคนิคการจัดการความรู้ในองค์การ ทั้งทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติจริงในองค์การ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ สร้างการจัดการความรู้ และนำกิจกรรมต่างๆ ไปสร้างให้เกิดวงจรของการจัดการความรู้ เพื่อทำให้เกิดองค์การที่มีการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants) HR และหัวหน้างาน ผู้จัดการ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความรู้ในองค์การ

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

· ความสำคัญของการจัดการความรู้

· ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความรู้ในองค์กร

· ความหมายของการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

· ความสัมพันธ์ของข้อมูล สารสนเทศ ความรู้และปัญญา

· วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้และเป้าหมายสูงสุดของการจัดการความรู้

· องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นอย่างไร แนวทางการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้

Workshop

· ประเภทของความรู้

· ทฤษฎีของการจัดการความรู้

· 7 ขั้นตอนในกระบวนการแห่งการเรียนรู้

1) การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification)

2) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)

3) แนวทางการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ (Knowledge Organization)

4) การประมวลการกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)

5) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)

6) การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing)

7) การเรียนรู้ (Learning)

· เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ( Best Practice, Story Telling, After Action Review, Story Telling, Cross functional team, Brain storming, Communities of Practices etc.)

Workshop

· ประโยชน์ของการจัดการความรู้

· การประเมินผลการจัดการความรู้

· ปัจจัยสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จในการจัดการความรู้และการสร้างความต่อเนื่องในการเรียนรู้

· สรุปการเรียนรู้


รูปแบบการอบรม (Methodology) บรรยายพร้อมการเรียนรู้แบบบูรณาการให้มีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ โดยใช้แนวทางการโค้ชและการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน เพื่อฝึกการคิด การระดมสมอง การลองปฏิบัติจริง อันจะนำไปสู่การเข้าใจองค์ความรู้แบบเข้าใจด้วยตนเองและสามารถนำแนวคิดและแนวปฏิบัติไปประยุกต์ได้ สัดส่วนการบรรยายและภาคปฏิบัติ 60 : 40 

วิทยากร

ชัญญชิตา ศรีชัย

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (ทักษะความชำนาญทั่วไป, การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน, การพัฒนาความคิดเชิงบวก)

ประสบการณ์ทำงานรวมกว่า 20 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการและผู้บริหารในบริษัทญี่ปุ่น อเมริกา และไทย โดยทำงานทั้งส่วน HRM,HRD,Knowledge Management และ Administration

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021579083

หากท่านต้องการสมัคร การจัดการความรู้ในองค์การเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การจัดการความรู้ในองค์การเพื่อสร้างการเรียนรู้, การจัดการความรู้ในองค์การ, สร้างการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด