สัมมนา Online : 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (10 Tools Professional Supervisor)

รหัสหลักสูตร: 65213

จำนวนคนดู 68 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
หลักการและเหตุผล (Introduction)

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ผู้บริหารระดับกลางเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อผลักดันงาน เพื่อแก้ไขปัญหา เพื่อรายงานสิ่งต่าง ๆ ดังนั้นผลความสำเร็จขององค์กรจึงมาจากผู้บริหารระดับกลางค่อนข้างสูงมาก องค์กรจึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้เกิดภาวะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ


หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ เน้นการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ด้านการบริหารตนเอง ด้านการบริหารทีมงาน การบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้จนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น และสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร


วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการบริหารตนเอง บริหารงานทีม และบริหารงาน

2. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ปรับใช้ในการบริหารงาน

3. เพื่อให้ผู้อบรมเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำและเตรียมพร้อมในการบริหาร


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

- ระดับหัวหน้างาน

- ผู้ที่เตรียมเลื่อนตำแหน่งระดับหัวหน้างาน

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

การบริหารตนเอง

· บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน (Duty & Routine)

· ทักษะหัวหน้างานในการบริหารงาน (Leadership Skill)

· การพัฒนาตนเอง (Self-Development)

การบริหารทีม

· ทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork)

· การบริหารเวลา (Time Management)

· เทคนิคการเสริมสร้างพลังให้ทีม (Motivation Skill)

Workshop ลักษณะผู้นำในอุดมคติ

การบริหารงาน

· ศิลปะการมอบหมายงาน (Job Assignment)

· การจัดลำดับความสำคัญ (Management Skill)

· เทคนิคการประชุมอย่างมืออาชีพ (Meeting Skill)

บทสรุป

· การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving)

· ภาพรวมทักษะผู้นำระดับมืออาชีพ (Professional Leadership Skills)

· ถาม-ตอบ

· สร้างความตระหนักการเป็นหัวหน้างาน (Commitment)

Workshop การบริหารงานแบบมืออาชีพ


ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 12.00 น.


รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ, ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ, หัวหน้างาน, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด