เทคนิคการพัฒนาพนักงานด้วยการฝึกอบรมในงาน SUCCESSFUL ON THE JOB TRAINING

รหัสหลักสูตร: 65987

จำนวนคนดู 1752 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
เทคนิคการพัฒนาพนักงานด้วยการฝึกอบรมในงาน SUCCESSFUL ON THE JOB TRAINING
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          เทคนิคการฝึกอบรมด้วย OJT (On the Job Training) เป็นการฝึกปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริง โดยมีหัวหน้างาน หรือพนักงานที่ชำนาญงานในเรื่องนั้นๆ เป็นผู้สอนงาน ฝึกทักษะการทำงาน และปรับทัศนคติในการทำงานให้พนักงานรู้งาน ทำงานได้เร็ว ถูกต้อง ลดข้อผิดพลาด งานมีคุณภาพ ได้ปริมาณตามข้อกำหนดต่างๆ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหน้าที่ มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามเป้าหมาย

          การสอนงานโดยเทคนิค OJT (On the Job Training) เป็นวิธีที่ใช้ฝึกอบรมกันมาช้านานและเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะพนักงานที่เข้าใหม่ หรือมีการแต่งตั้งโยกย้ายมาดำรงตำแหน่งหน้าที่ใหม่ ซึ่งจะทำให้พนักงานเหล่านั้น

          การอบรมครั้งนี้จึงจะช่วยเพิ่มทักษะการสอนงานของหัวหน้างานได้เป็นอย่างดี ที่ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องอาศัยผู้มีความรู้ และประสบการณ์ มาถ่ายทอดให้โดยตรงในการฝึกสอนพนักงาน จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคการสอนงานแบบ OJT (On the Job Training) เพื่อจะได้นำไปปรับใช้ และเป็นแนวทางในการสอนงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้สอนงานตามสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถในเรื่องหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร สมรรถนะด้านการสอนงาน และสมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของการเป็นผู้สอนงานที่ดี
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกทักษะวิธีการสอนงานโดยเทคนิค OJT (On the Job Training) อย่างถูกต้อง ตามขั้นตอนการสอนงาน และมีแผนการสอนงานที่ชัดเจนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำหน้าที่เป็นผู้สอนงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา


     1.ความสำคัญและหลักการของ การสอนงานด้วยวิธีการ On the Job Training

     2.หน้าที่ของหัวหน้างาน หรือ ผู้บังคับบัญชาทุกคน เกี่ยวกับการสอนงาน

     3.จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่

     4.คุณสมบัติของผู้สอนงานและบุคลิกภาพ

     5.เทคนิควิธีการสอนงาน ด้วยวิธีการ On the Job Training ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ

               - กรณี พนักงานใหม่ ที่ยังไม่มีความรู้ หรือทักษะ

               - กรณีมีการโอนย้าย และไม่เคยทำงานนั้นๆ มาก่อน

               - กรณีที่มีเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ หรือเปลี่ยนเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือวิธีการปฏิบัติงานไปจากเดิม

               - กรณีพนักงานเกิดปัญหาในการทำงานบ่อยครั้ง

               - กรณีไม่ต้องการให้เกิดความผิดพลาดในการทำงานจุดสำคัญๆเพราะจะส่งกระทบต่อการทำงานมาก

               - เมื่อต้องการให้พนักงานปฏิบัติงานแทนกันได้ ถึงแม้ว่าจะยังไม่อยู่ในความรับผิดชอบ

               - กรณีต้องการพัฒนาตัวผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความสามาระในการทำงานเพิ่มขึ้น

     6.การจัดทำแผนการสอนงาน การวางระบบ การกำหนดเนื้อหา / เวลา ที่เหมาะสมสำหรับการสอนงานแบบ OJT. WORKSHOP 1 : เขียนแผนการสอนงาน (งานเดี่ยว) WORKSHOP 2 : ปฏิบัติการสอนงาน             แบบ OJT. (งานกลุ่ม)

     7.หลักการสอนงานแบบ OJT 5 ขั้นตอน และการสื่อสารสำหรับการสอนงานแบบ OJT

     8.กรณีศึกษาการฝึกการสอนงาน

     9.ข้อควรระวังในการสอนงาน

     10.การประเมินผลการสอนงาน การติดตามผลความสามรถในการสอนงานตามสมรรถนะ

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

   การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

          - การบรรยาย 

          - กิจกรรม และเกม 

          - การแสดงออก

          - กลุ่มสัมพันธ์ 

          - การแสดงความคิด ถาม – ตอบ


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการพัฒนาพนักงานด้วยการฝึกอบรมในงาน SUCCESSFUL ON THE JOB TRAINING
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการพัฒนาพนักงานด้วยการฝึกอบรม, SUCCESSFUL ON THE JOB TRAINING, OJT

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด