สัมมนา Online : การวางแผนและการควบคุมการผลิตเชิงกลยุทธ์ (Strategic Production Planning & Controlling)

รหัสหลักสูตร: 65220

จำนวนคนดู 45 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
สัมมนา Online : การวางแผนและการควบคุมการผลิตเชิงกลยุทธ์ (Strategic Production Planning & Controlling)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 21 พฤษภาคม 2564

เวลา 13:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 12 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล

การวางแผนและการควบคุมการผลิต เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการผลิต ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเพราะถ้าวางแผนไม่ดี ก็ทำให้ไม่บรรลุเป้าหมาย ถ้าวางแผนมาดีแล้ว แต่ขาดการควบคุมที่ดี ไม่มีการติดตามผล ก็ส่งผลกระทบต่อองค์กร ทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย และทุกคนในองค์กรก็จะได้รับผลกระทบนั้นด้วยเช่นกัน สัญญาณของการที่บ่งบอกว่า การวางแผนและการควบคุมงานขาดประสิทธิภาพ คือ

 ส่งสินค้าไม่ทันบ่อยๆ ทำให้ผิดนัดลูกค้า ต้องเลื่อนนัด

 ลูกค้ายกเลิก order

 ต้นทุนสินค้าสูงขึ้น

 ถูกลูกค้าตำหนิเรื่องคุณภาพสินค้า เป็นต้น


หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อไขข้อข้องใจและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อหยุดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการวางแผนและควบคุมการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพได้ เมื่อการวางแผนมีประสิทธิภาพ นั่นหมายถึงการทำงานก็มีประสิทธิภาพด้วย ลูกค้าก็จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตามต้องการในราคาที่รับได้ และตรงตามนัดหมายทุกครั้ง ลูกค้าพึงพอใจ ก็เกิดการซื้อซ้ำ กิจการก็เติบโตและคนในองค์กรก็เติบโตด้วย


วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้และเข้าใจปัญหาที่เกิดจากการวางแผนและควบคุมการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้มีการพัฒนาทักษะด้านการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการติดตามงาน เนื่องจากการทำงานที่ซับซ้อนกัน ระหว่างผู้วางแผน ผู้ควบคุมแผน ผู้ปฏิบัติตามแผน เพราะเมื่อไหร่ที่งานทับซ้อน ต้องใช้เทคนิคในการเข้าแก้ไขเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้ฝึกการเรียนรู้จากกิจกรรมกลุ่ม ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ได้ฝึกการทำงานแบบทีม

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

 หลักการจัดการผลิตและการดำเนินการ

 หน้าที่ของระดับจัดการ

 งานของผู้บริหาร

 การวางแผนและการควบคุมการผลิตเชิงกลยุทธ์

 สาเหตุ-ผลกระทบ-การแก้ไข เนื่องจากการวางแผนและควบคุมการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพ

 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการผลิต หลักการวางแผน หลักการควบคุมการผลิต

 กลยุทธ์ในการบริหารแผนการผลิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

 เครื่องมือสำหรับการบริหารการผลิต


ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 - 16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน 

วิทยากร

ศักดิ์ดา กรรณนุช

สำหรับองค์กร (การผลิต)

ที่ปรึกษาส่วนบุคคล วิทยากร ด้านการผลิต

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 1,500.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021579083
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร สัมมนา Online : การวางแผนและการควบคุมการผลิตเชิงกลยุทธ์ (Strategic Production Planning & Controlling)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การวางแผนและการควบคุมการผลิตเชิงกลยุทธ์, การวางแผนและการควบคุมการผลิต, Strategic Production Planning & Controlling, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด