สัมมนา Online : การจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร: 65223

จำนวนคนดู 79 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
สัมมนา Online : การจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 27 พฤษภาคม 2564

เวลา 13:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 11 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจสูงมาก และโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต้นทุนต่างๆ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจำเป็นที่จะต้องบริหารให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สิ่งหนึ่งที่สำคัญในองค์กรหรือการทำธุรกิจคือ การวางแผนธุรกิจที่ดี และความสามารถในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามที่ได้วางเป้าหมายไว้ เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จและความอยู่รอดของธุรกิจ เครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้การบริหารประสบผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย และผู้บริหาร พนักงานในทุกระดับเกิดความเข้าใจภาพรวม และความสำคัญของการใช้จ่ายต่างๆ ขององค์กร คือ การจัดทำงบประมาณร่วมกันเห็นภาพในการบริหารขององค์กร และการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติงานจริงในการจัดทำงบประมาณ การใช้งบประมาณในการปฏิบัติงานตามแผนทั้งรายได้ที่วางเป้าหมายและแผนค่าใช้จ่ายในระหว่างปี จะทำให้ทุกส่วนงานได้เข้าใจการดำเนินการต่างๆ ตามที่วางแผนและหากทุกส่วนงานปฏิบัติงานตามแผน องค์กรจะประสบผลสำเร็จด้านรายได้และกำไรตามที่วางเป้าหมาย


วัตถุประสงค์

1. เพื่อทราบความสำคัญของแผนงบประมาณในการบริหารในองค์กรให้ได้ตามเป้าหมาย

2. เพื่อทราบขั้นตอนการจัดทำแผนงบประมาณร่วมกันนำสู่การปฏิบัติ

3. เพื่อทราบแนวทางปฏิบัติเพื่อกำหนดงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน

4. เพื่อทราบการกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับขององค์กร

5. เพื่อจัดทำงบประมาณในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

1. เรียนรู้ความสำคัญของแผนงบประมาณในการบริหารในองค์กร

§ การกำหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์กร

§ การวิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) องค์กร

§ การจัดสรรทรัพยากร

§ การมีส่วนร่วมของพนักงานในแต่ละส่วนงาน

§ ลักษณะของงบประมาณที่ดี

2. เรียนรู้ขั้นตอนการจัดทำแผนงบประมาณ

§ ตารางเวลา การจัดทำแผนงบประมาณร่วมกัน

§ การจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้น

§ เริ่มกระบวนการจัดทำงบประมาณในการปฏิบัติงาน

3. เรียนรู้แนวทางปฏิบัติเพื่อกำหนดงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน

§ การเตรียมความพร้อม

§ รูปแบบของข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้

§ แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดทำระบบงบประมาณ

§ ข้อมูลประกอบงบประมาณ

4. เรียนรู้การกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับขององค์กร

§ เป้าหมายระยะสั้น ระยะยาว

§ เป้าหมายที่สอดคล้องกัน

§ เป้าหมายของแผนก

§ ลักษณะของเป้าหมายที่ดี

5. เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการจัดทำงบประมาณขององค์กร

6. อภิปรายในแต่ละแผนก/ฝ่าย เพื่อให้รับทราบทั้งองค์กร

7. สรุป ถาม-ตอบ

 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนงบประมาณขององค์กร


ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13:00-16:00 น.


รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

วิทยากร

อาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

วิทยากรด้านบริการ,กรรมการผู้จัดการบริษัท เซอร์วิสมายด์ จำกัดประวัติการทำงาน - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซอร์วิสมายด์ จำกัด วิทยากรฝึกอบรม (Trainer) ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ประวัติการทำงาน - ในอดีต หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service Section Head)ดูแลส่วนงานบริการลูกค้ามากกว่า 18 ปี มีประสบการณ์ในการการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบมาตรฐานสากลมากกว่า 18 ปี บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด Internal Audit ISO ที่ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสารจำกัด อาจารย์พิเศษที่ มหาวิทยาลัย ราชภัฎราชนครินทร์ มากก...

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 1,500.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021579083
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร สัมมนา Online : การจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ, การจัดทำงบประมาณ, งบประมาณ, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด