การพัฒนาทักษะ “ผู้จัดการมือใหม่”

รหัสหลักสูตร: 65302

จำนวนคนดู 81 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล

เมื่อชีวิตการทำงานของพนักงานเดินทางมาถึง จุดเปลี่ยน กับการก้าวหน้าของตำแหน่งงานใหม่ในองค์กร อาจเป็นที่หน้าดีใจกับหลายๆ ท่าน แต่นั่นถือว่าเป็นก้าวแรกกับ จุดเริ่มต้นของ “ความสำเร็จ” หรือ “ล้มเหลว” กับตำแหน่งใหม่ ถ้าบุคลากรที่จะเริ่มต้นในการเตรียมพร้อมการได้รับตำแหน่ง “ผู้จัดการมือใหม่” มีหลายทักษะที่อาจเหมือนกับการเป็นหัวหน้างานแต่อาจต้องมองภาพบางมุมได้ดีกว่าระดับหัวหน้างาน มีทักษะหลาย ๆ อย่างที่ผู้จัดการมือใหม่จะต้องเปิดใจเรียนรู้ ทั้งการเปลี่ยนแปลง แนวคิด ทัศนคติการบริหารงาน บริหารคน การเข้าใจคนมากขึ้น การมีภาวะผู้นำ เก่งคิด มองปัญหาเป็นโอกาส ทั้งวางกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและเกิดผลที่ดีตามเป้าหมายองค์กร


วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาท ความรับผิดชอบที่เปลี่ยนไปนำสู่การเป็นผู้จัดการมือใหม่อย่างมืออาชีพ

2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจทักษะของผู้จัดการในยุคใหม่ในการพัฒนาตนเองและการทำงานในบทบาทใหม่ที่ท้าทายขึ้น

3. ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการบริหารคนให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจของทีม (Team Work)

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

Module #1 การพัฒนาตนเอง

· เรียนรู้การปรับเปลี่ยนบทบาท และความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงไป

· เรียนรู้การเข้าใจตัวเองในการพัฒนาตนเองสู่ผู้จัดการมือใหม่ด้วยเครื่องมือการโค้ชระดับโลก Points of you (coaching card Israel)

· ทักษะการมีภาวะผู้นำ

· ทักษะเรื่องการบริหารคน (เข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่นด้วยหลัก DISC Model)

· ทักษะการจัดลำดับความสำคัญของงานและบริหารเวลา

· ทักษะการเป็นผู้นำประชุม

· เข้าใจและวิธีการใช้เครื่องมือในการบริหารต่าง ๆ ในบทบาทผู้บริหารยุคใหม่

Module #2 การพัฒนาด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น

· จิตวิทยาการบริหารคนในยุค 4.0

· ทักษะการแก้ไขปัญหา ด้วยการคิดคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลและวิเคราะห์ข้อมูล

· ทักษะการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว

· ทักษะการนำเสนอแบบมืออาชีพ

Module #3 การสร้างทีมงาน

· ทักษะการกำหนดเป้าหมายในการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร

· การสอนงาน มอบหมายงานให้เหมาะสม ติดตามงานในบทบาทผู้นำแนวโค้ช

· การสื่อสารที่ดีในฐานะผู้นำ

· การ Feedback ด้วยหลักการ Follow Model


กลุ่มเป้าหมาย บุคคลในองค์กรที่จะพัฒนาเป็นผู้นำ


รูปแบบการสัมมนา

1. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 40 %

2. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 60 %


ระยะเวลาอบรม จำนวน 1 วัน ต่อ 1 รุ่น ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

Sponsored
นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)หัวข้อใหม่นี้ พัฒนาขึ้นมา เพื่อเป็นการต่อยอ...

ดูรายละเอียด
กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน (Logistics Strategy for Cost Reduction)

กระบวนการด้านโลจิสติกส์เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กร เป็นกระบวนการที่ว่า...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การพัฒนาทักษะ “ผู้จัดการมือใหม่”, ผู้จัดการมือใหม่, ผู้จัดการ, การพัฒนาทักษะผู้จัดการมือใหม่