เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 00 543 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา เดือน 543

จาวา (JAVA) เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายสนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุมี ลักษณะโครงสร้างของภาษาที่สวยงามโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาจาวานําไปใช้ได้หลายแพลตฟอร์ม ทั้งโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android หรือ BlackBerry คอมพ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของระบบ FTTx และเข้าใจขั้นตอนการทดสอบเบื้องต้นของระบบ FTTx (OSP Testing)
ในปัจจุบัน การควบคุมระบบอัตโนมัติมีบทบาทสําคัญในงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่การควบคุมจะมีทั้งอย่างง่าย เช่น การควบคุมแบบปิดเปิดการควบคุมแบบ PID ไปจนถึงการควบคุมที่ซับซ้อนที่ต้องการความแม่นยําสูงๆเช่น State space ถึงแม้การ ออกแบบตัวควบคุมสามารถทําไ
ปัจจุบันแพลตฟอร์ม Android ซึ่งทํางานบนอุปกรณ์ขนาดเล็กเช่น โทรศัพท์มือถือ หรือแทบเล็ตได้รับความนิยมอย่างสูง ทําให้มีการใช้งาน Android กันอย่างแพร่หลายและสามารถทํารายได้ให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม หรือ นําไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจประเภทต่างๆได้เป็นอย่างดี
คาดหวังว่าจะเป็นเวทีในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศ เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเมืองสังคม คาร์บอนต่ำ ให้ผู้ประกอบการมีแนวทางในการพัฒนาตัวเองให้เป็นโรงงานสีเขียวเพื่อนำ ไปสู่ อุตสาหกรรมเช
กระบวนการผลิตชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิคส์ ฯ
กระบวนการผลิตสมัยใหม่มักเป็นเครื่องจักรที่ใช้ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ และต้องนําเข้าจากต่างประเทศ เครื่องกลึงซีเอ็นซี (CNC Turning Machine) เป็นเครื่องจักรที่มีความสําคัญเป็นอย่างมาก
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ สามารถนําไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการผลิตและการทํางานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
เพื่อให้กิจกรรมการประเมินและการออกแบบก่อสร้างอาคารเขียว เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์แบบ Corporate University ที่ทุกองค์กรร่วมทำได้
พัฒนาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สำหรับผู้นำแรงงานตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิ์ภาพ
การวิเคราะห์การล้าที่เกิดขึ้นบนผลิตภัณฑ์ เป็นหลักสูตรที่ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประเมินอายุของผลิตภัณฑ์
ร่วมไขความลับว่าวิทยากรของเราใช้วิธีอะไรถึงไม่ป่วยเลยตลอดระยะเวลา 13 ปี
หลักสูตรที่สอนในโรงเรียนสอนภาษามู่หลาน คือ หลักสูตร Hi speed ซึ่งมีมูลค่าของหลักสูตร 250 ล้านบาท โดยได้รับสิทธิในการใช้หลักสูตรเพียงผู้เดียวในไทย ปัจจุบันมีหลายประเทศที่ใช้หลักสูตรนี้ เช่น อเมริกาแคนนาดา จีน ไต้หวัน และอื่นๆเกือบ30 ประเทศทั่วโลก
สำหรับคนรักสุขภาพขอเสนอโปรแกรมตรวจคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อม สำหรับผู้ที่มีอายุ 50ปี ขึ้นไป
ผู้ผ่านการเข้าอบรมสามารถสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์ (CAD Model) ที่เหมาะสมนำไปใช้สร้างรูปแบบไฟไนต์เอลิเมนต์ต่อไปได้ (Finite Element Model) และได้เรียนรู้หลากหลายเทคนิคการสร้างรูปแบบไฟไนต์เอลิเมนต์ที่มีคุณภาพ
ปี 2558 ASEAN จะก้าวเข้าสู่สัมพันธภาพที่แน่นแฟ้นเพิ่มขึ้นด้วยการเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เส้นทางแห่งโอกาสในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ แรงงาน และการลงทุน เปิดกว้างแล้ว
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนต้องมีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในเรื่องของสิทธิและประโยชน์ที่ได้รับตามบัตรส่งเสริมการลงทุน เพื่อให้สามารถใช้สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินการต่
บันเทคโนโลยีหุjนยนต์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงาน อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีการนําเอาเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้แทนการทํางานของมนุษย์ในงานที่มีลักษณะ อันตราย หรือแม้แต่ในบ้านเรือน
ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมการบินในต่างประเทศได้จริญก้าวหน้าไปอย่างมาก สําหรับ ประเทศไทยแล้วได้เริ่มมีการตื่นตัวเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมการบิน มาประมาณ 10 กว่าปีที่ผ่านมาและ มีมหาวิทยาลัยหลายแหน่งได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี
การศึกษาศตวรรษที่ 21 เป็นยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งเทคโนโลยี ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร จะเห็นได้จากการที่ผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีมีการปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่ๆ ในท้องตลาดอย่างรวดเร็ว
คุณจำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เพื่อติดตามข้อมูลเหล่านี้ ซึ่งเป็นคลังข้อมูลที่ถูกแยกเป็นคอลเลกชันข้อมูลขนาดเล็ก (เรียกว่าตาราง) เพื่อขจัดความซ้ำซ้อน แล้วจึงกำหนดให้สัมพันธ์กันตามข้อมูลปลีกย่อยที่เหมือนกัน (เรียกว่าเขตข้อมูล)