หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน 2559