การพัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ (Analysis & Systematic Thinking)

รหัสหลักสูตร: 65713

จำนวนคนดู 405 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การพัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ (Analysis & Systematic Thinking)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          การคิดเป็นความสามารถของมนุษย์ที่มีเหนือสัตว์ชนิดอื่น สำหรับคนเก่งทั้งหลายหากเราไปศึกษาดูจะพบว่าเขาเหล่านั้น ล้วนเป็นผู้ที่มีความสามารถในการคิดสูงมากการคิดเชิงวิเคราะห์เป็นลักษณะการคิดแบบหนึ่งที่มีความสำคัญมากต่อการดำเนินชีวิตการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และการทำงาน รวมทั้งยังเป็นพื้นฐานของการคิดแบบอื่นๆ เช่น การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงเปรียบเทียบ การคิดเชิงสังเคราะห์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น การคิดเชิงวิเคราะห์จะทำให้เรารู้ข้อเท็จจริง รู้เหตุผลของสิ่งที่เกิดขึ้น เข้าใจความเป็นมาของสิ่งต่างๆ รู้ว่าเรื่องนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้าง รู้ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นฐานความรู้สำหรับการประเมินและตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง การที่เราไม่สามารถหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลให้กับเรื่องง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนับเป็นปัญหาที่ร้ายแรง เพราะเป็นสิ่งบ่งบอกว่าคนในสังคมของกำลังดำเนินชีวิตไปตามอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าดำเนินอย่างมีเหตุผล

          การคิดเชิงวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจำแนกแจกแจงองค์ประกอบต่างๆของสิ่งใดสิ่งหนึ่งและหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้นจากความหมายดังกล่าวจะเห็นว่าความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์นั้นมีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของคนเราอย่างมาก

          การคิดเชิงระบบ ( Systems Thinking ) หมายถึง การคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่มองภาพรวมอย่าง เป็นระบบ มีส่วนประกอบย่อยๆ โดยอาศัยการคิดในรูปแบบโดยทางตรงและโดยทางอ้อม

          ทฤษฎีระบบ ( Systems Theory ) ให้แนวคิดว่าแต่ละสิ่งย่อมอยู่ในเอกภพ (The Universe) สิ่งเล็กหรือใหญ่เพียงใดล้วนเป็นหนึ่งหน่วยระบบมีวงจรของการทำงาน มีปัจจัยนำเข้า ( ปัจจัยการผลิต ) กระบวนการ มี ผลผลิต นำไปสู่ผลลัพธ์อย่าง เป็นระบบผลผลิตรวมย่อมเกิดจากการประสานงานกันหลาย ๆ ระบบ แต่ละหน่วยมีระบบการทำงานตามบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน ผลผลิตจะไหลจาก หน่วยการผลิต ( กระบวนการ ) หนึ่งไปสู่อีกหน่วยการผลิต หรือกระบวนการ หนึ่งอย่างครบวงจร ไม่มีที่สิ้นสุด แต่ละสิ่งในเอกภพมีความเป็นระบบตามมิติต่างๆ กัน ในเวลาเดียวกัน

         การคิดเชิงระบบจึงเป็นการคิดที่มีความเข้าใจเชื่อมโยงมีความเชื่อในทฤษฎีระบบเป็นพื้นฐาน คนปกติมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบในสรรพสิ่งที่อยู่ในในโลกที่สอดคล้องกับทฤษฎีระบบอยู่แล้ว เพียงแต่ความสามารถใน การทำได้ดีในระดับที่แตกต่างกัน โดยสรุปการคิดเชิงระบบ หมายถึง เป็นการคิดในภาพรวมที่เป็นระบบและมีส่วนประกอบย่อย ๆ ที่เกิดจากความคิดเชิงวิเคราะห์มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ เป็นการคิดอย่างมีเหตุมีผลเน้นการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดเพื่อให้เกิดความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

     1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ พัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ

     2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมการได้ใช้เครื่องมืออันทันสมัยเพื่อช่วยให้การคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงระบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

     3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนาองค์กรทั้งด้านคุณภาพและการบริการอย่างยั่งยืน ด้วยหลักของการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ

     4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ

     5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบเพื่อไม่ด่วนสรุปสาเหตุของปัญหา

     6.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถแยกแยะและจัดลำดับความสำคัญของงานและนำหลักการการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ ไปประยุกต์ใช้กับงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

  Module 1 : ความหมายของการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ ความหมายที่แท้จริงการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ

     – การคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ จะเกิดขึ้นเมื่อใด

     – การคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ เชิงวิพากษ์

     – การคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ เชิงสร้างสรรค์

  Module 2 : แนวคิดการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ

     – ความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ ตลอดจนทัศนะคติในเรื่องที่จะวิเคราะห์นั้นๆ 40% รวมเรียกว่าศาสตร์

     – ศิลปะการใช้ภาษา การสื่อสาร การถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจมุมมอง 40% รวมเรียกว่าศิลป์

     – สัญชาติญาณและความกล้าหาญอีก 20% เรียกว่าพรสวรรค์

  Module 3 : รูปแบบของการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ

     – จำแนกออกเป็น 3 แบบ

          1. การคิดเพื่อรู้เข้าใจหน่วยระบบ

          2. การคิดเพื่อวิเคราะห์และประเมินหน่วยของระบบ

          3. การคิดเพื่อออกแบบ และก่อตั้งหน่วยระบบ

  Module 4 : หลักการคิดเพื่อสนับสนุนการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ

     – กระบวนการคิด เพื่อได้มาซึ่งการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ

     – ภาพรวมของการคิด

     – กระบวนการคิด (Thinking Process)

     – ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking)

     – ความคิดริเริ่ม (Initiative Thinking)

     – ความคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking or Think out of the box)

     – ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

ประโยชน์ที่ได้รับ

   1. ผู้เข้าอบรมได้ พัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ

   2. ผู้เข้าอบรมการได้ใช้เครื่องมืออันทันสมัยเพื่อช่วยให้การคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงระบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

   3. ผู้เข้าอบรมได้มีพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนาองค์กรทั้งด้านคุณภาพและการบริการอย่างยั่งยืนด้วยหลักของการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ

   4. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ

   5. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบเพื่อไม่ด่วนสรุปสาเหตุของปัญหา

   6. ผู้เข้าอบรมสามารถแยกแยะและจัดลำดับความสำคัญของงานและนำหลักการการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ ไปประยุกต์ใช้กับงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน

   7. Q&A พร้อมแลกเปลี่ยน แชร์ประสบการณ์จริงจากวิทยากรสร้างคุณค่าการทำงานร่วมกัน

วิธีการนำเสนอ

      ใช้เทคนิคการฝึกอบรมในลักษณะบูรณาการ โดยมุ่งเน้นผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ได้แก่ การใช้เกมละลายพฤติกรรม เกมเพื่อการเรียนรู้ การระดมสมอง การอภิปราย การบรรยายประกอบตัวอย่าง

Workshop และตัวอย่าง Clip

รูปแบบหลักสูตร

   1.การบรรยาย 30 %

   2.เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop 70%

วิทยากร
ดูประวัติ

อนุภาพ พันชำนาญ

สำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาทีม)

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, พนักงานทั่วไป และผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Simplex Training
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การพัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ (Analysis & Systematic Thinking)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ, อบรม Analysis & Systematic Thinking

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ Professional Leadership Skills

ขอเชิญ อบรม หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ Professional Leadership Skills #เน้นการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ด้านการบริหารตนเอง ด้านการบริหารทีมงาน การบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้จนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น และสามารถบรรลุเป้าหมาย

อบรมหลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Teamwork Skills)

หลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Teamwork Skills) มุ่งเน้นการนำเทคนิคการวางแผน เทคนิคการประสานงาน และเทคนิคการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ ผ่านเครื่องมือที่เป็นระดับสากล เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิม ๆ