หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 19 เดือน สิงหาคม 2560