หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 02 เดือน กันยายน 2560