registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 11 กุมภาพันธ์ 2562 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ 2562

เหมาะสำหรับผู้นำองค์กรทุกระดับ ทั้งผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างาน ที่ต้องการยกระดับคุณภาพการบริการ
ค้นหาจุดแข็ง พัฒนาจุดอ่อน สู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ ด้วยกิจกรรม Group Coaching และ Consult ณ สถานประกอบการ
ปัจจุบันเลขานุการ มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระแสธุรกิจยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ บทบาทของเลขานุการจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสความรุนแรงของการแข่งขันนั้น บทบาทของท่าน

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562