registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 08 ตุลาคม 2562 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 08 เดือน ตุลาคม 2562

ส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
 การเจรจาต่อรองเป็น สามารถสร้างข้อได้เปรียบให้เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะเรื่องของการแข่งขันทางธุรกิจ เมื่อการเจรจาต่อรองเกิดขึ้น นั่นหมายถึงเป้าหมายที่แต่ละฝ่ายต้องการจะบรรลุย่อมเกิดขึ้นตามมา แน่นอนว่าฝ่ายหนึ่งอาจจะได้เปรียบและอีกฝ่ายอาจจะต้องเสียเปรียบจากการเ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 ภายใต้ความมุ่งมั่นและความเป็นผู้นำในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อตกลงและพันธะสัญญา
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด เพื่อให้องค์กรของท่านเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อ
เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษ และลดความผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผู้เข้าอบรมเข้าใจรูปแบบของการเขียน email ที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
การจะเขียนรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิผลนั้น ต้องอาศัยทักษะการฟังอย่างตั้งใจ การสรุปจับประเด็นสำคัญในแต่ละหัวข้อ หรือวาระที่มีการพูดคุยกัน และการถ่ายทอดประเด็นสำคัญเหล่านั้นเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้องและกระชับ ถ้าปราศจากทักษะในเ
เนื่องจากโครงสร้างของข้อกําหนดในมาตรฐาน ISO 14001 ที่ประกาศใช้ใหม่ในปี ค.ศ. 2015 มีข้อบังคับให้องค์กรมีการพิจารณาความเสี่ยงในระบบการจัดการอันอาจจะมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจขององค์กร แนวทางในการบริหารความเสี่ยงซึ่งพิจารณาจากผู้มีส่วนร่วมและปัจจัย
ฝึกฝนการโน้มน้าว จูงใจได้อย่างมืออาชีพ รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่น เพื่อใช้ในการทำงานให้เกิดความคิด ความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน มีแนวทางในการพัฒนาตัวเองและองค์กร
ขอเชิญผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ที่สนใจระบบ Automation เข้าร่วมกิจกรรม Seminar START WITH ROBOTIC FOR PRODUCT IMPROVEMENT บรรยายโดย : คุณไฉน ผดุงหมาย ผู้เชี่ยวชาญระบบอัตโนมัติ NACHI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD
1.นำเสนออย่างไรให้ลูกค้าสนใจด้วยหลักการเเละวิธีการที่สั้นเเต่โดนใจ 2.นักลงทุนต้องการอะไร เรียนรู้ความเสี่ยง เเละมุมมองแบบนักลงทุนอาชีพ 3.เรียนรู้หลักการทำงาน ทฤษฎี Dr. Deming ที่ทำให้ธุรกิจเติบโตมาเเล้วทั่วโลก
ขอเชิญผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ที่สนใจระบบ Automation เพื่อนำระบบ Automation มาใช้ในกระบวนการผลิตได้

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 08 ตุลาคม 2562