registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

เคล็ดลับ “ภาพลักษณ์ผู้นำ” เพื่อความยั่งยืนขององค์กร

จำนวนคนดู 243 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เคล็ดลับ “ภาพลักษณ์ผู้นำ” เพื่อความยั่งยืนขององค์กร
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล

          การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับของ “ยุคการแข่งขัน” ซึ่งองค์กรจำเป็นต้องสร้างศักยภาพด้านภาพพจน์ของความเป็น “ยุคใหม่” คู่กับ “ระดับมืออาชีพ” โดยมีบุคลากรในองค์กรที่มีศักยภาพด้านภาพลักษณ์ของความเป็น “ยุคใหม่” คู่กับ “ความเป็นมืออาชีพ” ในการสร้างอานิสงส์ความสำเร็จในการแข่งขันดังกล่าวอย่างเป็นทีมงาน

          ดังนั้น การพัฒนา “ภาพลักษณ์ยุคใหม่” (ภาษาใจ) ของบุคลากรในองค์กร จึงเป็นพื้นฐานสำคัญด้วยหลาย ๆ องค์ประกอบที่ต้องคำนึงถึง เพื่อสร้างและบ่งบอกถึงสัญลักษณ์ “ความเป็นมืออาชีพ” (ประสิทธิผลจากภาษาใจ) ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ จากประสิทธิผล “ภาพลักษณ์ยุคใหม่” ของบุคลากรในองค์กรที่มีพื้นฐานของวิสัยทัศน์ และเป้าหมายขององค์กรที่ยึดไว้ จะสามารถนำพาองค์กรไปสู่การแข่งขันด้วยศักยภาพด้าน “ความคิดสร้างสรรค์” (Creative Thinking) จากกลยุทธ์ของหลักการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างแน่นอน

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจถึงความแตกต่างของมนุษย์ อันจะก่อให้เกิดการเรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการวางตัวอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดองค์ความรู้ความเข้าใจ ความรัก ความผูกพันที่ถูกต้องทั้งส่วนตัวและส่วนรวมตลอดจนเป็นการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของในองค์กร อันมีผลในการส่งเสริมเผยแพร่ชื่อเสียงขององค์กรสืบต่อไป 

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญและเทคนิคในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ยุคใหม่ อันจะเป็นแนวทางในการหล่อหลอม ความร่วมคิด ร่วมมือ ร่วมใจ ของพนักงาน ขับเคลื่อนองค์การสู่ความเป็นเลิศ 

4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางในการเสริมสร้างทีมงานให้มีความสุข ก่อให้เกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ประสานพลัง สามารถขับเคลื่อน ตอบสนองนโยบายหลักของฝ่ายบริหารได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันในสถานประกอบการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อหลักสูตร

1. มาตรฐานนักปฏิบัติการยุคใหม่

2. การเสริมสร้างทัศนคติที่ดี และจิตสำนึกที่ดี 

3. แบบทดสอบ : การรู้จักตนเอง 

4. การพัฒนาศักยภาพด้าน “ภาพลักษณ์ยุคใหม่” 

5. แบบทดสอบ : เคล็ดลับความสำเร็จ 

6. ประเมินกลุ่มด้านศักยภาพ “ภาพลักษณ์ยุคใหม่และมืออาชีพ” 

7. นำเสนอผลประเมินกลุ่ม ประกอบการวิเคราะห์ 

8. สร้างความเข้าใจองค์ประกอบที่สำคัญในการเสริมสร้าง “ความคิดสร้างสรรค์” 

9. จัดกิจกรรมกลุ่ม “ความคิดสร้างสรรค์” 

10. นำเสนอผลของทีมงาน ประกอบการประเมิน

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักสูตร การนำเสนอเบื้องต้น (BASIC POWERPOINT) INW Promotion
3900บาท
ทำความรู้จักกับ Powerpoint ว่าทำะไรได้บ้าง เทคนิคต่างๆในการทำ Powerpoint อย่างไรให้สวยงาม ปุ่มต่างๆของโปรแกรมมีอะไรบ้างและใช้อย่างไร Template ที่สวยงามเป็นอย่างไร