สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน

จำนวนคนดู 110 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักสูตร : การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน

                    Directing , Delegation and Monitoring Skills

ที่มาของหลักสูตร

                 เป็นหน้าที่สำคัญของหัวหน้างาน ได้แก่การนำ ซึ่งเป็นคำสั้นๆ แต่มีความหมายที่ต้องดำเนินการจัดการอย่างไม่มีวันจบสิ้น หัวหน้าที่ดีจะต้องเข้าใจพื้นฐานความเป็นมาของคน เพราะคนเท่านั้นที่จะรับคำสั่งได้ ทำได้ และตามได้ จากนั้นจึงต้องเข้าใจว่าจะสั่งอย่างไร จะมอบหมายงานอย่างไร จะควบคุมติดตามงานอย่างไร จึงจะทำให้ลูกน้อง เข้าใจและทำตามสิ่งที่องค์กรปรารถนาได้ ซึ่งได้แก่ การสั่งงาน(Directing) การมอบหมายงาน (Delegation of Authority) และการติดตามงาน (Monitoring) หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้หัวหน้างาน มีหลักของการเป็นผู้บริหารในการรู้จักโอนถ่ายข้อมูลอย่างเป็นลำดับขั้นที่สัมฤทธิ์ผล เข้าใจ การกระจายความรับผิดชอบไปสู่ส่วนงานรองลงมา เพื่อลดเวลาที่สูญเสียโดยไร้ประโยชน์ รู้จักติดตามงาน รับผิดชอบต่อคำสั่งในการที่ถ่ายทอดสู่ระดับล่างมั่นใจในติดตามงานสามารถพัฒนาสู่ผู้บริหารในลำดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้และเข้าใจในทักษะการสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน

2.เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้นำที่ได้งานและได้ใจคน

3.เพื่อให้ได้แนวทางในการปรับปรุงงานในภารกิจของผู้นำที่เป็นหัวหน้างาน

4.เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกแก่หัวหน้างาน

5.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆที่จำเป็นในการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร


หัวข้ออบรมสัมมนา
ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน (09.00-16.30 น.)

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

Module 1 : Qualification & Rules of Managerial Skills

                    - คุณสมบัติของผู้บริหารและหัวหน้างานยุคใหม่

               - เทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่เก่ง

                    - การวิเคราะห์ประเภทลูกน้องเพื่อเลือกวิธีสั่งงาน มอบหมายงาน

                    ***Workshop : ความยุ่งยากของหัวหน้างาน (Problem)

Module 2 : Learning in Action for Directing Skills

                    - ความแตกต่างของการสั่งงานและมอบหมายงาน

                    - เทคนิคและขั้นตอนการสั่งงานแบบมีส่วนร่วม

                    - การสั่งงานที่ดี และปัญหาการสั่งงาน

                    - สาเหตุสำคัญที่จำเป็นต้องสั่งงานเป็นลายลักษณ์อักษร

                    ***Workshop : Directing Case Study

Module 3 : Learning in Action for Delegation Skills

                    - ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน

                    - เทคนิคการมอบหมายงานที่ลูกน้องเต็มใจทำงานและได้ผลงานที่ดี

                    - สาเหตุที่หัวหน้าไม่มอบหมายงาน และที่ลูกน้องไม่รับมอบหมาย

                    - งานอะไรบ้างที่มอบหมายได้ และงานใดที่มอบหมายไม่ได้

                    ***Workshop : Delegation Case Study

Module 4 : Learning in Action for Monitoring Skills

                  - เทคนิคการควบคุมงานงานที่สั่งให้ได้ตามเป้าหมาย

                    - การกำหนดมาตรฐานงาน

                    - ขั้นตอนการติดตามงาน

                    ***Workshop : ความยุ่งยากของหัวหน้างาน (Solution)

ผู้เข้าฝึกอบรม

เหมาะสำหรับผู้บริหาร ที่ปรึกษา หัวหน้างานทุกระดับในองค์กร บุคคลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำไปพัฒนา และฝึกอบรม และบุคคลทั่วไปที่สนใจในด้านการสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

1)บรรยาย แบบสื่อสาร 2-3 ทาง

2)การอภิปรายร่วม และกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิดตลอดการฝึกอบรม

3)กรณีศึกษา แบบยกตัวอย่างเป็น Model Case Study & Working - Case (Workshop)

4)สรุป และถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

วิทยากร : อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา


ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท

สถานที่อบรม โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26ติด BTS พร้อมพงษ์

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 


วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: inwtraining
การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า Advanced Product Quality Planning (APQP : 2nd Edition)
3500บาท
APQP ฉบับที่ 2 ได้ทำการประกาศใช้อย่างเป็นทางการใน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 โดยรวมไว้ในคู่มือ APQP & Control Plan ฉบับที่ 2 ประกอบด้วยการใช้กระบวนการที่เน้นความสำคัญของลูกค้า คำศัพท์และคำจำกัดความที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานยานยนต์ และคู่มือฉบับอื่นๆของ
Update!!! พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และระเบียบข้อบังคับ สำหรับการบริหารงานบุคคล
4000บาท
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายมหาชน มีบทบัญญัติถึงขั้นจำคุก ซึ่งหากสถานประกอบกิจการใดกระทำความผิด กฎหมายมิได้กำหนดให้นำนิติบุคคลมาลงโทษแต่ให้นำตัวบุคคลที่สั่งการหรือกระทำผิดกฎหมายมาลงโทษ รวมทั้งผู้ที่ไม่สั่งการ หรือไม่กระทำการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ก็
เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
3900บาท
ช่วยให้ท่านได้ทราบถึงขั้นตอน แนวทาง และวิธีการตรวจนับได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดปัญหาด้านต่างๆ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
การบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต
3600บาท
การบริหารงานประจำวัน เป็นบทบาทหน้าที่หลักของหัวหน้างานเพื่อกำกับและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยผ่านเครื่องมือและแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อแสดงสถานะของการทำงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ หากมีแนวโน้มหรือสัญญาณจะเกิดปัญหา องค์กรคาดหวังให้หัวหน้างานได้
การสร้างสายธารแห่งคุณค่า   Value Stream Mapping - VSM
3800บาท
สายธารแห่งคุณค่าทำให้สามารถมองเห็นภาพรวม (Big Picture) ของกระบวนการ การเชื่อมโยงการไหลของข้อมูล และวัตถุดิบ แหล่งกำเนิดของความสูญเปล่า (Source of Waste) ซึ่งทำให้เห็นช่องทางในการปรับปรุงเพื่อลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น
หลักสูตร KAIZEN Strategy to Continue and Successful
3900บาท
การทำกิจกรรมไคเซนให้ประสบความสำเร็จได้ในองค์กร ขึ้นอยู่กับจะทำอย่างไร ให้บุคลากรในองค์กรเข้ามามีส่วนร่วม
เจาะประเด็น...การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย
3900บาท
เพื่อให้การบริหารการจัดการแรงงานต่างด้าวได้รับสิทธิต่างๆ ตามกฎหมายแรงงานไทย และได้รับทราบการกล่าวโทษทางวินัย ที่ของนายจ้าง – ลูกจ้างทำผิดกฎหมายจะได้รับโทษอย่างไร?
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Training & HRD Officer
5700บาท
หลักสูตร Training Officer เป็นคอร์สอบรม เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม หรือ เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - HRD Officer เป็นหลักสูตรอบรมเพื่อให้องค์ความรู้ในด้านวิชาชีพการฝึกอบรมและการเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือ HRD Officer