สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน

จำนวนคนดู 74 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักสูตร : การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน

                    Directing , Delegation and Monitoring Skills

ที่มาของหลักสูตร

                 เป็นหน้าที่สำคัญของหัวหน้างาน ได้แก่การนำ ซึ่งเป็นคำสั้นๆ แต่มีความหมายที่ต้องดำเนินการจัดการอย่างไม่มีวันจบสิ้น หัวหน้าที่ดีจะต้องเข้าใจพื้นฐานความเป็นมาของคน เพราะคนเท่านั้นที่จะรับคำสั่งได้ ทำได้ และตามได้ จากนั้นจึงต้องเข้าใจว่าจะสั่งอย่างไร จะมอบหมายงานอย่างไร จะควบคุมติดตามงานอย่างไร จึงจะทำให้ลูกน้อง เข้าใจและทำตามสิ่งที่องค์กรปรารถนาได้ ซึ่งได้แก่ การสั่งงาน(Directing) การมอบหมายงาน (Delegation of Authority) และการติดตามงาน (Monitoring) หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้หัวหน้างาน มีหลักของการเป็นผู้บริหารในการรู้จักโอนถ่ายข้อมูลอย่างเป็นลำดับขั้นที่สัมฤทธิ์ผล เข้าใจ การกระจายความรับผิดชอบไปสู่ส่วนงานรองลงมา เพื่อลดเวลาที่สูญเสียโดยไร้ประโยชน์ รู้จักติดตามงาน รับผิดชอบต่อคำสั่งในการที่ถ่ายทอดสู่ระดับล่างมั่นใจในติดตามงานสามารถพัฒนาสู่ผู้บริหารในลำดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้และเข้าใจในทักษะการสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน

2.เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้นำที่ได้งานและได้ใจคน

3.เพื่อให้ได้แนวทางในการปรับปรุงงานในภารกิจของผู้นำที่เป็นหัวหน้างาน

4.เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกแก่หัวหน้างาน

5.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆที่จำเป็นในการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร


หัวข้ออบรมสัมมนา
ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน (09.00-16.30 น.)

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

Module 1 : Qualification & Rules of Managerial Skills

                    - คุณสมบัติของผู้บริหารและหัวหน้างานยุคใหม่

               - เทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่เก่ง

                    - การวิเคราะห์ประเภทลูกน้องเพื่อเลือกวิธีสั่งงาน มอบหมายงาน

                    ***Workshop : ความยุ่งยากของหัวหน้างาน (Problem)

Module 2 : Learning in Action for Directing Skills

                    - ความแตกต่างของการสั่งงานและมอบหมายงาน

                    - เทคนิคและขั้นตอนการสั่งงานแบบมีส่วนร่วม

                    - การสั่งงานที่ดี และปัญหาการสั่งงาน

                    - สาเหตุสำคัญที่จำเป็นต้องสั่งงานเป็นลายลักษณ์อักษร

                    ***Workshop : Directing Case Study

Module 3 : Learning in Action for Delegation Skills

                    - ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน

                    - เทคนิคการมอบหมายงานที่ลูกน้องเต็มใจทำงานและได้ผลงานที่ดี

                    - สาเหตุที่หัวหน้าไม่มอบหมายงาน และที่ลูกน้องไม่รับมอบหมาย

                    - งานอะไรบ้างที่มอบหมายได้ และงานใดที่มอบหมายไม่ได้

                    ***Workshop : Delegation Case Study

Module 4 : Learning in Action for Monitoring Skills

                  - เทคนิคการควบคุมงานงานที่สั่งให้ได้ตามเป้าหมาย

                    - การกำหนดมาตรฐานงาน

                    - ขั้นตอนการติดตามงาน

                    ***Workshop : ความยุ่งยากของหัวหน้างาน (Solution)

ผู้เข้าฝึกอบรม

เหมาะสำหรับผู้บริหาร ที่ปรึกษา หัวหน้างานทุกระดับในองค์กร บุคคลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำไปพัฒนา และฝึกอบรม และบุคคลทั่วไปที่สนใจในด้านการสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

1)บรรยาย แบบสื่อสาร 2-3 ทาง

2)การอภิปรายร่วม และกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิดตลอดการฝึกอบรม

3)กรณีศึกษา แบบยกตัวอย่างเป็น Model Case Study & Working - Case (Workshop)

4)สรุป และถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

วิทยากร : อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา


ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท

สถานที่อบรม โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26ติด BTS พร้อมพงษ์

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 


วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: inwtraining
ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับคนทำงาน
3900บาท
เป็นการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริงๆ ในการทำงานและในชีวิตประจำวัน โดยที่จะเริ่มจากการปรับทัศนคติต่อภาษาอังกฤษและวิธีการเรียนที่ผิดๆ ของผู้เรียนที่ได้มาจากการเรียนแบบเก่าๆ
เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ
3500บาท
สำหรับ …บุคลากรทุกท่านในองค์กร เพื่อการทำงานและการประสานงานที่ดี การฝึกอบรมมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารทุกทิศทาง
บริหารงาน HRD ด้วยระบบฝึกอบรมยุคใหม่ (HRD with Modern Training Management System) รุ่นที่ 3
4000บาท
ในยุคของการเปลี่ยนแปลง...ถึงเวลาแล้วหรือยังที่องค์กรของท่านต้องการยกระดับการบริหารงาน HRD ด้วยระบบฝึกอบรมยุคใหม่ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และเป้าหมาย รวมทั้งกลยุทธ์ขององค์กรอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ?
เทคนิคการบริหารเวลา และจัดลำดับความสำคัญของงาน  Time Management for Supervisor
2900บาท
พิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที สมัครก่อนที่นั่งเต็ม ติดต่อคุณจิ๋วได้ทุกวันนะคะ
เจาะลึกและฝึกปฏิบัติการตั้งคำถามสัมภาษณ์ เชิงพฤติกรรมและเชิงสมรรถนะ
3800บาท
องค์กรชั้นนำทั้งหลายที่เลือกนำเอาพฤติกรรมที่พึงประสงค์และ Competency มาใช้่กับการสรรหาและคัดเลือกพนักงานเพื่อให้ได้คนที่ใช่เข้ามาร่วมงานและลดปัญหาที่ไม่พึงประสงค์เช่นปัญหาการลาออกของพนักงานใหม่และช่วยหืทำงานได้ผลตามเป้าหมาย ปรับตัวเข้ากับองค์กรได้ดีขึ้น เ
เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังและการวางแผนกำลังคน
3,500บาท
สามารถคาดการณ์เกี่ยวกับแผนการมอบหมายงานให้สัมพันธ์กับการพัฒนาบุคลากรและควบคุมต้นทุนของบุคลากรที่จะนำมาใช้ตามแผนได้
Digital HR Revolution and Transformation toward 2020
4,900บาท
ผลสำรวจแนวโน้มด้านทรัพยากรบุคคลปี 2560 ของ Deloitte ที่ชื่อว่า "Rewriting the rules of the digital age" พบว่าประเทศไทยให้ความสำคัญเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบดิจิทัล (Digital HR), การสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent Acquisition), ผู้นำ (Leadership), ตำ