สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน

จำนวนคนดู 168 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักสูตร : การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน

                    Directing , Delegation and Monitoring Skills

ที่มาของหลักสูตร

                 เป็นหน้าที่สำคัญของหัวหน้างาน ได้แก่การนำ ซึ่งเป็นคำสั้นๆ แต่มีความหมายที่ต้องดำเนินการจัดการอย่างไม่มีวันจบสิ้น หัวหน้าที่ดีจะต้องเข้าใจพื้นฐานความเป็นมาของคน เพราะคนเท่านั้นที่จะรับคำสั่งได้ ทำได้ และตามได้ จากนั้นจึงต้องเข้าใจว่าจะสั่งอย่างไร จะมอบหมายงานอย่างไร จะควบคุมติดตามงานอย่างไร จึงจะทำให้ลูกน้อง เข้าใจและทำตามสิ่งที่องค์กรปรารถนาได้ ซึ่งได้แก่ การสั่งงาน(Directing) การมอบหมายงาน (Delegation of Authority) และการติดตามงาน (Monitoring) หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้หัวหน้างาน มีหลักของการเป็นผู้บริหารในการรู้จักโอนถ่ายข้อมูลอย่างเป็นลำดับขั้นที่สัมฤทธิ์ผล เข้าใจ การกระจายความรับผิดชอบไปสู่ส่วนงานรองลงมา เพื่อลดเวลาที่สูญเสียโดยไร้ประโยชน์ รู้จักติดตามงาน รับผิดชอบต่อคำสั่งในการที่ถ่ายทอดสู่ระดับล่างมั่นใจในติดตามงานสามารถพัฒนาสู่ผู้บริหารในลำดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้และเข้าใจในทักษะการสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน

2.เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้นำที่ได้งานและได้ใจคน

3.เพื่อให้ได้แนวทางในการปรับปรุงงานในภารกิจของผู้นำที่เป็นหัวหน้างาน

4.เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกแก่หัวหน้างาน

5.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆที่จำเป็นในการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร


หัวข้ออบรมสัมมนา
ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน (09.00-16.30 น.)

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

Module 1 : Qualification & Rules of Managerial Skills

                    - คุณสมบัติของผู้บริหารและหัวหน้างานยุคใหม่

               - เทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่เก่ง

                    - การวิเคราะห์ประเภทลูกน้องเพื่อเลือกวิธีสั่งงาน มอบหมายงาน

                    ***Workshop : ความยุ่งยากของหัวหน้างาน (Problem)

Module 2 : Learning in Action for Directing Skills

                    - ความแตกต่างของการสั่งงานและมอบหมายงาน

                    - เทคนิคและขั้นตอนการสั่งงานแบบมีส่วนร่วม

                    - การสั่งงานที่ดี และปัญหาการสั่งงาน

                    - สาเหตุสำคัญที่จำเป็นต้องสั่งงานเป็นลายลักษณ์อักษร

                    ***Workshop : Directing Case Study

Module 3 : Learning in Action for Delegation Skills

                    - ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน

                    - เทคนิคการมอบหมายงานที่ลูกน้องเต็มใจทำงานและได้ผลงานที่ดี

                    - สาเหตุที่หัวหน้าไม่มอบหมายงาน และที่ลูกน้องไม่รับมอบหมาย

                    - งานอะไรบ้างที่มอบหมายได้ และงานใดที่มอบหมายไม่ได้

                    ***Workshop : Delegation Case Study

Module 4 : Learning in Action for Monitoring Skills

                  - เทคนิคการควบคุมงานงานที่สั่งให้ได้ตามเป้าหมาย

                    - การกำหนดมาตรฐานงาน

                    - ขั้นตอนการติดตามงาน

                    ***Workshop : ความยุ่งยากของหัวหน้างาน (Solution)

ผู้เข้าฝึกอบรม

เหมาะสำหรับผู้บริหาร ที่ปรึกษา หัวหน้างานทุกระดับในองค์กร บุคคลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำไปพัฒนา และฝึกอบรม และบุคคลทั่วไปที่สนใจในด้านการสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

1)บรรยาย แบบสื่อสาร 2-3 ทาง

2)การอภิปรายร่วม และกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิดตลอดการฝึกอบรม

3)กรณีศึกษา แบบยกตัวอย่างเป็น Model Case Study & Working - Case (Workshop)

4)สรุป และถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

วิทยากร : อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา


ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท

สถานที่อบรม โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26ติด BTS พร้อมพงษ์

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 


วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: inwtraining
ฟรีสัมมนา Food Safety Management System (อย GMP HACCP HALAL FSSC) “ก้าวสู่ผู้ผลิตอาหารระดับสากล
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมมนาดีๆ สำหรับชาว บางแค สมุทรสาคร เพชรเกษม อ้อมน้อย อ้อมใหญ่ บางบอน และพื้นที่ใกล้เคียง กับ ระบบบริหารคุณภาพ Food Safety Management System (อย GMP HACCP HALAL FSSC) “ก้าวสู่ผู้ผลิตอาหารระดับสากล"
ฟรีสัมมนาดีที่อยุธยา Food Safety Management  System  (อย  GMP  HACCP  HALAL  FSSC) “ยกระดับสินค้าอาหารไทยสู่ระดับสากล”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ครั้งแรก!ในพื้นที่อยุธยา รังสิต ดอนเมือง ปทุมธานี หนองแค ฟรีสัมมนา Food Safety Management System (อย GMP HACCP HALAL FSSC) “ยกระดับสินค้าอาหารไทยสู่ระดับสากล”
Project Feasibility Analysis การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
3900บาท
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และความต้องการของลูกค้าทำให้งานต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นงานประจำและงานที่ต้องทำซ้ำลดน้อยลง
วิธีสือสารทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ
3500บาท
สร้างเสริมทัศนคติที่ถูกต้อง เพิ่มพูนทักษะวิธีปฏิบัติ ให้เข้าใจวิธีการและมารยาทในการใช้โทรศัพท์อย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองความพอใจของผู้รับบริการ และการประสานงานที่ดีต่อกัน เพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการ – การตอบคำถาม – การให้คำปรึกษา – การแก้ไ
Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี
การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวฮาลาล
ไม่มีค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยวและมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน กิจกรรมที่ 4
หลักสูตร Cash Flow  ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน
24,000บาท
มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถพิจารณาความเหมาะสม ความสามารถทางการเงินในการพัฒนาโครงการ อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นความจำเป็นพื้นฐานที่ผู้ประกอบการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์
เทคนิคการกำหนดงานมาตรฐาน เพื่อเพิ่มผลิตภาพ
3800บาท
เนื่องจากค่าแรงมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี การที่องค์กรจะรักษาความสามารถในการแข่งขันจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการจึงมีความสำคัญในการยกระดับผลิตภาพของสายการผลิตด้วยการลดความสูญเปล่า สำหรับเนื้อหาการฝึกอบรมเป็นเรื่องที่เ