เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

Update!!! พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และระเบียบข้อบังคับ สำหรับการบริหารงานบุคคล

จำนวนคนดู 578 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Update!!! พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และระเบียบข้อบังคับ สำหรับการบริหารงานบุคคล
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายมหาชน มีบทบัญญัติถึงขั้นจำคุก ซึ่งหากสถานประกอบกิจการใดกระทำความผิด กฎหมายมิได้กำหนดให้นำนิติบุคคลมาลงโทษแต่ให้นำตัวบุคคลที่สั่งการหรือกระทำผิดกฎหมายมาลงโทษ รวมทั้งผู้ที่ไม่สั่งการ หรือไม่กระทำการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ก็ถือว่ามีความผิดเช่นกัน จึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล จะต้องเข้าใจกฎหมายฉบับนี้ เพราะบุคคลใดก็ตามที่กระทำความผิดจะอ้างเหตุเพราะไม่รู้กฎหมายมาบรรเทาโทษไม่ได้   
หัวข้ออบรมสัมมนา
1. Update พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน

     1.1 เรื่องที่ปรับปรุงแก้ไข ยกเลิก เพิ่มเติมใน พ.ร.บ คุ้มครองแรงงานฉบับที่ 2 - 5 

     1.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560 

2.กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

      2.1 เจตนารมณ์และลักษณะของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 

      2.2 สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง 

      2.3 สวัสดิการแรงงานและสวัสดิการตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 

3 .ส่วนสำคัญในระเบียบข้อบังคับและการเขียนระเบียบฯสำหรับบริหารงานมนุษย์รวมทั้งตัวอย่างปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้อง

      3.1 สาระสำคัญที่ต้องระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับการทำงาน 8 เรื่อง 

      3.2 ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้อง 

      3.3 ค่าทำงานในวันหยุด และ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้อง 

      3.4 เวลาพัก วันหยุด วันลาและ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้อง 

      3.5 การดำเนินการ ทางวินัย พักงาน เลิกจ้างและค่าชดเชย  

      3.6 การจ้างแรงงานหญิงและเด็กและ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้อง  

      3.7 การจ่ายค่าชดเชย การบอกเลิกสัญญา การบอกกล่าวล่วงหน้า ข้อยกเว้น “ไม่ต้องบอกกล่าว”และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 

      3.8 นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างกรณีใดบ้างและ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้อง 

***มอบวุฒิบัตรการฝึกอบรม (Certificate) 

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน, จำคุก, สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง, สวัสดิการแรงงาน, ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา, ค่าทำงานในวันหยุด
ภาษาอังกฤษในการทำงาน (Business English In Working Place)
3900บาท
ทำความเข้าใจหลัก เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและเทคนิควิธีการในกระบวนการปฏิบัติจริง ฝึกฝนและทำแบบทดสอบร่วมกัน จนผ่านการทดสอบ
เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน )
3500บาท
เพื่อให้เห็นบทบาทและหน้าที่โดยรวมของงานเลขานุการ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ชี้ให้เห็นปัญหาในงานเลขานุการและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข จากสถานการณ์การทำงานที่เกิดขึ้นจริง เพิ่มเทคนิคการสื่อสารทางธุรกิจเพื่อประสานงานกับหน่ว
การควบคุมการขนส่งสินค้าและการบริหารจัดการ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
3900บาท
ปัจจุบันการขนส่งหรือนำสินค้าเพื่อส่งมอบให้ถึงมือลูกค้ามีความสำคัญเป็นอย่างมากซึ่งการขนส่งสินค้ามีทั้งรถของบริษัทเองและรถที่ให้บริการจากภายนอก (outsource) เพื่อส่งสินค้าให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้ แต่ปัญหาด้านการขนส่งมีหลากหลาย
สุดยอดนักบัญชี “เก่งและดี”
3900บาท
เพื่อให้ “นักบัญชี” สามารถจัดทำบัญชี รายงานทางบัญชี ตลอดจนข้อมูลทางบัญชีที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้บริหารในการนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จด้วยข้อมูลทางบัญชีที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา
หลักสูตร Analytical Skill for Logical  Thinking การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
3900บาท
สามารถจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่วิเคราะห์อย่างมีเหตุและผล และตรงตามเป้าหมายและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการคิดและสัมฤทธิ์ผลได้โดยการใช้เครื่องมือและเทคนิค ที่สำคัญเพื่อช่วยคิดวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นตรรกะ
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล
3500บาท
เพื่อให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถขจัดข้อขัดข้อง – อุปสรรคต่างๆได้อย่างถูกจุด ตรงประเด็น การสนับสนุนให้มีหลักในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และจัดหาทางเลือก จะทำให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาและการดำเนินงาน
การเก็บเอกสารให้ ค้นหาง่าย / เป็นระบบ / ต้นทุนต่ำ
3900บาท
เพื่อจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบ และค้นหาได้ง่าย ลดต้นทุนแฝงในการจัดเก็บและค้นหาเมื่อต้องการใช้
เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกคนที่
2500บาท
หมดปัญหาแบบนี้ !!! เรียนเทคนิคการสัมภาษณ์ไปแล้ว แต่ยังไม่เข้าใจชัดเจน หลังอบรมยังใช้งานยังไม่ได้ ตั้งคำถามยังไม่เก่ง โดยเฉพาะคำถามเชิงพฤติกรรมที่ว่ายากนั้น ยังไม่ Get เอาเสียเลย จะวิเคราะห์คำตอบผู้สมัครงานอย่างไรดี