การประยุกต์ใช้ Ms.Excel ในงานบัญชีและตรวจสอบทุจริต หลักสูตรที่ 1 Ms.Excel for Accounting and Fraud detection (Class1)

จำนวนคนดู 1352 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
**เก็บ CPD วิชาอื่นๆ ได้ 6 ชั่วโมง**

การสัมมนาโปรแกรม Ms.Excel เพื่อใช้ในงานบัญชีและงานตรวจสอบบัญชี เน้นเพิ่มพูนความรู้ รวมถึงเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานบัญชี งานตรวจสอบบัญชี และการตรวจสอบทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้นในหลักสูตรนี้จึงเป็นการให้ความรู้กับผู้เข้าอบรม เพื่อให้ใช้โปรแกรม Ms.Excel ซึ่งมีอยู่ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง มาช่วยในงานด้านบัญชีและงานตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีได้อย่างถูกต้อง และยังช่วยลดระยะการทำงาน ประหยัดเวลาในการตรวจสอบ ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องใกล้เคียงกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการตรวจสอบบัญชีจากต่างประเทศ

หัวข้ออบรมสัมมนา
 1. การวาด Flow Chart และ Organization Chart 
 2. การจัดสรุปกระดาษทำการ 
 3. การจัดรูปแบบเซลล์ เพื่อแยกความแตกต่างของข้อมูล 
 4. การปรับแต่ง Tool Bar ที่ใช้บ่อย 
 5. การหาค่าสถิติเบื้องต้นได้แก่ ผลรวม, ค่าเฉลี่ย, การนับจำนวน, ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด 
 6. การใช้คำสั่ง Subtotal และฟังก์ชัน Subtotal 
 7. การวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าบวก, ค่าลบ และศูนย์ 
 8. การทำ Histogram (อันตรภาคชั้น) 
 9. การทำ Aging 
 10. การใช้ Pivot Table จัดกลุ่มข้อมูลเพื่อตรวจสอบ 
 11. การตรวจสอบช่วงห่าง (Gap) 
 12. การตรวจสอบข้อมูลซ้ำ (Duplicate) 
 13. การสุ่มข้อมูลอย่างง่าย 
 14. การสร้างสูตรคำนวณใน Pivot เพื่อตรวจสอบข้อมูล 
 15. การทำจดหมายยืนยันยอดเจ้าหนี้ ลูกหนี้ 
 16. การทำ Macro เพื่อตรวจสอบเลขที่เอกสารซ้ำ 
 17. ทำความรู้จัก Microsoft Query พร้อมตัวอย่างเชิงลึก 
 18. จรรยาบรรณและจริยธรรมในงานบัญชี
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Excel, Fraud, ตรวจสอบทุจริต, ผู้ตรวจสอบ, CPD, Fraud Detection

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด