registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

อบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทำสัญญาจ้าง ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับการทำงาน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

จำนวนคนดู 486 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
อบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทำสัญญาจ้าง ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับการทำงาน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หมดกังวัลเรื่องการจัดทำสัญญาจ้าง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศคำสั่งต่าง ๆ  เรามีตัวอย่างและเอกสารที่รัดกุม แจกให้ทุกท่าน นำไปใช้ได้จริงในองค์กรเพื่อ ป้องกันการฟ้องร้องจากลูกจ้างในภายหลัง
หัวข้ออบรมสัมมนา

•หมวด1: การเขียนสัญญาจ้าง

1.สัญญาเช่าที่ดิน-อาคาร-โรงเรือน เพื่อทำธุรกิจทางการค้า

2.สัญญาจ้างบริษัทฯ รปภ. เพื่อรักษาการณ์ให้กับองค์กร

3.สัญญาจ้างบริษัท outsource เพื่อนำแรงงานเข้ามาทำงานให้กับองค์กร

4.สัญญาจ้างพนักงานที่เกษียรงานแล้วจ้างให้ทำงานอีก

5.สัญญาจ้างที่ปรึกษาด้านกระบวนการผลิตสินค้าให้กับองค์กร

6.สัญญาจ้างทำของ เพื่อผลิตสินค้าตามตกลงกัน

7.สัญญาจ้างซ่อมรถยนต์ -รถโฟล์คลิฟท์ เป็นแบบเหมาจ่าย 1 ปี

8.สัญญาจ้างรถรับ - ส่ง พนักงานเพื่อนำเที่ยวตามฤดูกาล

9.สัญญาซื้อ-ขายของเก่าในโรงงาน

10. สัญญาจ้างบุคคลภายนอกเพื่อให้ขายอาหารให้กับพนักงานในองค์กร

11.สัญญาจ้างทำงานแบบมีกำหนดระยะเวลา ( จ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมาย )

12.สัญญาจ้างทำงานแบบไม่มีกำหนดระยะเวลา

13.สัญญาจ้างรถรับ - ส่ง พนักงานที่ทำงานในบริษัทฯ

14.สัญญาข้อตกลงเพื่อให้ชดใช้ความเสียหาย

15.สัญญาเมื่อลาออกจากงานจะไม่เรียกร้องสิทธิหรือเงินค่าใดๆจากนายจ้าง

•หมวด2 : การเขียนระเบียบปฏิบัติ

 16. ระเบียบปฏิบัติการมาปฏิบัติงาน

17. ระเบียบปฏิบัติการปฏิบัติงาน

 18. ระเบียบปฏิบัติการต้อนรับผู้มาติดต่องานกับบริษัทฯ

19. ระเบียบปฏิบัติการเข้า - ออกบริษัทฯของพนักงานในเวลาทำงานหรือเวลาพัก

   20. ระเบียบปฏิบัติการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถรับ - ส่ง ผู้บริหาร

   21.ระเบียบปฏิบัติการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ ส่งสินค้าให้กับลูกค้า

 22. ระเบียบปฏิบัติการนำส่งผู้ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยในเวลาทำงาน

23. ระเบียบปฏิบัติการออกคำสั่งให้ รปภ.ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของบริษัทฯ

 24. ระเบียบปฏิบัติการลางาน

25. ระเบียบปฏิบัติการทำผิดวินัยกรณีบริษัทฯจัดให้ทำกิจกรรมกีฬาภายในหรืองานเลี้ยงปีใหม่

 26. ระเบียบปฏิบัติการจ่ายเงินโบนัส และเงื่อนไขการจ่าย

•หมวด 3 : การออกคำสั่งในกรณีต่างๆ

 27. การออกหนังสือเพื่อเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณี หรือ สลับวันหยุด

 28. การออกหนังสือแจ้งการนำเที่ยวประจำปี

 29. การออกหนังสือแจ้งวัน – เวลา – สถานที่ในการจัดงานเลี้ยงประจำปีให้กับพนักงาน

 30. การออกคำสั่งย้ายตำแหน่งงาน

 31. การออกคำสั่งเลื่อนการจ่ายค่าจ้าง

 32. การออกคำสั่งเลื่อนการจ่ายค่าสวัสดิการ

•หมวด4 : การออกหนังสือการกล่าวโทษ

 33.การออกหนังสือเตือน

34. การบันทึกกรณีพนักงานไม่ยอมเซ็นรับความผิดในหนังสือเตือน

 35. การออกหนังสือการทำผิดวินัยกรณีร้ายแรง

 36. การออกหนังสือแจ้งการลาออก

 37. การออกหนังสือแจ้งการลงโทษ

 38. การออกหนังสือแจ้งการเลิกจ้าง

39. การออกหนังสือเลิกจ้าง

40. การสอบสวนพนักงานที่ทำผิดวินัยเพื่อกำหนดโทษ (เป็นกรณีร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง) ผู้บริหาร หรือ HR. พิจารณาจากองค์ประกอบอะไร.?

•ยกตัวอย่าง การสอบสวนผู้ทำผิด - การสอบสวนหัวหน้างาน - การประเมินความเสียหาย - พิจารณากำหนดโทษ- อ้างถึงผิดระเบียบปฏิบัติ - ผิดข้อบังคับฯ - ผิดกฎหมายแรงงาน

•ถาม – ตอบ – แนะนำ

•ให้คำแนะนำ - ให้คำปรึกษาหลังการสัมมนา “ ฟรี ” ตลอดกาล (ไม่มีค่าใช้จ่าย )


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมการจัดทำสัญญาจ้าง, สัญญาจ้าง ระเบียบคำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับการทำงาน, ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับการทำงาน, หลักสูตรการจัดทำสัญญาจ้าง, การจัทำสัญญาจ้าง ระเบียบคำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ, อบรมหลักสูตร HR
การปรับปรุงคุณภาพเชิงปฏิบัติ Quality Improvement Practices
2900บาท
หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของ “การควบคุมคุณภาพเชิงปฎิบัติ” อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน
หลักสูตร finance for nonfinance ความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี และการเงิน และการประยุกต์ใช้เบื้องต้นสำหรับพนักงาน
3900บาท
ในโลกยุตที่อยู่ในภาวะไร้พรมแดน และการสื่อสารและการรับรู้ถึงข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการผู้บริหารขององค์กรจะต้องปรับตัวเองให้ทันต่อเหตุการณ์และรองรับสถานะการณ์การแข่งขันที่รุนแรงตลอดเวลา ไม่เพียงแต่ตัวผู้บริหารเอง ทางด้านพนักงานทุกคนในองค์ กรต้อง
ผู้ให้บริการแบบมืออาชีพ
3900บาท
ท่ามกลางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง องค์กรจึงต้องเร่งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ธุรกิจเติบโต และมีผลกำไร และสามารถแข่งขันต่อไปได้
การลดต้นทุนในองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วม
3900บาท
เพื่อให้ทราบหลักการลดต้นทุนในกระบวนการทำงานทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหา และลดความสูญเสียในการทำงาน อย่างเป็นระบบ
สัมมนา หลักสูตร นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพProfessional HRD Officer
3900บาท
ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญกับคนว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แต่กลับพบว่ามีองค์กรไม่มากนักที่จัดได้ว่าให้ความสำคัญต่องานด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง และหนึ่งในปัญหาที่มักพบในองค
เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น
3900บาท
***สิทธิพิเศษ : ผู้เข้าฝึกอบรมทุกคนจะได้รับการออกแบบลายเซ็นใหม่ให้ตรงส่งเสริมชีวิต ฟรี !!!!