การบริหารงานการจัดส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

จำนวนคนดู 167 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การบริหารงานการจัดส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และมีการแข่งขันทางธุรกิจกันอย่างมาก ทุกบริษัทต้องหาวิธีในการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้บริษัทสามารถอยู่เหนือคู่แข่งได้ ท่านมีวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งของท่านอย่างไรเพื่อให้พร้อมและทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งในการขนส่งสินค้าในแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่าย และมูลค่าของสินค้าที่นำส่งซึ่งต้องดูแลและควบคุม รวมถึงความต้องการลูกค้าที่ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งหากท่านไม่มีวิธีบริหารจัดการที่ดีแล้ว ท่านจะต้องประสบกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน และในบางครั้งท่านจะต้องเผชิญกับปัญหาที่ท่านไม่สามารถคาดการณ์ได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งบริษัทต่างๆ จึงจำเป็นต้องหาวิธีเทคนิคต่างๆ และความเข้าใจเพื่อให้การขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลให้มากที่สุด เพื่อช่วยในการลดต้นทุน และส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด


วัตถุประสงค์ / สิ่งที่คุณจะได้รับ

Ø ทราบถึงขั้นตอน และวิธีการควบคุมดูการจัดส่งได้อย่างถูกวิธี

Ø ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการขนส่งรู้ถึงกระบวนการสื่อสาร และการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกวิธี

Ø ทราบถึงวิธีในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด

Ø สามารถบริหารการจัดการขนส่งได้อย่างถูกวิธีเพื่อลดต้นทุน

Ø วิธีการจัดทำรายงานต่างๆ เพื่อควบคุมการขนส่ง

Ø มีความรู้ความเข้าใจในการจัดสายการขนส่ง รวมถึงการบริหารจัดการ outsource ได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ

Ø สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายในแต่ละเที่ยวในการขนส่งเพื่อทราบต้นทุนที่แท้จริง

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรมและสัมมนา

Ø ความหมาย และความสำคัญเกี่ยวกับการจัดส่ง

Ø ประเภท และพาหนะที่ใช้ในการจัดส่งสินค้าแต่ละประเภท

Ø การจัดสายการขนส่งสินค้าอย่างถูกวิธี

Ø การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่ง

Ø การควบคุมและสั่งงานพนักงานขับรถ

Ø เทคนิคในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Ø การประสานงานกับลูกค้าในกรณีที่เกิดปัญหาในการจัดส่ง

Ø มารยาทในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า

Ø กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง

Ø วิธีการคัดเลือก outsource และการบริหารการจัดการ

Ø การหาแหล่งรถขนส่งที่ราคาถูก และการทำสัญญา

Ø เทคนิคการตรวจเช็คและติดตามงาน

Ø การตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนการปฏิบัติงาน

Ø วิธีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเพื่อลดต้นทุน

o การจ้างรถกรณีปกติ

o การจ้างรถกรณีกะทันหัน

o การจ้างรถกรณีพิเศษ

Ø การตรวจสอบและติดตามงานการจัดส่ง

Ø การวัดผลและการจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายขนส่ง และรายงานปัญหา

Ø วิธีการคิดและคำนวณค่าขนส่งเพื่อทราบราคาต้นทุน

Ø ปัญหาและแนวทางในการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น

Ø การวัดประสิทธิภาพและการจัดทำ KPI

วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, โลจิสติกส์, คลังสินค้าและจัดซื้อ, การพัฒนาตนเอง)

วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้าขนส่ง จัดซื้อ การบริหารงานภายในองค์กร การพัฒนาบุคคากร วิทยากรและวิทยากรที่ปรึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน อาจารย์สอนพิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ที่ปรึกษาอิสระ และนักเขียนอิสระ

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, การบริหารงานการจัดส่งสินค้า, การจัดส่งสินค้า, จัดส่ง

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)