เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

อบรมมัคคุเทศก์ ปี 2563

จำนวนคนดู 483 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
อบรมมัคคุเทศก์ ปี 2563
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 2 พฤษภาคม 2563 - 23 สิงหาคม 2563

เวลา 09:00 - 12:00 น. (สัมมนาจัด 114 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 29 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป

รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ระยะเวลาอบรม

2 พฤษภาคม ถึง 23 สิงหาคม 2563

  วัตถุประสงค์

  1 เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ทั่วไปให้มีศักยภาพตามมาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว

  2 เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ในภาษาที่ขาดแคลนนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ คือ ภาษาจีนกลาง

 ผู้รับผิดชอบโครงการ

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์


หัวข้ออบรมสัมมนา
หลักสูตรการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ ๑

(หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒)

หลักสูตรการอบรมรวมทั้งสิ้น ...๒๑๙... ชั่วโมง

(เกณฑ์ของกรมการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า ๒๑๑ ชั่วโมง+การศึกษานอกสถานที่ ไม่น้อยกว่า ๕ เส้นทาง) ประกอบด้วย ๕ โมดูล

โมดูล ๑ ความรู้ทางวิชาการทั่วไป ประกอบด้วยวิชาต่าง ๆ รวม ๗ วิชา จำนวน ๒๑ ชั่วโมง

  (๑) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐจำนวน ๓ ชั่วโมง

        วิทยากร : วิทยากรจากกรมการท่องเที่ยว หรือผู้แทน

  (๒) ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย จำนวน ๓ ชั่วโมง

         วิทยากร : อ.พรสมิทธิ์ ฉายสมิทธิกุล

  (๓) โบราณคดีไทยเพื่อการท่องเที่ยวจำนวน ๓ ชั่วโมง

         วิทยากร : ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์

  (๔) วัฒนธรรม เทศกาล และ งานประเพณีไทย จำนวน ๓ ชั่วโมง

         วิทยากร : รศ.ชนัญ วงษ์วิภาค/อ.อรรณพ เลาะเด

  (๕) ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยและการอนุรักษ์ จำนวน ๓ ชั่วโมง

         วิทยากร : อ.ยุวดี นิรัตน์ตระกูล

  (๖) หลักการและการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จำนวน ๓ ชั่วโมง

        วิทยากร : น.สพ.สมชัย วิเศษมงคลชัย

  (๗) ธุรกิจและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศก์ จำนวน ๓ ชั่วโมง

         วิทยากร : อ.สุรวัช อัครวรมาศ

 โมดูล ๒ ความรู้ทางวิชาการเฉพาะภูมิภาค ประกอบด้วยวิชาต่าง ๆ รวม ๗ วิชา จำนวน ๑๐๘ ชั่วโมง

                                          เหนือ อีสาน กลาง ใต้ รวม

  (๑) ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๒ ชั่วโมง

   วิทยากร : อ.พรสมิทธิ์ ฉายสมิทธิกุล

  (๒) ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวรรณกรรมท้องถิ่น ๖ ๖ ๖๖ ๒๔ ชั่วโมง

    วิทยากร : ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์

  (๓) ทรัพยากรการท่องเที่ยวท้องถิ่น ๖ ๖๖ ๖๒๔ ชั่วโมง

    วิทยากร : อ.สุระชาติ สวนทรัพย์

  (๔) ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๒ ชั่วโมง

    วิทยากร : อ.วงค์ฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา

  (๕) กลุ่มชาติพันธุ์และชุมชนท้องถิ่น ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๒ ชั่วโมง

    วิทยากร : อ.สร้อยนภา พันธุ์คง

  (๖) สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกท้องถิ่น ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๒ ชั่วโมง

    วิทยากร : รศ.ชนัญ วงศ์วิภาค

  (๗) รูปแบบการท่องเที่ยวเฉพาะท้องถิ่น ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๒ ชั่วโมง

   วิทยากร : น.สพ.สมชัย วิเศษมงคลชัย

 โมดูล ๓ ความรู้และทักษะเฉพาะอาชีพ ประกอบด้วยวิชาต่าง ๆ รวม ๑๒ วิชาจำนวน ๔๒ ชั่วโมง

      (๑) บทบาทหน้าที่ มารยาท และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ ๓ ชั่วโมง

     วิทยากร : อ.ไชยยงค์ เจริญเมือง

      (๒) วิธีการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ ๓ ชั่วโมง

     วิทยากร : อ.อรรณพ เลาะเด

        (๓) กฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓ ชั่วโมง

               วิทยากร : กรมการท่องเที่ยว หรือผู้แทน

      (๔) จิตวิทยาการบริการ มนุษยสัมพันธ์ และการดูแลนักท่องเที่ยว ๓ ชั่วโมง

              วิทยากร : อ.ธนวัฒน์ ทองเพิ่ม

      (๕) พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ๓ ชั่วโมง

     วิทยากร : อ.สุรวัช อัครวรมาศ

      (๖) การให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ๖ ชั่วโมง

             วิทยากร : พ.ต.ท.สืบศักดิ์ ผันสืบ

      (๗) การปฐมพยาบาลนักท่องเที่ยว ๓ ชั่วโมง

  วิทยากร : อ. พ.ต.หญิง ศริยา ยงกุล

                   (๘) การดูแลนักท่องเที่ยวสูงอายุและลักษณะพิเศษ ๓ ชั่วโมง

 วิทยากร : น.สพ.สมชัย วิเศษมงคลชัย

                     (๙) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว ๓ ชั่วโมง

  วิทยากร : ผศ.ดร.อมฤตา ฤทธิภักดี

                    (๑๐) ทักษะการสื่อสารและบุคลิกภาพสำหรับมัคคุเทศก์ ๖ ชั่วโมง

   วิทยากร : อ.สร้อยนภา พันธุ์คง

                    (๑๑) การพัฒนาตนเองและทักษะวิชาชีพมัคคุเทศก์ ๓ ชั่วโมง

   วิทยากร : อ.สุดาพร แก้ววิเชียร

                    (๑๒) การสื่อความหมายและเสริมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยว๓ ชั่วโมง

      วิทยากร : น.สพ.สมชัย วิเศษมงคลชัย

 โมดูล ๔ ความรู้ภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วยวิชาต่าง ๆ รวม ๔ วิชา จำนวน ๔๘ ชั่วโมง

         (๑) ศัพท์เทคนิคและสำนวนในงานมัคคุเทศก์จำนวน๑๒ ชั่วโมง วิทยากร : อาจารย์สุระชาติ สวนทรัพย์, อาจารย์วันชัย สันติลวีวรรณ

                      (๒) การสนทนาและการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว จำนวน ๑๒ ชั่วโมง วิทยากร : อาจารย์สุระชาติ สวนทรัพย์, อาจารย์วันชัย สันติลวีวรรณ

                      (๓) การบรรยายและนำชมสถานที่ท่องเที่ยวจำนวน ๑๒ ชั่วโมง วิทยากร : อาจารย์สุระชาติ สวนทรัพย์, อาจารย์กฤตภาส แซ่ต๋วง

                      (๔) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จำนวน ๑๒ ชั่วโมง วิทยากร : อาจารย์สุระชาติ สวนทรัพย์, อาจารย์วันชัย สันติลวีวรรณ

 โมดูล ๕ การศึกษานอกสถานที่ ไม่น้อยกว่า ๕ เส้นทาง

           กำหนดให้จัดเส้นทางพระบรมมหาราชวังและวัดสำคัญในกรุงเทพมหานครเป็นเส้นทางบังคับ และให้เลือกอีก ๔ เส้นทาง โดยพิจารณาตามความเหมาะสมให้ครอบคลุมเส้นทาง ทั้ง ๔ ภูมิภาคและสถาบันการศึกษาที่จัดฝึกอบรม จะต้องจัดให้มีมัคคุเทศก์ปฏิบัติงานเป็นต้นแบบ หรือตัวอย่างอย่างครบถ้วนเฉพาะเส้นทางที่จัดในครั้งแรก ส่วนอีก ๔ เส้นทาง ให้มัคคุเทศก์ต้นแบบ หรือตัวอย่างเป็นพี่เลี้ยง และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเวียนกันฝึกฝนตลอดเส้นทาง

         โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เลือกศึกษานอกสถานที่ โดยจัดให้มีการศึกษานอกสถานที่ ๕ เส้นทาง ดังนี้

๑.เส้นทาง พระบรมมหาราชวังและวัดสำคัญในกรุงเทพมหานคร พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วัดบวรนิเวศวรวิหาร วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร (เส้นทางบังคับ)

๒.ภาคเหนือเส้นทางที่ ๑ จังหวัดลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา

จังหวัดลำปาง

 วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม วัดพระธาตุลาปางหลวง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย วัดปงสนุกเหนือ

จังหวัดลำพูน

 อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร วัดเจดีย์กู่กุด อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

จังหวัดเชียงใหม่

 วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดเชียงมั่น วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดเจดีย์หลวง วัดสวนดอก วัดเจดีย์เจ็ดยอด อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ดอยปุย อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อุทยานแห่งชาติออบหลวง โครงการหลวงห้วยห้องไคร้ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ น้ำพุร้อนสันกำแพง ชุมชนบ้านถวาย ชุมชนบ้านแม่กำปอง ชุมชนบ้านไร่กองขิง ชุมชนบ้ำนสันลมจอย

จังหวัดเชียงราย

 วัดร่องขุ่น วัดพระธาตุจอมกิตติ วัดป่าสัก วัดพระแก้ว สามเหลี่ยมทองคำ ดอยแม่สลอง ด่านพรมแดนแม่สาย พิพิธภัณฑ์บ้านดำ โครงการหลวงดอยตุง หมู่บ้านสันติคีรี วัดร่องเสือเต้น

จังหวัดพะเยา

 วัดศรีโคมคำ วัดอนาลโยทิพยาราม วัดติโลกอาราม กว๊านพะเยา ชุมชนบ้านดอกบัว วนอุทยานภูลังกา วัดและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอื่น ๆ ที่เหมาะสมตามเส้นทาง

วัดและสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญอื่น ๆ ที่เหมาะสมตามเส้นทาง

๓.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เส้นทางที่ ๓ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

จังหวัดนครราชสีมา

         อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ปราสาทหินพิมาย อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี วัดบ้านไร่ ชุมชนบ้านปราสาท

จังหวัดบุรีรัมย์

          วนอุทยานเขากระโดง ปราสาทหินพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ วัดเขาอังคาร

จังหวัดสุรินทร์

          วนอุทยานพนมสวาย วนอุทยานป่าสนหนองคู ปราสาทศรีขรภูมิ หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง

จังหวัดศรีสะเกษ

          น้ำตกสำโรงเกียรติ น้ำตกห้วยจันทน์ ผามออีแดง ปราสาทสระกำแพงใหญ่ พระธาตุเรืองรอง

จังหวัดอุบลราชธานี

          อุทยานแห่งชาติผาแต้ม (น้ำตกแสงจันทร์) อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ แก่งสะพือ วัดทุ่งศรีเมือง

อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย ชุมชนบ้านซะซอม

วัดและสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญอื่น ๆ ที่เหมาะสมตามเส้นทาง

๔.ภาคกลาง เส้นทางที่ ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง และสิงห์บุรี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          พระราชวังบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดใหญ่ชัยมงคล วัดไชยวัฒนาราม วัดพระศรีสรรเพชญ์ วิหารพระมงคลบพิตร วัดมหาธาตุ วัดหน้าพระเมรุ วัดราชบูรณะ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา

จังหวัดสระบุรี

          วัดพระพุทธบำทราชวรมหาวิหาร วัดพระพุทธฉาย

จังหวัดลพบุรี

          พระปรางค์สามยอด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์

จังหวัดอ่างทอง

          วัดป่าโมกวรวิหาร หมู่บ้านทำกลอง วัดไชโยวรวิหาร สวนนกธรรมชาติ

จังหวัดสิงห์บุรี

          อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจันและอุทยานค่ายบางระจัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี

วัดและสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญอื่น ๆ ที่เหมาะสมตามเส้นทาง

๕.ภาคใต้ เส้นทางที่ ๑ จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง

จังหวัดชุมพร

 อนุสรณ์สถานกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หาดทรายรี หาดภราดรภาพ หาดผาแดง ปากน้ำชุมพร อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะทะเลชุมพร อ่าวทุ่งมะขาม บ้านเกาะพิทักษ์ วัดแก้วประเสริฐ หาดทุ่งวัวแล่น ชุมชนบ้านปากคลอง วัดพระธาตุสวี ชุมชนบ้านท้องตมใหญ่ วนอุทยานเขาพาง วนอุทยานน้ำตกกะเปาะ น้ำตกเหวโหลม ชุมชนบ้านคลองเรือ อุทยานแห่งชาติคลองเพรา บ่อน้ำพุร้อนถ้ำเขาพลู

จังหวัดระนอง

 สุสานเจ้าเมืองระนอง พระราชวังรัตนรังสรรค์ ภูเขาหญ้า บ่อน้ำร้อนรักษะวาริน วัดสุวรรณคีรี วัดหาดส้มแป้น วัดวารีบรรพต น้ำตกโตนเพชร อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ศูนย์วิจัยป่าชายเลนหงาว ชุมชนบ้านหาดส้มแป้น อุทยานแห่งชาติแหลมสน เกาะพยาม คอคอดกระ ชุมชนบ้านทะเลนอก

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 ชุมชนบางใบไม้ ชุมชนคลองน้อย สวนโมกขพลาราม วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร บ้านพุมเรียงวิทยาลัยฝึกลิง ฟาร์มหอยนางรมอำเภอกาญจนดิษฐ์ เกาะสมุย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เกาะพะงัน เกาะเต่า เกาะนางยวน อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มน้ำคลองยัน บ้านถ้ำผึ้ง ชุมชนลีเล็ด อุทยานแห่งชาติเขาสก เขื่อนรัชชประภา ชุมชนท่องเที่ยวท่าฉาง ชุมชนบ้านนางกำ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร กำแพงเมือง บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน น้ำตกพรหมโลก บ้านคีรีวง อุทยานแห่งชาติเขาหลวง น้ำตกกะโรม น้ำตกกรุงชิง ชุมชนพรหมโลก หาดขนอม บ้านแหลมประทับแหลมตะลุมพุก พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง หาดสิชล หาดหินงาม หาดปลายทอนชุมชนบ้านแหลม วัดธาตุน้อย

จังหวัดพัทลุง

 ภูเขาอกทะลุ วัดคูหาสวรรค์ วังเจ้าเมืองพัทลุง วัดวัง หาดแสนสุขลำปำ อุทยานนกน้ำทะเลน้อย วัดเขียนบางแก้ว หาดไข่เต่า อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า น้ำตกไพรวัลย์ บ่อน้ำธารน้ำเย็นร้อนเขาชัยสน

วัดและสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญอื่น ๆ ที่เหมาะสมตามเส้นทางวิทยากร

สุระชาติ สวนทรัพย์

การศึกษา/ภาษา และอื่นๆ (ภาษาอังกฤษ, ธุรกิจท่องเที่ยว เดินทาง ที่พัก โรงแรม)

ไกด์ต้นแบบ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

2) มีสัญชาติไทย

3) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป

4) ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการกำหนด

5) ต้องฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศที่เปิดฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี

6) มีบุคลิกภาพดีและเป็นผู้มีใจรักในงานบริการ


สถานที่จัดงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เขตดุสิต | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 39,500.00 บาท 39,500 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่อผู้ติดต่อ:สุจิตรา ริมดุสิต
เบอร์โทรศัพท์ :0859935609

หากท่านต้องการสมัคร อบรมมัคคุเทศก์ ปี 2563
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: ไกด์, อบรมไกด์ 2563, มัคคุเทศก์, ไกด์ ทัวร์ลีดเดอร์, ไกด์บัตรบรอนซ์, จีน
สัมมนาออนไลน์: สร้างรายได้ด้วยการเป็นที่ปรึกษาการเงินอิสระ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ทีมงาน STARTFA ขอเชิญชวนนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่สนใจทำงานด้านการเงิน ผู้ที่สนใจหารายได้เสริม เข้าร่วมทำความรู้จักกับอาชีพ "ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ" ไม่มีพื้นการเงินก็ทำได้
สร้างรายได้ด้วยการขายประกันกับ อลิอันซ์อยุธยา
ไม่มีค่าใช้จ่าย
อาชีพสำหรับคนยุคใหม่ ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ ไม่ต้องกังวลเรื่องเข้างานสาย และ สามารถสร้างรายได้ ได้ไม่จำกัด โดยไม่ต้องกระทบกับงานประจำ
หลักสูตรอบรมช่างซ่อมแอร์ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ เรียนซ่อมแอร์ ช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างแอร์ เรียนล้างแอร์ ที่มีมาตรฐาน
5000บาท
*** หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับทุกท่านที่สนใจประกอบอาชีพช่างแอร์แบบมืออาชีพ และผู้ประกอบการ, บริษัท, ห้างร้านที่ต้องการลดต้นทุนกิจการ โทรสมัครเรียนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่คุณวิชัย และคุณรักษา
เปิดรับสมัครคอร์สอบรมแม่บ้านทำความสะอาด โรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก ภาคปฏิบัติ งานแม่บ้านโรงแรม
3500บาท
ท่านที่ต้องการประกอบอาชีพแม่บ้านโรงแรม มาเรียนเพื่อเพิ่มพูลความรู้และเทคนิคงานแม่บ้าน เพื่อปรับใช้กับอาชีพของตน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับงานที่ทำ และเจ้าของโรงแรม ,รีสอร์ทขนาดเล็กอยากจะมาคำตอบ ว่าเหตุใดห้องพักถึงได้รับคำติเตียนจากลูกค้า ในเรื่องทำความสะอาด
ยืนยัน หลักสูตร ครบเครื่อง เรื่อง “การนำเข้า-ส่งออก
3900บาท
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา
เมษาหน้าร้อนนี้ เตรียมพร้อมมาดับร้อนด้วยกัน “ข้าวแช่” เมนูสุดเด็ด พร้อมจะเปิดสำรับคลายร้อน หอมเย็นชื่นใจ
5900บาท
เมนูคู่หน้าร้อนแสนอร่อยที่นิยมกินกันมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน เสน่ห์ของข้าวแช่อยู่ที่การตกแต่งผักและเครื่องเคียงรวมถึงรสชาติกลมกล่อม และความหอมเย็นชื่นใจ ร่วมเปิดประสบการณ์ และเคล็ดลับการทำข้าวแช่แสนอร่อย ทั้งการเลือกข้าว ขัดข้าว เตรียมน้ำอบให้หอมชื