Professional HRD นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ

จำนวนคนดู 68 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Professional HRD   นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ตัวอย่างหัวข้อการอบรม
  • ความเปลี่ยนแปลงในวงงาน HRD
  • แนวทางพัฒนาบุคลากรยุค HR 4.0  
  • ความสำคัญของงาน HRD กับองค์กร 
  • เครื่องมือและแนวทางพัฒนาบุคลากรที่ HRD ต้องรู้    ( Agile People Development   
  •  การพัฒนาที่เน้นจุดแข็ง (Strength-based Development)
  • แนวทางการบริหารงานฝึกอบรม/สัมมนาให้ได้ผล 
  • เจาะลึกกับการประเมินประสิทธิผลของการฝึกอบรม
  • ประเด็นปัญหาที่พบได้บ่อยในการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น


หัวข้ออบรมสัมมนา
ครั้งที่ 1


หัวข้อการเรียนรู้ :

1) ความสำคัญของงาน HRD ที่มีต่อองค์กร

2) การเปลี่ยนแปลงของแนวคิดการพัฒนาบุคลากรในยุคธุรกิจ 4.0 เช่น

3) บทบาทของ HRD และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรขององค์กร

4) ทบทวนเครื่องมือและแนวทางพัฒนาบุคลากรที่ HRD ต้องรู้ พร้อมกรณีศึกษา

 ■ Competency หรือสมรรถนะกับการพัฒนาบุคลากร

 ■ การทำ Competency Assessment เพื่อการวางแผนพัฒนาบุคลากร

 ■ การประเมินศักยภาพของ Talent และการพัฒนาแบบเร่งรัด (Accelerated

          Program)

 ■ สมรรถนะหรือคุณลักษณะของนัก HRD ที่เป็นมืออาชีพ

 ■ วิธีการเรียนรู้แบบผสมผสาน 70 : 20 : 10 (70 : 20 : 10 Learning Method) และวิธีการนำไปใช้จริงในการพัฒนาบุคลากร

 ■ การพัฒนาพนักงานโดย OJT หรือ On-the-Job Training ที่ได้ผล

 ■ รู้จักกับ Talent Management

 ■ รู้จักกับ Succession Planning


ครั้งที่ 2

หัวข้อการเรียนรู้ :

5) ทบทวนเครื่องมือและแนวทางพัฒนาบุคลากรที่ HRD ต้องรู้ (ต่อ)

 ■ การพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (Individual Development)

 ■ Agile People Development หรือการพัฒนาบุคลากรตามแนวคิด Agile เป็นต้น

 ■ การพัฒนาที่เน้นจุดแข็ง (Strength-based Development)

6) แนวทางการบริหารงานฝึกอบรม/สัมมนาให้ได้ผล

      ■ วางแผนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ Competency ที่ต้องการเพื่อให้ทำงานได้ผล

 ■ การค้นหา Training Needs หรือความจำเป็นในการฝึกอบรมแบบไหน ให้ผลดีกว่า

         และเทคนิคการเชื่อมโยงข้อมูลจากการประเมินผลมาสู่ Training Needs

 ■ การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมที่มีประสิทธิผล (Effective Training Course Design)

 ■ แนวทางการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม

 ■ การเลือกใช้วิทยากรที่ตอบโจทย์การพัฒนา

 ■ แนวทางการทำงานกับวิทยากรเพื่อออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม

 ■ การเลือกใช้ช่องทางการเรียนรู้ของพนักงานในโลกยุค Digital Age

 ■ การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมที่มีประสิทธิผล (Effective Training Course Design)

 ■ การติดตามผลหลังการฝึกอบรมที่จะช่วยให้ Train และไม่ –ning

 ■ ตัวอย่างเครื่องมือของการประเมินและติดตามผลหลังการฝึกอบรม

7) ประเด็นปัญหาที่พบได้บ่อยในการพัฒนาบุคลากร และแนวทางการแก้ไข

8) สรุปสิ่งที่ควรนำไปปรับใช้กับการทำงาน

9) ทดสอบหลังการเรียนรู้ *


Sponsored
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้านวัตกรรมทางการเกษตรไทยสู่สากล (IDEA LAB : THAI AGRICULTURAL INNOVATION)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs สินค้านวัตกรรมทาง...

ดูรายละเอียด
สัมมนาออนไลน์ฟรี ความรู้​เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา

สัมมนา​ออนไลน์​ Webinar ฟรี หัวข้อ "ความรู้​เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญากับผู้เชียวชา...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: hrd professional, นักจัดฝึกอบรมมืออาชีพ, นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ, รวมงานสัมมนา, Professional HRD) ปูพื้นฐานงาน HRD, สัมมนานักจัดฝึกอบรม