สัมมนาออนไลน์ >> การบริหารการประชุมด้วยขบวนการ Mind Map อย่างสร้างสรรค์ (Smart Meeting)

รหัสหลักสูตร: 62426

จำนวนคนดู 472 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 รอบเวลา 13.00-16.00 น.

วัตถุประสงค์

1. เพื่อฝึกทักษะในการฟังจับประเด็น และสรุปสาระสำคัญในการประชุมได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน กระชับและตรงประเด็น

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการเขียนรายงานการประชุม

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักในการจัดทำวาระการประชุม

4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิคของการเขียนรายงาน

การประชุมที่ถูกต้อง

5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หัวข้อในการอบรม

13:00-14:30

1. ความหมายและประโยชน์ของการประชุมที่เกิดผล

2. การวิเคราะห์วิธีการคิดอย่างเป็นระบบและยั่งยืนแบบครบวงจร

     (ขบวนการ Mind Map)

14:30-14:45 พักเบรก

 14:45-16:00

3. หลักการและเทคนิค “ทักษะการฟัง” เพื่อจับประเด็นของ “ผู้จดบันทึก”

4. หลักการและเทคนิค “ทักษะการเขียน” รายงานการประชุมเพื่อการติดตามผล

5. แบบทดสอบ (Case Study)


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารการประชุม, เทคนิคการประชุม, การประชุม, ขบวนการ Mind Map, Smart Meeting