การบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน

จำนวนคนดู 231 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล

เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ ให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ มีความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการรู้จักพัฒนาตนเอง พัฒนาคน และพัฒนาผลงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ 

โลกของการทำงานในปัจจุบันนั้น เป็นการทำงานที่ต้องอาศัยความสามัคคีในการทำงาน รวมไปจนถึง จิตใจที่พร้อมจะปฏิบัติงานของพนักงานเหล่านั้น หัวใจสำคัญที่จะหล่อหลอมให้พนักงานเดินทางสู่เป้าหมายด้วยหัวใจที่เข้มแข็งต้องตามนโยบายของบริษัทนั้น หัวหน้างานมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางนั้นๆ

หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาเพื่อการอบรมพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาจิตใจของหัวหน้าให้มีภาวะความเป็นผู้นำและความเสียสละในส่วนรวม เพื่อเป้าหมายที่เป็นหนึ่งเดียวขององค์กร

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม 

      1. เพื่อให้หัวหน้างานได้เรียนรู้และเข้าใจทักษะการเป็นหัวหน้างาน นำไปสู่การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จขององค์กร

      2. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆ ของการเป็น “ผู้นำ” ที่ดี ให้สอดคล้องกับค่านิยมร่วมขององค์กร 

      3. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและพัฒนาทัศนคติเชิงบวกในการเป็นหัวหน้างานที่ทรงประสิทธิภาพ 

      4. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ด้านการบริหาร และพัฒนาทีมงาน 

      5. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานให้กับผู้อื่น

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อและเนื้อหา

กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก 

ผู้นำ กับ การรู้เขา รู้เรา 

1. คุณลักษณะ และพฤติกรรมของหัวหน้าที่ประสบความสำเร็จ 

2. การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงาน 

3. ความท้าทายของผู้นำ (Leader) ในวันนี้ 

4. พฤติกรรมมนุษย์ และพฤติกรรมองค์กรที่ผู้จัดการควรตระหนัก 

5. ผู้นำ คือใคร, เกิดขึ้นได้อย่างไร, ผู้จัดการ คือ ผู้นำหรือไม่ ? 

6. บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการในฐานะผู้นำหน่วยงาน 

7. วิธีการปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกสู่ความสำเร็จในการทำงาน 

8. Work Shop 

9. ผู้นำกับความสามารถในการพัฒนาคนและผลงาน 

9.1. หลักการบริหารที่ผู้นำควรรู้เพื่อพัฒนาคน และผลงาน 

9.2. เทคนิคการวางแผนงาน (Setting Priority) 

9.3. เทคนิคการสอนงาน (Coaching for Success) 

9.4. การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) 

9.5. การสร้างทีมงานและการทำงานเป็นทีม (Teamwork) 

VDO แรงบันดาลใจ 

เทคนิคการฝึกอบรม 

เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมกลุ่ม การระดมสมอง การฟังการบรรยาย และการอภิปรายแสดงความคิดเห็นตลอดการสัมมนา รวมถึงการมีภาพตัวอย่างประกอบ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, การบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน, การบริหารคน, หัวหน้างาน, บริหาร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด