สัมมนา Online : การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ (Professional Team Leaders)

จำนวนคนดู 282 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
หลักการและเหตุผล

      ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของมนุษย์ พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของบุคคลจึงมีความหลากหลายแตกต่างกัน หลายบริษัทได้มีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีการนำเทคโนโลยี มาเป็นกลยุทธ์สำคัญในการพัฒนาพนักงานของตน แต่ถึงอย่างไรก็ตาม หุ่นยนต์หรือเทคโนโลยีก็เป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการงานให้ง่ายขึ้นเท่านั้นเอง แต่แท้จริงแล้วหัวใจสำคัญของการบริหารพนักงานก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้หัวหน้างานเป็นตัวแปลสำคัญเช่นเคย

      หัวหน้างานที่ดีและมีศักยภาพ ต้องเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญต่อผลการปฏิบัติงานของทีมงาน เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับบุคลากรในทุกระดับปฏิบัติงาน ทำให้ผลลัพธ์ของงานที่มีคุณภาพ ลดการสูญเสีย บรรลุเป้าหมายได้ง่าย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนาหัวหน้างานให้มีศิลปะในการบริหาร จูงใจ และพัฒนาทีมงาน จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

      การพัฒนาให้ตนเองเป็นผู้บริหารแบบรอบทิศทาง ต้องพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership) อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาทักษะการบริหาร (Management Skills) อยู่เป็นประจำ จึงจะสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลงานที่มีประสิทธิผลในองค์กร

      หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติใช้ ได้ผลจริง

วัตถุประสงค์

      1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และแนวทางปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีด้วยลักษณะเฉพาะของตนเอง ตามสถานการณ์ที่เป็นจริง

      2. เพื่อพัฒนาให้หัวหน้างาน ให้พร้อมที่จะเป็นผู้นำทีมงานในด้านต่างๆ และสร้างผลการปฏิบัติงานร่วมกันกับทีมงานอย่างมีคุณภาพ

      3. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและเทคนิคการสอนงานในรูปแบบต่างๆ อย่างครบถ้วน

      4. เพื่อสร้างให้ผู้เข้าอบรม ให้มีการเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง โดยการนำสมรรถนะในแต่ละด้านออกมาใช้ได้อย่างเหมาะสม

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม

Part :1 พัฒนาบุคลิกภาพในบทบาทผู้นำ 

· สร้างบุคลิกภาพที่ทรงพลังและมีเสน่ห์ของผู้นำ 

· External Personality 

· Internal Personality 

· ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวและการพัฒนาบุคลิกภาพ 

· 7 บุคลิกภาพของสุดยอดผู้นำ 

· ภาวะผู้นำกับประสิทธิภาพการบริหาร 

Part:2 ดึงศักยภาพพัฒนาตนเอง 

· ผู้นำพลังเชิงบวก...สร้างทีมงานคุณภาพ 

· สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นำพลังเชิงบวก 

· การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ของผู้นำที่ดี 

· การสร้างแรงจูงใจในการทำงานในฐานะผู้นำ 

· สมรรถนะสำคัญ 5 ประการ (Competency) 

· การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคล 

· การพัฒนาตัวเองให้พร้อมกับงานที่ได้รับมอบหมาย 

Part:3 แนวทางการเป็นเป็นผู้นำที่ดี 

· การใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) กับทีมงาน 

· แนวทางการปฏิบัติเพื่อเป็นผู้นำที่ดี 

· กระบวนการพัฒนาภาวะผู้นำของตัวเอง 

· การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงรุก (Proactive Performance Management) 

· การกำหนดเป้าหมายและแผนงานที่ดี (Planning for Target) 

· การสั่งงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิผล (Effective Ordering) 

· การมอบหมายงานที่มีคุณภาพ (Effective Delegation) 

· การสอนงานและการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Coaching & Feedback) 

· การติดตามงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง (Continuous Monitoring) 

Part:4 เทคนิคการสอนงาน 

· การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ 

· การสร้างความไว้วางใจกับบุคคลระดับบน 

· การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริหารระดับสูง 

· เทคนิคการสอนงานได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ 

· การเข้าใจคุณลักษณะของบุคคลด้วยสมอง 4 ส่วน (Whole Brain) 

· เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ (Coaching on Job) 

· เทคนิคการสอนเพื่อประเมินผลงาน (Performance Coaching) 

· เทคนิคการสอนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Coaching for Potential) 

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

ü หัวหน้างาน

ü ผู้จัดการ

ü ผู้บริหาร

เทคนิคการฝึกอบรม

· การเรียนรู้แบบผู้มีประสบการณ์เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันทีเพราะได้ผ่านการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

· การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย

       - การบรรยาย : เนื้อหาใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้  

      - Workshop : เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

      - การนำเสนอ : ฝึกฝนการแสดงออกและการนำเสนอ 

      - การตอบคำถาม : กระตุ้นให้ผู้ฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, การบริหารจัดการทีม, ทีม, Professional Team Leaders, ออนไลน์, Online

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด