เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย

จำนวนคนดู 77 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1.สามารถคิดวิเคราะห์หาปัญหาที่แท้จริงและตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ

2.สามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.สามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาจริงได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงานและแก้ปัญหารวมถึงการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผลหัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

Module 1 : Thinking Skill in action

•กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

•มิติที่ 1 : Analytical Thinking 

•มิติที่ 2 : Logical Thinking

•มิติที่ 3 : Creative Thinking 

Module 2 : Learning in action for Problem Solving 

•ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (เจาะลึก)

•ระบุสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหา --> Identify Cause 

        Workshop : Cause and Effect Diagram 

•ความสัมพันธ์สาเหตุของปัญหา -->Relation Cause 

Workshop : Cause Relation Diagram

•ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา -->Root Cause

     Workshop : Why-Why Diagram (5-Whys) 

Module 3 : Learning in action for Decision Making 

•พัฒนาทางเลือกการแก้ปัญหา --> Alternative/Measure

Workshop : Tree Diagram

•ชั่งน้ำหนักทางเลือกที่ดีที่สุดและจัดลำดับทางเลือก 

Workshop : 1) Weigh Score Diagram (เชิงปริมาณ)  

                  2) Metrix Diagram (เชิงประสิทธิภาพ)

•ตรวจวัดความก้าวหน้า

-กำหนดจุด PNR (Point of No Return)

-ทางเลือกสำรอง (Scenario Alternative) 

Module 4 : Learning in action for Managerial Problem

•การจัดการกับปัญหาหลายรูปแบบ 

•ปัญหา : ประจำ ,ไม่สม่ำเสมอ,คาดว่าจะเกิด,เฉพาะหน้า และวิกฤติ

***สรุปทบทวนบริบทที่สำคัญของหลักสูตร และการนำไปใช้จริงต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ, problem solving, เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้ง่าย, ทักษะการแก้ปัญหาอย่าง่าย, Problem Solving & Decision Making, สัมมนาการแก้ปัญหา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด