แนวทางการบริหารการตรวจติดตามภายในตามข้อกำหนด ISO 19011 (Internal Audit Using ISO 19011 Guidelines for Audit)

จำนวนคนดู 115 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การตรวจติดตามภายในเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งใน การตรวจติดตามภายในจะต้องเป็นการตรวจที่มุ่งเน้นกระบวนการไม่ใช่ตรวจตามข้อกำหนด หรือตามหน่วยงาน ซึ่งกระบวนการที่สำคัญมากคือกระบวนการที่สัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Oriented Process) นอกจากนี้ในกระบวนการตรวจติดตามภายในของ ISO9001:2015 นอกจากการตรวจติดตามระบบแล้ว ยังประกอบด้วยการตรวจที่มุ่งเน้นกระบวนการ
หัวข้ออบรมสัมมนา
เวลา 9.00 - 16.00

1.ความสําคัญและจุดมุ่งหมายของการตรวจติดตามภายใน

2.ISO 19011 กับการตรวจติดตามภายใน

3.ประเภทของการตรวจติดตาม

4.การวางแผนการตรวจติดตาม

5.การดําเนินการตรวจติดตาม

6.การรายงานผลการตรวจติดตาม

7.การติดตามผลการตรวจติดตาม

8.การจัดทําและควบคุมใบ CAR ที่มีประสิทธิภาพ

9.การเขียนใบ CAR ที่มีประสิทธิภาพ

10.การวิเคราะห์ผลการตรวจเพื่อนำเข้าสู่การทบทวนของ ฝ่ายบริหาร

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: แนวทางการบริหารการตรวจติดตามภายในตามข้อกำหนด ISO 1