ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิผล (Effective Communication Skills)

จำนวนคนดู 279 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันองค์กรประกอบไปด้วยปัญหาความแตกต่างมากมายที่มีผลกระทบต่อการสื่อสาร ในความแตกต่างก็อาจก่อให้ทั้งผลดีและผลเสียได้ในเวลาเดียวกัน องค์กรใดที่สร้างระบบการสื่อสารภายในได้ดี...ประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรนั้นก็ย่อมดีตามไปด้วย ยิ่งองค์กรใหญ่มากเท่าไหร่การสื่อสารก็ยิ่งมีความจำเป็นและมีความสำคัญมากขึ้นเท่านั้น การมีระบบการสื่อสารที่ดีและเหมาะสมก็จะทำให้สามารถลดความผิดพลาดในการทำงานและความขัดแย้งลดลงตามไปด้วย เพราะการสื่อสารภายในองค์กรถือว่าเป็นเส้นเลือดที่ไหลไปตามส่วนต่างๆ เหมือนร่างกายของคนเรา 

หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สู่ความสำเร็จขององค์กร เป็นหลักสูตรเพื่อชี้แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการสื่อสาร ในองค์กร ให้พนักงาน และ หัวหน้างานเข้าใจธรรมชาติและเทคนิคในการสื่อสารอย่างมืออาชืพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม 

1. เพื่อให้ผู้สัมมนาเข้าใจถึงอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารและวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว

2. เพื่อให้ผู้สัมมนาปรับทัศนคติและกรอบความคิดด้านการสื่อสารให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ 

3. เพื่อให้ผู้สัมมนาเรียนรู้เทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารให้ชัดเจน ตรงประเด็น และเป็นผู้ฟังที่เข้าใจเพื่อสร้างเสน่ห์และความน่าสนใจในการสื่อสาร 

4. เพื่อให้ผู้สัมมนาปรับปรุง และพัฒนาตนเองด้านการสื่อสารให้มีประสิทธิผล

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

· เข้าใจความหมายของการสื่อสารคืออะไร 

· การสื่อสารมีความสำคัญอย่างไร 

· องค์ประกอบในการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ 

· การควบคุมอารมณ์ สู่การเตรียมการสื่อสาร 

· 5 ปัญหา ในหลักคิดในการสื่อสาร 

· เทคนิคการฟังและจับประเด็น 

· จิตวิทยาการพูดอย่างฉลาดสู่ประสิทธิผล 

· หลักการของนักปราชญ์ ในการพิเคราะห์คน 

· สาเหตุแห่งความล้มเหลวในการสื่อสารที่ไม่ดี 

· รู้จักคนแต่ละประเภทและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม 

· เทคนิคการมอบหมายงาน การสั่งงาน ที่มีประสิทธิภาพ 

· การสื่อสารในการทำงานทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 

· กิจกรรมในการสื่อสาร 

· ถาม – ตอบ 

เทคนิคการฝึกอบรม

เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมกลุ่ม การระดมสมอง การฟังการบรรยาย และการอภิปรายแสดงความคิดเห็นตลอดการสัมมนา รวมถึงการมีภาพตัวอย่างประกอบ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctriningcenter, ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิผล, การสื่อสาร, สื่อสาร, Effective Communication Skills

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด