หลักสูตร Sales Planning & Sales Forecast Analysis

จำนวนคนดู 417 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล

           การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก พนักงานขายที่ดีต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้ การขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเราไม่ได้เน้นการขายเพื่อวันนี้เท่านั้น การขายแบบ Sales Planning & Sales Forecast Analysis จะส่งผลถึงการขายในระยะยาวเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นพนักงานขายควรจะรู้ กระบวนการวางแผนการขาย การพยากรณ์ยอดขาย เทคนิคในการวิเคราะห์คู่แข่งในการวางแผนด้านการขาย ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนใดๆก็ตามของการขาย เนื้อหาของการฝึกอบรมนั้นจะเน้นให้ได้เรียนรู้หลักการต่างๆ การทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมนั้นมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริงก่อนที่จะนำความรู้นั้นไปในการทำงานเพื่อเสริมสร้างเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพนั่นเองวัตถุประสงค์

1.ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจการบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ

2.ผู้เข้าอบรมสามารถกระบวนการวางแผนการขายและการพยากรณ์ยอดขายอย่างเป็นขั้นตอน

3.ผู้เข้าอบรมพัฒนาประสิทธิภาพของการขายให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นเพื่อการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่องด้วยการฝึกปฏิบัติการนำเสนอแผนการขาย


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยายและ Workshop

1.ความหมายและความเข้าใจของการบริหารการขาย

2.กระบวนการที่สร้างความสำเร็จในงานขาย

Workshop : Sales Planning & Forecast Problem

3.ความเกี่ยวข้องระหว่างงานด้านการตลาดและงานด้านการขาย

4.ทำไมเราต้องรู้และเป็นทั้งนักการตลาด และนักขาย

5.เทคนิคการวางแผนการขายที่สอดคล้องกับแผนการตลาดเชิงรุก

6.กลยุทธ์ในการเลือกตลาด และสร้างส่วนประสมทางการตลาด

7.เทคนิคการวางแผนก่อนเข้าพบลูกค้าอย่างเป็นขั้นตอน

8.การวิเคราะห์พยากรณ์ยอดขาย และการตั้งเป้าหมายการขาย

9.การกระจายเป้าหมายการขายเป็นรูปธรรม

10.การตั้งเป้าหมายผู้มุ่งหวังเพื่อรองรับเป้าหมายการขาย

11.การจัดสรรงบประมาณการขายเพื่อสนับสนุนงานขาย

12.การวิเคราะห์ Competitor for Competitive Planning

13.การระบุคู่แข่งทั้งทางตรง และทางอ้อม

14.การวิเคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share)

15.การวิเคราะห์จุดยืนของผลิตภัณฑ์ (Product Positioning)

Workshop : Sales Planning & Forecast Solution

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, หลักสูตร, พนักงาน, การขาย/ตลาด, ้hipotraining

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด